· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 2013-07-18

Tezy

usiłowanie, a dokonanie nielegalnego poboru energii elektrycznej

Sentencja

Sąd Okręgowy w Słupsku VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Dariusz Dumanowski

Sędziowie: SO Jadwiga Miklińska

SO Andrzej Cyganek

Protokolant st.sekr.sądowy Roksana Rzechtalska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Renaty Szamiel

po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 roku

sprawy H. R.

oskarżonego o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku

z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie XIV K 662/12

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając obie apelacje za oczywiście bezzasadne;

2.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze;

3.  kosztami procesu za II instancję obciąża oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w G., w tym wymierza mu opłatę w wysokości 240 zł (dwieście czterdzieści złotych).

Sygn. akt VI Ka 263/13

Uzasadnienie

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 18 marca 2013r., sygn. akt XIV K 662/12 H. R. został uznany za winnego tego, że:

- w nieustalonym okresie czasu do dnia 18 czerwca 2012r. w C. Gmina S. na terenie O. Latarników poprzez zerwanie kłódki do trafostacji włamał się do tego urządzenia, a następnie poprzez podłączenie instalacji elektrycznej budynku z pominięciem urządzenia pomiarowego usiłował dokonać kradzieży energii elektrycznej na szkodę (...) S.A. z siedzibą w G., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na ujawnienie tego podłączenia z tym, że ustalił on, iż czy ten stanowi wypadek mniejszej wagi przestępstwa usiłowania kradzieży z włamaniem energii elektrycznej tj. popełnienia przestępstwa z art., 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 58 § 3 k.k. i w zw. z art. 35 § 1 k.k. skazał go na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania w tym czasie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym,

- na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej w pkt I kary ograniczenia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności tj. okres zatrzymania w dniu 18.06.2012r. przyjmując iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności,

- zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sadowych zaliczając wydatki poniesione w sprawie na rachunek Skarbu Państwa.

Apelację od powyższego wyroku złożył oskarżony oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżony wymieniony wyrok zaskarżył w całości na swoją korzyść i zarzucając mu, jak to należało odczytać z treści wniesionego środka odwoławczego:

- błąd w ustaleniach faktycznych mających w jego ocenie wpływ na treść wydanego rozstrzygnięcia, poprzez uznanie, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa kradzieży energii elektrycznej w sytuacji, gdy z zebranych w sprawie dowodów wynika, iż do poboru energii elektrycznej nie doszło,

- obrazę przepisu art. 46 § 1 k.k. poprzez nie orzeczenie na jego rzecz obowiązku naprawienia oskarżonemu szkody wyrządzonej przez (...) S.A. wobec odcięcia przez tą spółkę przewodów zasilających instalację,

- obrazę przepisu art. 246 § 1 k.p.k. wobec bezpodstawnego i bezprawnego zatrzymania go,

- brak zaciągnięcia opinii od organizacji broniących praw konsumentów w zakresie ustalenia słuszności z prawem odmowy przez (...) S.A. sprzedaży energii elektrycznej,

- wydanie orzeczenia o samoistnym posiadaniu przez oskarżonego domu latarnika w C. od 2008r., oraz o bezprawnym naruszeniu jego posiadania przez S.

str. 1/8
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
VI Ka 263/13
Wydział
VI Wydział Karny Odwoławczy
Sędziowie
Dariusz Dumanowski (przewodniczący)
Jadwiga MiklińskaAndrzej Cyganek
Hasła
Kradzież