· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2009-10-07

Sentencja

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 1 ust. 3, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo ywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpatrzeniu odwołania przedsiębiorcy Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski "MAT" S.A. z siedzibą w Grudziądzu od decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2009 r. (nr akt: B -42100-47/2009), na podstawie której ww. przedsiębiorcy wymierzona została kara pienię na w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), z tytułu wprowadzenia do obrotu 6 partii środków spo ywczych, to jest: chłodzonego mięsa wołowego (skrzydło MB) wyprodukowanego przez Zakłady Mięsne "Salus" Sp. z o.o. w Golinku, parówek, kiełbasy średniorozdrobnionej "Wiejskiej regionalnej" i "Polskiej pieczonej", wyprodukowanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomasza Kawskiego w Grucie, parówek delikatesowych (kiełbasa homogenizowana) wyprodukowanych przez Zakłady Mięsne "Kier" El biety Klimackiej w Jastrzębiu Pomorskim, "Polędwicy sopockiej" (wędzonki wysokowydajnej) wyprodukowanej przez Zakłady Mięsne "MAT" Sp. z o.o. w Czerniewicach nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spo ywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), utrzymuje w mocy zaskar oną decyzję.

Uzasadnienie

W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 21-24 kwietnia 2009 r. przez inspektorów reprezentujących Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy w hurtowni Polskiego Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego "MAT" S.A. w Grudziądzu, oddział w Bydgoszczy przy ul. Kieleckiej 6, nale ącej do przedsiębiorcy Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski "MAT" S.A. z siedzibą w Grudziądzu, zwanego dalej równie "stroną", stwierdzono wprowadzenie do obrotu 6 partii środków spo ywczych oznakowanych w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spo ywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie znakowania środków spo ywczych".

Zakwestionowano następujące partie środków spo ywczych: chłodzonego mięsa wołowego (skrzydło MB) o wartości 2631,40 zł wyprodukowanego przez Zakłady Mięsne "Salus" Sp. z o.o. w Golinku - ze względu na naruszenie § 2 ust. 1 pkt 6, § 2 ust. 5 i § 11 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, parówek (kiełbasy średniorozdrobnionej) o wartości 332,94 zł, kiełbasy średniorozdrobnionej "Wiejskiej regionalnej" o wartości 109,36 zł i "Polskiej pieczonej" o wartości 230,75 zł, wyprodukowanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomasza Kawskiego w Grucie - naruszenie § 2 ust. 1 pkt 6, § 5 ust. 1 i § 11 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia, parówek delikatesowych (kiełbasa homogenizowana) o wartości 1171,33 zł wyprodukowanych przez Zakłady Mięsne "Kier" El biety Klimackiej w Jastrzębiu Pomorskim - naruszenie § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, "Polędwicy sopockiej" (wędzonki wysokowydajnej) o wartości 811,93 zł wyprodukowanej przez Zakłady Mięsne "MAT" Sp. z o.o. w Czerniewicach naruszenie § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z powy szym, pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pienię nej z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej, z uwagi na oznakowanie.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 27 lipca 2009 r. (nr akt: B -42100-47/2009) Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy wymierzył przedsiębiorcy karę pienię ną w wysokości 1000 zł.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2009 r. zło one zostało do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od ww. decyzji, podpisane przez "pełnomocnika ds. prawnych".

Pismem z dnia 24 sierpnia 2009 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwał stronę do przekazania pełnomocnictwa dla ww. "pełnomocnika ds. prawnych" lub ponownego przesłania odwołania z dnia 12 sierpnia 2009 r. podpisanego przez osoby upowa nione zgodnie z treścią Krajowego Rejestru Sądowego.

Pismem z dnia 2 września 2009 r. strona przesłała odwołanie podpisane przez Prezesa Zarządu Polskiego Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego "MAT" S.A., to jest osoby uprawnionej do reprezentacji strony zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

str. 1/4
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
DIH-023-12(7)/09/JS
Nr decyzji
DIH-11/2009
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Pozostałe
Branża
handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Region
Kujawsko-Pomorskie
Strony postępowania
Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski "MAT" S.A. z siedzibą w Grudziądzu