· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-04

Tezy

Art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./ w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy do nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej /Dz.U. nr 3 poz. 17 ze zm./, nie narusza zasady równości określonej w art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Stanisław Małek Sędzia WSA Maciej Dybowski (spr.) Asesor sąd. Edyta Podrazik Protokolant Staż. Katarzyna Bela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lutego 2004 r. przy udziale sprawy ze skarg 1) H.K., 2) A.S., 3) E.L., 4) M.F., 5) P.W. na decyzję Wojewody z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; oddala skargi /-/ E. Podrazik /-/ St. Małek /-/ M. Dybowski

Uzasadnienie

Orzeczeniem nr 21 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1948 r.

o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa, na podstawie art. 2 ust. 7

i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. 3/46/17) i § 65 ust. 11 pkt a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu

postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz.U. 16/47/62) orzekł o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw firm, wymienionych w załączniku. W załączniku do tego orzeczenia w dziale VIII. Województwo p., pod liczbą porządkową [...] i liczbą porządkową wykazu

[...] umieszczono: Zakład "A", ul. [...], z adnotacją "warsztaty naprawcze".

Dnia [...] lutego 1992 r. do Urzędu Rejonowego w P. z wnioskiem

o zwrot działki nr "A" o powierzchni 639 m2 wystąpiła B.S. Wniosek swój B.S. motywowała tym, że działkę tą bez Jej wiedzy i zgody odebrano na Skarb Państwa. Wnioskodawczyni podała, że jako właściciel budynku ul. [...], do 1962 r. była właścicielką działki "A" o pow. 639 m2. Na wniosek z [...] listopada 1962 r. Państwowego Zakładu "B" w P. odebrano Wnioskodawczyni ową działkę i wpisano ją do oddzielnej księgi wieczystej Kw nr [...], powołując się na orzeczenie o wywłaszczeniu Urzędu Spraw Wewnętrznych z [...] listopada 1961 r. nr [...] przy aktach P. karta [...]. Dnia [...] kwietnia 1998 r. wniosek o zwrot tej nieruchomości złożyli spadkobiercy po zmarłej w trakcie postępowania B.S.: E.L., A.S., P.W. i M.F. - działający przez H.K. (k. 24-29 akt administracyjnych).

Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Prezydent Miasta P. jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 105 § 1 kpa umorzył:

I. postępowanie o zwrot nieruchomości położonej w P. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb J., arkusz mapy 10, działka nr "B", wszczęte na wniosek: E.L., A.S., P.W. i M.F.;

II. postępowanie o ustalenie odszkodowania za przejętą nieruchomość opisaną w pkt I oraz o utracone pożytki, wszczęte na wniosek: E.L.,

A.S., P.W. i M.F.;

III. postępowanie o zwrot nieruchomości położonej w P. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb J., arkusz mapy 10, działka nr "C", wszczęte na wniosek: E.L., A.S., P.W. i M.F.

W uzasadnieniu Prezydent Miasta podniósł w szczególności, że na wniosek B.S. przed Kierownikiem Urzędu Rejonowego w P. wszczęto postępowanie o zwrot nieruchomości stanowiącej działkę nr "A" o pow. 639 m2. Dnia [...] (winno być "[...]") kwietnia 1998 r. wniosek o zwrot tej nieruchomości złożyli spadkobiercy po zmarłej w trakcie postępowania B.S.: E.L., A.S., P.W. i M.F. - działający przez H.K.

Od [...] stycznia 1999 r., kompetencje w sprawie zwrotu nieruchomości położonych na terenie miasta P., należą do Prezydenta Miasta P. jako prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. 106/98/668). Wnioskodawcy w piśmie z dnia [...] kwietnia 1999 r. wskazali, że nieruchomość stanowiącą współwłasność B.S. i K. i E. W., zapisaną w księdze wieczystej Kw nr [...] jako parcela nr "A" wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. P. z dnia [...] listopada 1961 r.

str. 1/8
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Po 1177/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-29
Sprawa ze skargi S. W. i B. K. na decyzję Wojewody W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości o d d a l a s k a r g ę /-/ B.Drzazga /-/ G.Radzicka /-/ A.Łaskarzewska

I OSK 1863/06 - Wyrok NSA z 2007-12-19
Skarga kasacyjna S. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 maja 2006r. sygn. akt II SA/Ke 780/05 w sprawie ze skargi M. i S. małż. M. na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty S. z dnia [...] nr [...]; 2. zasądza od Wojewody Ś. na rzecz S. M. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosz...

IV SA/Po 71/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-29
Sprawa ze skargi L. Z. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę /-/M.Dybowski /-/E.Kręcichwost-Durchowska /-/E.Makosz-Frymus

OSK 1402/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13
Skargi kasacyjne Ministra Gospodarki i Pracy oraz Mariana A., Pawła H., Andrzeja R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2004 r. IV SA 2477/03 w sprawie ze skargi H. C.-P. S.A. w P. na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2003 r., (...) w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego - oddala skargi kasacyjne; (...).

II SA/Bk 175/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-10
Sprawa ze skargi S. i A. Ł. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części nieruchomości oddala skargę

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj