· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-03

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia NSA Maria Skwierzyńska Asesor sądowy WSA Szymon Widłak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Ratajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 lipca 2008r. sprawy ze skargi G. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. oddala skargę /-/ S. Widłak /-/ W. Zygmont /-/ M. Skwierzyńska

Uzasadnienie

I SA/Po 541/08

Uzasadnienie

W dniu [...] G. P. zwróciła się do Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik [...] uznał - powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), że dochody uzyskane przez podatniczkę z tytułu wynagrodzenia za pracę w części obejmującej bezzwrotną pomoc są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

G. P. w dniu 25.04.2007r. złożyła zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006 - PIT-37 . W zeznaniu nie wykazała dochodów z tytułu umowy o pracę uzyskanych od firmy A, a pochodzących jej zdaniem ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Postanowieniem z dnia [...] organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r., w toku którego przeprowadzono postępowanie dowodowe, a w jego wyniku stwierdził, iż wynagrodzenie podatniczki było wypłacane ze środków obrotowych spółki A, a następnie refundowane ze środków pomocowych.

W konsekwencji decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 207, art. 21 §3, 53§1,§3 i §4 oraz art. 63 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj Dz.U z 2005 nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj Dz.U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) określił dla G. P. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 w kwocie [...] zł.

W wyniku złożonej przez podatniczkę odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w P. rozpatrując sprawę w postępowaniu odwoławczym powołując się na treść art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy zaskarżona decyzję.

W uzasadnieniu wskazał, iż nieuzasadnione jest odwoływanie się przez podatniczkę do interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego wyrażonej w postanowieniu z dnia [...], w którym uznano stanowisko strony za prawidłowe, albowiem aby uznać otrzymywane wynagrodzenie podatnika za wolne od podatku dochodowego, winno ono pochodzić z rachunku beneficjenta, na którym ulokowane są wyłącznie środki pomocowe. Zatem musi pochodzić wprost ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a nie z jakichkolwiek środków będących w dyspozycji pracodawcy.

Odwołując się do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) organ podatkowy stwierdził, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wynagrodzenia pracowników należą do źródeł przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, tj.: przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach. Organ II- ej instancji przytaczając treść art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdził, iż wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika wyłącznie po spełnieniu wymienionych w tym przepisie warunków. Z opisanego przez podatniczkę stanu faktycznego oraz ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika zdaniem organu II -ej instancji, iż G. P.od dnia 16 sierpnia 2004 r. wiązał stosunek pracy ze spółką A z siedzibą w W., gdzie była zatrudniona na stanowisku inżyniera materiałowego realizując bezpośrednio kontrakt "Zarządzanie i Nadzór nad budową [...], odcinek [...]". Pracodawca tj. firma A zawarła umowę z B na zarządzanie i nadzór budowy [...], odcinek [...]. Na podstawie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich projekt ten otrzymał pomoc w zakresie Funduszu Spójności w wysokości 82% wartości projektu. Spółka A jako dostawca usługi otrzymywała środki pomocowe (za pośrednictwem lidera konsorcjum C) przekazywane przez ich dysponenta tj. B

str. 1/6 dalej > koniec >|
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Wr 193/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-23
Sprawa ze skargi W. Ś. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę.

I SA/Łd 1469/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-06
Sprawa ze skargi A. P. i J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 oddala skargę.

I SA/Wr 601/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-15
Sprawa ze skargi B. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. orzeka, że decyzja wymieniona w pkt I nie podlega wykonaniu.

III SA/Wa 1507/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04
Sprawa ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zmiany z urzędu postanowienia w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oddala skargę

I SA/Rz 304/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-07-08
Sprawa ze skargi H.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego H.K. kwotę 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Po 541/08
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Maria Skwierzyńska
Szymon Widłak (sprawozdawca)
Włodzimierz Zygmont (przewodniczący)
Symbole
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej
Polska Szarlotka