· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-03

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia NSA Maria Skwierzyńska Asesor sądowy WSA Szymon Widłak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 lipca 2008r. sprawy ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. oddala skargę /-/ S. Widłak /-/ W. Zygmont /-/ M. Skwierzyńska

Uzasadnienie

I SA/Po 541/08

Uzasadnienie

W dniu [...] G. P. zwróciła się do Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik [...] uznał - powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), że dochody uzyskane przez podatniczkę z tytułu wynagrodzenia za pracę w części obejmującej bezzwrotną pomoc są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

G. P. w dniu 25.04.2007r. złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006 - PIT-37 . W zeznaniu nie wykazała dochodów z tytułu umowy o pracę uzyskanych od firmy A, a pochodzących jej zdaniem ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Postanowieniem z dnia [...] organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r., w toku którego przeprowadzono postępowanie dowodowe, a w jego wyniku stwierdził, iż wynagrodzenie podatniczki było wypłacane ze środków obrotowych spółki A, a następnie refundowane ze środków pomocowych.

W konsekwencji decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 207, art. 21 §3, 53§1,§3 i §4 oraz art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj Dz.U z 2005 nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj Dz.U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) określił dla G. P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 w kwocie [...] zł.

W wyniku złożonej przez podatniczkę odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w P. rozpatrując sprawę w postępowaniu odwoławczym powołując się na treść art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy zaskarżona decyzję.

W uzasadnieniu wskazał, iż nieuzasadnione jest odwoływanie się przez podatniczkę do interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego wyrażonej w postanowieniu z dnia [...], w którym uznano stanowisko strony za prawidłowe, albowiem aby uznać otrzymywane wynagrodzenie podatnika za wolne od podatku dochodowego, winno ono pochodzić z rachunku beneficjenta, na którym ulokowane są wyłącznie środki pomocowe. Zatem musi pochodzić wprost ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a nie z jakichkolwiek środków będących w dyspozycji pracodawcy.

Odwołując się do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) organ podatkowy stwierdził, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wynagrodzenia pracowników należą do źródeł przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, tj.: przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach. Organ II- ej instancji przytaczając treść art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdził, iż wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika wyłącznie po spełnieniu wymienionych w tym przepisie warunków. Z opisanego przez podatniczkę stanu faktycznego oraz ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika zdaniem organu II -ej instancji, iż G. P.od dnia 16 sierpnia 2004 r. wiązał stosunek pracy ze spółką A z siedzibą w W., gdzie była zatrudniona na stanowisku inżyniera materiałowego realizując bezpośrednio kontrakt "Zarządzanie i Nadzór nad budową [...], odcinek [...]". Pracodawca tj. firma A zawarła umowę z B na zarządzanie i nadzór budowy [...], odcinek [...]. Na podstawie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich projekt ten otrzymał pomoc w zakresie Funduszu Spójności w wysokości 82% wartości projektu. Spółka A jako dostawca usługi otrzymywała środki pomocowe (za pośrednictwem lidera konsorcjum C) przekazywane przez ich dysponenta tj. B

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Wr 601/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15
Sprawa ze skargi B. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. orzeka, że decyzja wymieniona w pkt I nie podlega wykonaniu.

III SA/Wa 1507/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04
Sprawa ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zmiany z urzędu postanowienia w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oddala skargę

I SA/Łd 1469/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-06
Sprawa ze skargi A. P. i J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 oddala skargę.

I SA/Wr 193/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-23
Sprawa ze skargi W. Ś. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę.

I SA/Po 715/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-24
Sprawa ze skargi R K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za 1999r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w L z dnia [...]r. nr [...] ; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P na rzecz skarżącego R K kwotę [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; III. określa, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wyko...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Po 541/08
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Maria Skwierzyńska
Szymon Widłak (sprawozdawca)
Włodzimierz Zygmont (przewodniczący)
Symbole
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej