· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2011-10-20

Sentencja

Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec Firmy Handlowej WOOL STAR A. Małecka R. Jarecki Sp. j. z siedzibą w Buku

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

I. na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec uprawdopodobnienia w toku postępowania stosowania przez Firmę Handlową WOOL STAR A. Małecka R. Jarecki Sp. j. z siedzibą w Buku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w:

1. art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegających na zamieszczeniu we wzorcu umowy sprzeda y postanowień wpisanych do rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone, o treści:

a. "W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności WOOL STAR zobowiązuje się do telefonicznego lub listownego powiadomienia Kupującego o powstałej zaległości. Kupujący wyra a zgodę na takie powiadomienie i obcią enie go kosztami. Umowny koszt powiadomienia telefonicznego wynosi 10 zł za ka dą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 15zł od ka dego wysłanego listu. Koszty powiadomień telefonicznych i listownych nie mogą przekroczyć w sumie kwoty 150 zł" (§1 ust.5 umowy sprzeda y) oraz "W przypadku zalegania z płatnością wpłaty powy ej 10 dni WOOL STAR zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad spłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, e koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 300zł za jedną wizytę u Kupującego(...)" (§1 ust.7 umowy sprzeda y);

b. "Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej wa ności formy pisemnej pod rygorem niewa ności. Inne ustalenia poczynione w formie ustnej pomiędzy Kupującym a Reprezentantem są niewa ne i nie rodzą adnych skutków prawnych" (§1 ust.9 umowy sprzeda y);

c. "Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić WOOL STAR o zmianie nazwiska, adresu miejsca pracy, zamieszkania pod rygorem odpowiedzialności za powstałą szkodę. Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia WOOL STAR będą zostawiane w aktach WOOL STAR ze skutkiem doręczenia" (§5 ust.2 umowy sprzeda y).

2. art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegających na utrudnianiu konsumentom realizacji uprawnień określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.) poprzez stosowanie we wzorcu umowy sprzeda y postanowienia o treści: "Informuję, i dostarczony mi towar zwrócę do biura handlowego osobiście między godz. 8.00 a 15.00 w dniu...", co mo e stanowić nieuczciwą praktykę rynkową określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007r., Nr 171, poz.1206); po zobowiązaniu się przez Przedsiębiorcę do podjęcia działań zmierzających do zaniechania naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez zmianę treści ww. postanowień nakłada się na Firmę Handlową WOOL STAR A. Małecka R. Jarecki Sp. j. z siedzibą w Buku obowiązek wykonania tego zobowiązania poprzez:

a. wprowadzenie do obrotu z konsumentami nowych wzorców umów, w których kwestionowane w punkcie I.1.a, I.1.b, I.1.c oraz I.2. niniejszej decyzji postanowienia zostaną zmodyfikowanie w sposób wskazany w pismach Przedsiębiorcy z dnia 18 lipca 2011 r. i 28 września 2011 r., począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji,

b. wystąpienie do kontrahentów będących konsumentami z propozycją zmian ww. postanowień we wszystkich nadal obowiązujących umowach sprzeda y poprzez przesłanie aneksów zgodnie z nowymi wzorcami umów, w których kwestionowane postanowienia zostały zmodyfikowane, w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

II. na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na Firmę Handlową WOOL STAR A. Małecka R. Jarecki Sp. j. z siedzibą w Buku obowiązek przekazania, w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, informacji o stopniu realizacji zobowiązania nało onego w punkcie I decyzji, w tym kopii 20 przykładowych umów zawartych zgodnie z postanowieniami nowego wzorca umowy.

Uzasadnienie

Do Prezesa Urzędu wpłynęła skarga konsumencka, w treści której podniesiono, e Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka, R. Jarecki sp. j. z siedzibą w Buku (dalej :Przedsiębiorca, Spółka lub WOOL STAR) stosuje w obrocie z konsumentami wzorzec umowy o nazwie "umowa sprzeda y" zawierający postanowienia stanowiące niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu art. 385¹-385³ k.c.

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2010 r. Delegatura UOKIK w Poznaniu wszczęła postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Przedsiębiorcę uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2010r. Przedsiębiorca wskazał, i przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest sprzeda wyrobów rehabilitacyjnych z dzianin wełnianych w postaci podkładów do ćwiczeń rehabilitacyjnych, ocieplaczy ciała (kołdry, kamizelki, płaszcze), ocieplaczy stóp i palców (botki, laczki), ocieplaczy lędźwi, barków i łokci (pasy), podpór karku i szyi (poduszki proste i profilowane, kołnierze stabilizujące) oraz siedzisk.

Sprzeda ta odbywa się głównie na pokazach organizowanych poza lokalem przedsiębiorstwa, towary mo na równie nabyć bezpośrednio w siedzibie Spółki. Przedsiębiorca prowadzi tak e sprzeda wysyłkową na podstawie zamówień telefonicznych lub za pośrednictwem stron internetowych pod adresem www.woolstar.pl oraz www.swiatwelny.pl. Spółka pozyskuje nowych klientów poprzez rozsyłanie zaproszeń na organizowane przez siebie pokazy do potencjalnych nabywców, a tak e poprzez reklamę w prasie. Przedło ony przez Przedsiębiorcę wzór umowy sprzeda y, według jego oświadczenia, był stosowany od stycznia 2009r. Według szacunku Przedsiębiorcy, w roku 2009 firma zawarła około [...] , a w roku 2010 około [...] umów sprzeda y. Ilość odstąpień konsumentów od zawartych umów kształtuje się następująco: [...] odstąpień od umowy w 2009 roku oraz [...] odstąpień od umowy w 2010 roku. Przedsiębiorca przesłał równie kopie umów współpracy zawartych z Lukas Bankiem S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz z Placówką Handlową agiel Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, a regulujących kwestię udzielania, za pośrednictwem pracowników Przedsiębiorcy, kredytów ratalnych na zakup sprzedawanych przez niego wyrobów. Równocześnie Spółka oświadczyła, e nie dysponuje odpisami przedmiotowych umów kredytowych, gdy w trakcie pokazu akwizycyjnego klient składa wniosek o udzielenie kredytu, którego jeden egzemplarz przekazywany jest do banku kredytującego zakup, a drugi otrzymuje konsument. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy w systemie ratalnym kupujący otrzymuje druk umowy kredytowej z pieczęciami banku wraz z harmonogramem spłat bezpośrednio na adres zamieszkania. Kolejnym pismem Przedsiębiorca przesłał wzory umów kredytu na zakup towarów i usług z Lukas Bankiem i agiel S.A. oraz odpis wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Analiza stosowanego przez Przedsiębiorcę wzorca umowy sprzeda y dała podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w :

str. 1/20
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RPZ-61/18/11/AR
Nr decyzji
RPZ-23/2011
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Branża
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Region
Wielkopolskie
Strony postępowania
Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka R. Jarecki Sp. j. z siedzibą w Buku