· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-07-02

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

K. K. w dniu [...] maja 2013 r. wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...], którą organ w trybie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 151 § 2 K.p.a. uchylił decyzję organu pierwszej instancji z [...] lutego 2013 r. w przedmiocie uchylenia w trybie wznowieniowym decyzji dotyczącej przyznania skarżącej zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (pkt 1) i odmówił uchylenia decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...].11.2011 r. nr [...]w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków w okresie od [...].06 do [...].10.2012 r. na dziecko - P. K.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] wniosło o oddalenie skargi. Jednoczesne organ poinformował, że pismem z dnia [...] czerwca 2013 r. skarżąca cofnęła swoją skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem skargowym. Inicjowane jest wyłącznie skargą uprawnionego podmiotu, który co do zasady jest dysponentem tej skargi. Zgodnie zaś z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 poz. 270 z późn.zm. - dalej "P.p.s.a.") cofnięcie skargi wiąże sąd. Jedynie w sytuacjach, gdy cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W myśl art. 161 § 1 P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnie skargę, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie skarżąca skutecznie cofnęła skargę, albowiem czynność jej nie zmierza do obejścia prawa, a zaskarżona decyzja nie jest dotknięta wadą nieważności w związku, z czym cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 P.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Bd 653/13
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
umorzono postępowanie
Sędziowie
Joanna Brzezińska (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła
Odrzucenie skargi
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze