· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-13

Sentencja

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

Przewodniczący: prezes TK Mieczysław Tyczka, Sędziowie TK: Czesław Bakalarski, Kazimierz Działocha (sprawozdawca) Tomasz Dybowski, Antoni Filcek, Henryk Groszyk, Wojciech Łączkowski, Maria Łabor-Soroka, Leonard Łukaszuk, Remigiusz Orzechowski (sprawozdawca) Janina Zakrzewska (sprawozdawca) Andrzej Zoll,

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13 lutego 1990 r. wniosku z dnia 16 lipca 1990 r. Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalenie na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 22, poz. 98 z późn. zm.) powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz.U. Nr 58, poz. 524), w szczególności przez "określenie skutków prawnych faktycznego opóźnienia wydania i dostarczenia adresatom wymienionych organów promulgacyjnych w ten sposób, że w praktyce niemożliwe jest zastosowanie się do norm prawnych ogłoszonych w danym organie promulgacyjnym",

postanawia

nie ustalić powszechnie obowiązującej wykładni wymienionych wyżej przepisów przez określenie następstw prawnych praktyki związanej ze stosowaniem ustawy.

Uzasadnienie

I

1. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z dnia 16 lipca 1990 r. wnosi o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski" (Dz.U. Nr 58, poz. 524), zwanej dalej ustawą o wydawaniu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Zdaniem RPO, wspomniane organy publikacyjne wydawane są z opóźnieniem w stosunku do daty wydania aktu, a jeszcze częściej dostarczane adresatom aktów normatywnych w terminie późniejszym niż dzień ogłoszenia. W konsekwencji prenumeratorzy tych organów otrzymują je często po terminie wejścia w życie aktów normatywnych publikowanych w tych organach. Prowadzi to do dotkliwych, ujemnych konsekwencji dla obywateli i innych adresatów prawa, wynikających z niezawinionej niemożności podporządkowania się we właściwym terminie normom prawnym ogłaszanym w oficjalnych organach publikacyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich podnosi wątpliwość, czy ze względu na faktyczne skutki sytuacji takich nie należałoby traktować jako retroaktywnego działania prawa.

Podobne skutki, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, wywierają często w praktyce akty normatywne wprowadzane w życie natychmiast, bądź niemal natychmiast po ich ogłoszeniu, mianowicie wprowadzane w życie "z dniem ogłoszenia" bądź w nader krótkim terminie po dniu ogłoszenia.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich przytoczyła szereg przykładów potwierdzających te spostrzeżenia. Wyraża pogląd, iż za prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów publikacji aktów normatywnych oraz terminowe doręczanie oficjalnych organów publikacyjnych prenumeratorom tych organów odpowiedzialne powinny być organy państwowe. Adresaci norm prawnych ogłaszanych w oficjalnych organach publikacyjnych, jeżeli działają w dobrej wierze i dobrej woli podporządkowania się tym normom, dokładając przy tym najwyższej staranności w dotarciu do tekstów prawnych, nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji za nieprawidłowe działanie organów państwowych, odpowiedzialnych za publikację aktów normatywnych oraz za doręczanie oficjalnych organów publikacyjnych.

W konkluzji rozważań Rzecznik Praw Obywatelskich dochodzi do przekonania, iż termin wejścia w życie aktów normatywnych należy oddzielić od daty ogłoszenia aktu normatywnego stosownym vacatio legis. Okres ten, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, powinien wynosić co najmniej dwa tygodnie.

Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiając swoje spostrzeżenia w sprawach opóźnień w wydawaniu i doręczaniu oficjalnych organów publikacyjnych i skutków wynikających z tych opóźnień dla adresatów norm prawnych publikowanych w tych organach, wyraziła przekonanie, iż kluczowym problemem w sprawach wydawania i doręczania organów publikacyjnych jest odpowiedź na pytanie, czy brak faktycznej dostępności do oficjalnych organów publikacyjnych, zawierających obowiązujące normy prawne, można traktować na równi ze wstecznym działaniem prawa. Z odpowiedzią na to pytanie Rzecznik Praw Obywatelskich łączy odpowiedzialność państwa za opóźnienia w wydawaniu i doręczaniu organów publikacyjnych. Dodaje zarazem, że kwestia odpowiedzialności państwa za skutki takiego stanu nie może być rozstrzygnięta w drodze wykładni obowiązującego prawa, ale powinna być normatywnie uregulowana.

str. 1/8
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
W 3/90
Sędziowie
Mieczysław Tyczka (przewodniczący)
Czesław Bakalarski
Kazimierz Działocha (sprawozdawca)
Tomasz Dybowski
Antoni Filcek
Henryk Groszyk
Wojciech Łączkowski
Maria Łabor-Soroka
Leonard Łukaszuk
Remigiusz Orzechowski (sprawozdawca)
Janina Zakrzewska (sprawozdawca)
Andrzej Zoll
Przedmiot
(Uwaga! S 2/91 z 13.02.1991)
Publikacje
Z.U. 1991 / / 27, OTK1986-1995/t3/1991/27