· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z 2013-07-16

Sentencja

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w W.

w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Garbera

Protokolant Joanna Remian

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lipca 2013 r. w W.

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko B. A.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz pozwanej B. A. kwotę 3,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie

Pozwem wniesionym dnia 06 lipca 2012 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego, powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się orzeczenia nakazem zapłaty, by pozwana B. A. zapłaciła na jego rzecz kwotę 6.458,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 06 lipca 2012 r. do dnia zapłaty. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów sądowych w kwocie 81 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1.200 zł, a także kwoty 1,46 zł tytułem "innych kosztów".

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwana zawarła z (...) Bank S.A. w dniu 29 czerwca 2006 r. umowę numer (...) na podstawie której otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną, zobowiązując się do jej zwrotu na warunkach precyzyjnie określonych w umowie. Zarzucił, że pozwana nie wywiązała się z zobowiązania, wobec czego niespłacona kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z kwotą odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Podał, że pozwana była wzywana do zapłaty należnej kwoty, bezskutecznie. W dalszej części podał, że w dniu 30 maja 2008 r. (...) Bank S.A. zawarł z (...) S.a.R.l. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez pozwaną z wierzycielem pierwotnym. Następnie w dniu 25 maja 2012 r. (...) S.a.R.l. scedował przedmiotową wierzytelność na rzecz powoda. Dowodem istnienia oraz obowiązku spełnienia świadczenia pozwanej jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr S/5/2/PSA z dnia 06 lipca 2012 r. podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu. Powód podał, że zadłużenie pozwanej objęte niniejszym pozwem wynosi 6.458,81 zł w tym należność główna w wysokości 3.172,83 zł oraz skapitalizowane odsetki w wysokości 3.285,98 zł, na które składają się przejęte w drodze cesji odsetki wierzyciela pierwotnego naliczane zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednio od niezapłaconej kwoty należności głównej wynikającej ze wskazanej umowy oraz odsetki ustawowe naliczone przez powoda. Powód wskazał, iż wzywał pozwaną do zapłaty zadłużenia, jednak jego roszczenie pozostało niezaspokojone. Do pozwu powód dołączył w/w wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego z dnia 06 lipca 2012 r., umowy przelewu wierzytelności z dnia 25 maja 2012 r. i z dnia 30 maja 2008 r. oraz wezwanie do zapłaty. Z treści wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr S/5/2/PSA z dnia 06 lipca 2012 r. wynika, że zobowiązanie pozwanej z tytułu umowy kredytu gotówkowego nr (...) z dnia 29 czerwca 2006 r. na dzień 06 lipca 2012 r. wynosiło łącznie 6.458,81 zł i obejmowało: należność główną w kwocie 3.172,83 zł i odsetki w kwocie 3.285,98 zł.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym dnia 26 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1167894/12 nakazał pozwanej B. A. aby zapłaciła powodowi kwotę żądaną pozwem wraz z odsetkami i kosztami procesu ( k. 8).

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj