· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-02

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Tuszyńska (spr) Sędziowie WSA Mariusz Kotulski WSA Piotr Głowacki Protokolant Grażyna Grzesiak po rozpoznaniu w na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi S. J. na decyzję Wojewody z dnia 14 stycznia 2003r., Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą j ą decyzję organu I instancji, II zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej S. J. kwotę [...] zł ([...]złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzja z dnia [...].2002r , wydaną na podstawie art. 112 ust.l-4 , art.113 ust.l i 3 , art.119 ust.l pkt 1-4 i 7 , art. 121 ust.l , art. 123 , art.128 ust.l , art.129 ust.l , art.130 ust.l i 2 , art.132 ust.l-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.453 z późn.zm.) oraz art. 104 kpa Starosta Powiatowy orzekł o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kajetanów jako działka Nr [...] o pow. 0,0351 ha , stanowiącej własność S. J. , z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej nr 7 i ustaleniu na jej rzecz odszkodowania w wysokości [...] zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazał , że z wnioskiem o wywłaszczenie wystąpiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w dniu [...].2001r. Wymieniona w decyzji działka została wydzielona w wyniku podziału działki Nr [...] na działki Nr [...] , [...] i [...] , zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy [...] z dnia [...].2000r.

Zgodnie z decyzją z dnia [...]1999r o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomość objęta wywłaszczeniem przeznaczona jest pod budowę drogi ekspresowej Nr 7.

Z uwagi na brak możliwości nabycia prawa własności do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy , zarówno w trakcie przeprowadzonych rokowań , jak i wyznaczonego dwumiesięcznego terminu , z dniem [...].2002r nastąpiło wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.

Wysokość odszkodowania ustalono na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.

W odwołaniu od tej decyzji S. J. zarzuciła , że ustalone odszkodowanie nie odpowiada wartości nieruchomości, gdyż działki wywłaszczane we wsi Kajetanów są działkami budowlanymi.

Decyzją z dnia 14 stycznia 2003r znak : [...] , wydaną na podstawie art.9a w związku z art. 112 ust.l,2 i 3 , art.113 ust.l , art.128 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami oraz art. 127 § l i 2 i art.138 § l pkt l kpa Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu wskazał , że postępowanie administracyjne organu I instancji prowadzone było zgodnie z obowiązującymi zasadami, zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, a rozstrzygnięcie merytoryczne jest prawidłowe i znajduje swoje oparcie w ustawie o gospodarce nieruchomościami, regulującej tematykę wywłaszczeń nieruchomości.

Zarzut stawiany przez S. J., dotyczący wysokości odszkodowania, przedstawiony w odwołaniu od decyzji Starosty z dnia [...] 2002r. jest bezzasadny. Jest bowiem oczywiste, że wywłaszczona nieruchomość przeznaczona zostaje na cel publiczny, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr 7. W trakcie rokowań inwestor - GDDKiA, proponował właścicielce nieruchomości jej wykup na drodze cywilno - prawnej. Do nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nie doszło również w wyznaczonym przez Starostę dwumiesięcznym terminie do zawarcia umowy dotyczącej zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego organ l instancji zlecił kolejnemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny przedmiotowej nieruchomości. Rzeczoznawca ten w swoim operacie szacunkowym z [...] 2002r. określił wartość rynkową nieruchomości przeznaczonej do wywłaszczenia. Zgodnie z § 28 ust. l Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07. 07. 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 98, poz. 612) regulującym tematykę ustalania wartości gruntu wydzielonego pod nowe drogi albo poszerzenie dróg istniejących, rzeczoznawca majątkowy w swoim operacie szacunkowym ustalił wartość nieruchomości przedmiotowej w podejściu porównawczym, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości na cele budowy obwodnicy miasta

str. 1/9
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Kr 372/03
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie
Joanna Tuszyńska (przewodniczący, sprawozdawca)
Mariusz Kotulski
Piotr Głowacki
Symbole
618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Skarżony
Wojewoda