· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędzia WSA Agnieszka Wójcik, Protokolant ref. staż. Agnieszka Chustecka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2013 r. sprawy ze skargi Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "[...]" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] oraz postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżącego Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "[...]" kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy P. decyzją nr [...], z dnia [...] kwietnia 2008 r., ustalił karę pieniężną dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych "[...]" w G., [...] -[...] G. w wysokości 193 415,22 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia 4 dębów, brzozy i 7 topól osik z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "[...]" w G.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją nr [...], z dnia [...] czerwca 2008 r., po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Rodzinne Ogrody Działkowe "[...]" w G. utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] kwietnia 2008 r.

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2008 r., który wpłynął do organu w dniu 8 stycznia 2009 r., Rodzinne Ogrody Działkowe "[...]" reprezentowane przez Prezesa Zarządu - D. S. wniosły o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] kwietnia 2008 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] lipca 2009 r. na podstawie art. 149 § 1 k.p.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. wznowiło postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2008 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją nr [...], z dnia [...] sierpnia 2008 r. (należy przypuszczać, że powinno być [...] sierpnia 2009 r.), na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 146 § 2 k.p.a. orzekło o odmowie uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2008 r.

Rodzinne Ogrody Działkowe "[...]" reprezentowane przez pełnomocnika M. W. wnioskiem z dnia 17 września 2009 r. wniosły o ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku rozpoznania tego wniosku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją nr [...], z dnia [...] sierpnia 2012 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchyliło decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. sygn. [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r. oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. nr [...] z dnia [...] lipca 2009 r. i umorzyło postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. znak: [...].

W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wskazało, że we wznowionym postępowaniu organ bada czy powołane przez wnioskodawcę przesłanki, wynikające z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. miały wpływ na prawidłowość wydanej w sprawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Jednakże przed wznowieniem postępowania organ jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, na którego etapie winien ustalić czy złożony wniosek pochodzi od strony postępowania oraz czy spełnione zostały warunki w zakresie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. W przypadku wznowienia postępowania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., stosownie do brzmienia art. 148 § 1 k.p.a. wniosek o wznowienie postępowania winien być złożony w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 1522/11 - Wyrok NSA z 2012-12-18
Skarga kasacyjna B. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2011 roku, sygn. akt II SA/Gd 836/10 w sprawie ze skargi B. O. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia [...] września 2010 roku, nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę kasacyjną.

II OSK 2471/12 - Wyrok NSA z 2013-02-01
Sprawa ze skargi kasacyjnej Polskiego Związku Działkowców w Warszawie - Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego w Toruniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/Bd 4/12 w sprawie ze skargi Polskiego Związku Działkowców w Warszawie - Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2011 r. nr 132/11 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. oddala skar...

VII SA/Wa 2419/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22
Sprawa ze skargi [...] Ogrodu [...] 'S.' w [...] i J.C. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2011 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki altany postanawia: odrzucić skargę kasacyjną wniesioną przez J. C.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA/Wa 2503/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (przewodniczący)
Agnieszka Wójcik
Alina Balicka (sprawozdawca)
Symbole
6136 Ochrona przyrody
Hasła
Administracyjne postępowanie
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze