· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. J. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej H. J. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. w związku

z brakiem realizacji przez skarżącą - H. J. należności z tytułu zaległych opłat abonamentowych skierował do niej w dniu [...] lipca 2012 r. upomnienie

o nr [...], obejmujące należności z tytułu ww. zaległości wraz

z odsetkami za zwłokę oraz koszty upomnienia.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. skarżąca wniosła do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. odwołanie "od Decyzji o naliczeniu opłat abonamentowych RTV

nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r.", które zgodnie z właściwością zostało przekazane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Skarżąca w piśmie tym zarzuciła brak podstaw prawnych do wydania upomnienia i ewentualnej egzekucji. Dodatkowo skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności wskazanego upomnienia, wstrzymanie wykonania egzekucji na podstawie tego upomnienia, dopuszczenie dowodów wskazanych w odwołaniu oraz obciążenie Poczty Polskiej S.A. ewentualnymi kosztami postępowania administracyjnego. Skarżąca podniosła, że ww. upomnienie mające stanowić podstawę ewentualnej egzekucji administracyjnej wydane zostało przez spółkę prawa handlowego, jaką jest Poczta Polska. Skarżąca uznała w związku z tym, że przedmiotowe upomnienie wydane zostało nie tylko

z ewidentnym i rażącym naruszeniem prawa, ale także bez podstawy prawnej, tj. bez umocowania i kompetencji wydającego, przez co zawiera wadę powodującą jego nieważność z mocy prawa. Zdaniem skarżącej, Poczta Polska może jako spółka prawa handlowego dochodzić co najwyżej swoich wierzytelności na drodze postępowania cywilnego, nie może zaś przypisywać sobie kompetencji organu administracji, ponieważ takowym nie jest.

Dyrektor Departamentu Poczty Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia [...] września 2012 r. poinformował skarżącą, że Minister Administracji

i Cyfryzacji, cytowany dalej jako "Minister", w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jest organem odwoławczym od wydawanych upomnień przez Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A., stosownie zaś do art. 7 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 ze zm., cytowanej dalej jako "ustawa o opłatach"), Minister rozpatruje jako organ II instancji odwołania od decyzji wydanych przez Kierownika Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanych odbiorników RTV.

Nadto Minister wskazał, że zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 ze zm., cytowanej dalej jako "Kpa.") o tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Z tego powodu Minister uznał pismo skarżącej z dnia 8 sierpnia 2012 r. jako skargę w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie jako odwołanie.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Bk 365/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-12
Sprawa ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2012 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów na prowadzenie egzekucji administracyjnej na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] obejmującego opłaty abonamentowe RTV oddala skargę.

I SA/Gl 1208/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-16
Sprawa ze skargi K. Z. na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych oddala skargę.

VIII SA/Wa 602/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21
Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3) zasądza od Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz skarżącej [...] sp. z ...

VI SA/Wa 1042/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-14
Sprawa ze skargi D. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska S.A z dnia [...] stycznia 2011 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego D. K. k...

II GSK 446/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-09
Skarga kasacyjna H. J. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SAB/Wa 51/12 w sprawie ze skargi H. J. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: oddalić skargę kasacyjną

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
VI SAB/Wa 51/12
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sędziowie
Izabela Głowacka-Klimas (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
658
Hasła
Odrzucenie skargi
Sygnatury powiązane
II GSK 446/13
Skarżony
Minister Administracji i Cyfryzacji