· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie NSA z 2006-03-29

Tezy

Uprawdopodobnienie okoliczności świadczących o braku winy w uchybieniu terminu nie może polegać na powoływaniu wyrwanych z kontekstu tez orzeczeń sądowych /art. 87 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej zażalenia Stefana W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 listopada 2005 r., I SA/Lu 75/05 odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Stefana W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 20 grudnia 2004 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił Stefanowi W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 7 października 2005 r. Z uzasadnienia wynika, że wnioskodawca podał, iż w okresie od 9 do 18 października 2005 r. oraz od 24 do 30 października 2005 r. był niezdolny do pracy, co wykazał dołączonymi do wniosku kserokopiami dwóch zaświadczeń lekarskich oraz wyjaśnił, że nagłość dolegliwości zdrowotnej i sposób intensywności niedyspozycji uniemożliwił mu podjęcie jakichkolwiek czynności i tym samym terminową obronę jego praw. Jako argument za uwzględnieniem wniosku skarżący wskazał również brak pełnomocnika, stan zdrowia oraz fakt zamieszkiwania w małej miejscowości oddalonej od L.

Sąd pierwszej instancji stwierdzając, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, odwołał się do treści zwolnienia lekarskiego, wskazując iż nie stwierdza ono choroby obłożnej, bowiem wnioskodawca mógł chodzić. Tym samym - zdaniem Sądu - wnioskodawca nie uprawdopodobnił, by dolegliwości chorobowe były na tyle uciążliwe, że uniemożliwiały mu nadanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia drogą pocztową. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż wnioskodawca nie uprawdopodobnił, że nie mógł przy dokonywaniu wyżej wspomnianej czynności posłużyć się inną osobą. Natomiast brak możliwości finansowych ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika - w ocenie Sądu - nie miał w tym przypadku znaczenia, gdyż na tym etapie postępowania udział takiego pełnomocnika nie był konieczny.

W konsekwencji Sąd Wojewódzki przyjął, iż wnioskodawca nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Stefan W. zarzucił naruszenie art. 87 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ oraz wniósł o jego uchylenie i przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Autor zażalenia podniósł, że choroba, którą wykazał zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiła mu zachowanie terminu. Zdaniem skarżącego w okresie zwolnienia lekarskiego należy powstrzymać się od czynności zbytecznych ponad te, których podjęcie jest konieczne dla zachowania własnej egzystencji i powrotu do zdrowia. Skarżący odwołał się ponadto do orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wywodząc, że sądy te wielokrotnie rygorystycznie oceniały zachowanie ubezpieczonego podczas choroby. Przyjmowały bowiem, że nie można wtedy doglądać własnej firmy, czy też pracować, nawet gdy na zwolnieniu lekarskich widnieje adnotacja "Pacjent może chodzić". W konsekwencji autor zażalenia podniósł, że Sąd pierwszej instancji błędnie ocenił, jakoby skarżący w trakcie choroby miał możliwość wykonywania czynności procesowych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zarzut naruszenia art. 87 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest całkowicie chybiony. Uprawdopodobnienie okoliczności świadczących o braku winy w uchybieniu terminu nie może polegać na powoływaniu wyrwanych z kontekstu tez orzeczeń sądowych. Obowiązkiem skarżącego było wskazanie faktów, które uniemożliwiały mu napisanie jednego zdania, wyrażającego prośbę o uzasadnienie wyroku, a następnie wysłanie wniosku pocztą lub za pomocą faksu. Takich faktów skarżący nie wskazał. Odwoływanie się do ogólników typu "nagłość dolegliwości", czy "stopień intensywności niedyspozycji", nie wyjaśniało niczego. Skarżący nie podał na czym polegała dolegliwość, w czym wyrażała się jej "nagłość", ani na czym polegała "intensywność". W sytuacji, gdy lekarz jednoznacznie stwierdził, że pacjent może chodzić, Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie uznał, że wnioskodawca nie uprawdopodobnił niemożności złożenia w terminie wniosku o uzasadnienie wyroku.

str. 1/2
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I FZ 99/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-28
Zażalenie Gminy O.-Ś. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2006 r., I SA/Ke 637/05 zawieszające postępowanie w sprawie ze skargi Gminy O.-Ś. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 6 lipca 2005 r., (...) w przedmiocie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia - uchylić zaskarżone postanowienie.

II SA/Bk 122/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-03-28
Sprawa ze skargi T. O. i Z. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] stycznia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na decyzję umarzającą postępowanie w sprawie nieodpłatnego przyznania własności działki p o s t a n a w i a o d r z u c i ć s k a r g ę.

II OZ 1456/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-28
Skarga Leona K. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r., II OZ 1456/05 o oddaleniu zażalenia Leona K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 października 2005 r., II SA/Gl 320/05 o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 5 lipca 2005 r., II SA/Gl 320/05 w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi Leona K. na decyzj...

II SAB/Bk 16/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-28
Sprawa ze skargi M. W. na bezczynność Wójta Gminy T. K. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości 1. zobowiązuje Wójta Gminy T. K. do wydania w terminie 3 miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych - orzeczenia kończącego postępowanie administracyjne wszczętego postanowieniem z dnia [...] marca 2002r. Nr [...] w sprawie rozgraniczenia, 2. zasądza od Wójta Gminy T. K. na rzecz skarżącej M. W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Bk 1049/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-28
Sprawa ze skargi W. Z. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy budynku 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Starosty W. M. z dnia [...] października 2005r. Nr [...], 2. stwierdza, że powyższe decyzje nie mogą być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Wojewody P. na rzecz skarżącego W. Z. kwotę 215 (dwieście piętnaś...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II FZ 11/06
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Sędziowie
Bogusław Gruszczyński (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygnatury powiązane
VI SA/Lu 75/05
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej