· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2013-04-23

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Markowska, Protokolant: Paulina Nowicka,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez wykonawcę: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-568 Katowice,

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę:

Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy: Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice na rzecz zamawiającego: Biblioteka Śląska Plac Rady Europy 1, 40-568 Katowice kwotę 4 216 zł 82 gr. (słownie: cztery tysiące dwieście szesnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Przewodniczący: ...........................

Sygn. akt: KIO 835/13

Uzasadnienie

Zamawiający Biblioteka Śląska w Katowicach prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Serwis Instalacji technologicznej magazynu wysokiego składowania zwanej Instalacją Libromag". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 024-037437 w dniu 2 lutego 2013 r.

W dniu 4 kwietnia 2013 r. zamawiający przesłał odwołującemu Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp oraz o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Wykonawca wniósł odwołanie wobec powyższych czynności, w którym zarzucił naruszenie przez zamawiającego:

- art. 26 ust. 3 Pzp, poprzez przyjęcie, że złożona przez dowołującego informacja z KRK nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert,

- art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 6 i § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), poprzez bezpodstawne wykluczenie, pomimo że odwołujący na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia informacji z KRK, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, złożył dokument wykazujący brak podstaw do wykluczenia,

- art. 93 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, poprzez unieważnienie postępowania, pomimo złożenia przez odwołującego oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:

- unieważnienia czynności polegającej na unieważnieniu postępowania przetargowego,

- powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,

- obciążenie zamawiającego kosztami postępowania.

W uzasadnieniu odwołania wykonawca podniósł następujące zarzuty:

Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 6 i § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Odwołujący wyjaśnił, że zamawiający wezwał odwołującego do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 9). W odpowiedzi odwołujący złożył informację z KRK z dnia 22 marca 2013 r.

Zamawiający nie uwzględnił tego dokumentu, wykluczył odwołującego i unieważnił postępowanie. Odwołujący podniósł, że w świetle art. 26 ust. 3 Pzp oraz z punktu widzenia celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego istotne jest wykazanie spełnienia warunku na określony dzień, a zatem decydująca jest treść dokumentu, a nie data jego wystawienia. Takie stanowisko jest prezentowane w doktrynie oraz orzecznictwie KIO.

str. 1/5
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 835/13
Sędziowie
Jolanta Markowska (przewodniczący)