· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Woźniak, Sędziowie Sędzia WSA Anna Sokołowska,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 listopada 2013 r. sprawy ze skargi Gminy Ostrowice na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 lipca 2013 r. nr XV.137.K.2013 w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy Ostrowice z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr XVII/147/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. oraz Nr XVII/148/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027 I. uchyla zaskarżoną uchwałę, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie

Rada Gminy Ostrowice wydała w dniu 26 czerwca 2013 r. na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), dalej "uofp", uchwałę nr XVII/148/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027. Rada Gminy Ostrowice dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.

Rada Gminy Ostrowice wydała w dniu 26 czerwca 2013 r., na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), uchwałę nr XVII/147/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Rada Gminy Ostrowice dokonała: zwiększenia planu dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, przeniesienia planu dochodów w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3, korekty budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4, zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy zgodnie załącznikiem nr 5 oraz wskazała jakimi kwotami po dokonanych zmianach zamyka się budżet po stronie dochodów, wydatków i nadwyżki.

Kolegium RIO w dniu 9 lipca 2013 r. zbadało wstępnie przedmiotowe uchwały Rady Gminy Ostrowice i powzięło wątpliwości co do zapisów tych uchwał. Wyrazem powziętych wątpliwości co do zapisów ww. uchwał było pismo Kolegium RIO z dnia 10 lipca 2013 r. skierowane do Rady Gminy Ostrowice, informujące o nich Radę Gminy oraz informujące o terminie posiedzenia Kolegium RIO w dniu 17 lipca 2013 r. na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o RIO. Rada Gminy Ostrowice, w odpowiedzi na ww. pismo Kolegium RIO", udzieliła wyjaśnień pismem z dnia 15 lipca 2013 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, dalej "Kolegium RIO", wydało w dniu 17 lipca 2013 r. na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), dalej "ustawa o RIO", uchwałę nr XV.137.K.2013 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy Ostrowice z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XVII/147/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. oraz nr XVII/148/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ostrowice na lata 2013-2027. Kolegium RIO w § 1 ww. uchwały stwierdziło nieważność powyższych uchwał Rady Gminy Ostrowice.

W uzasadnieniu uchwały Kolegium RIO podało, że w latach objętych zmianą wieloletniej prognozy finansowej nie zostaną przekroczone ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przypis - ustawa wskazana błędnie) oraz art. 243 uofp. Jednakże, zdaniem Kolegium RIO, jest to obraz pozorny, ponieważ relacje zarówno dla 2013 r. i lat następnych pozostaną zachowane jedynie przy planowanych dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego. Ww. wskaźnik będzie stanowił jeden z elementów do wyliczenia obowiązującej od 2014 r. średniej ważonej z art. 243 uopf, zaś Rada Gminy Ostrowice nie będzie mogła uchwalić w 2014 r. budżetu, którego relacja z tego przepisu nie będzie zachowana. Zdaniem Kolegium RIO, objaśnienia do przedmiotowych uchwał nie dają gwarancji uprawdopodobnienia realności wieloletniej prognozy finansowej, natomiast wskazują na konieczność podjęcia niezbędnych działań urealnienia dochodów Gminy, a nie planowania nowych zadań inwestycyjnych, np. w zakresie modernizacji dróg gminnych, aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kolegium RIO stwierdziło, że uchwała nr XVII/148/13 (wieloletnia prognoza finansowa) powinna być zgodna z art. 226 ust. 1 pkt 6 uopf, tj. wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognoza, co najmniej kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacje o których mowa w art. 243 uopf oraz sposób finansowania długu. Kolegium RIO stwierdziło, że wszelkie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej mogą być wprowadzone pod warunkiem, iż nie naruszają równowagi budżetowej. Na poparcie swoich twierdzeń Kolegium RIO przywołało wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Go 366/11. Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma za zadanie między innymi zabezpieczenie jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej.

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19
Sprawa ze skargi Gminy N. na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. stwierdza, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być wykonane w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku...

I SA/Ke 554/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-30
Sprawa ze skargi Rady Gminy Górno na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2013 r. nr 107/2013 w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy oddala skargę.

III SA/Wa 2575/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07
Sprawa ze skargi Gminy S. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy S. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy oddala skargę

I SA/Op 445/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-11
Sprawa ze skargi Powiatu A na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 września 2012 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oddala skargę.

II FSK 2772/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25
Skarga kasacyjna Rady Gminy Somianka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1540/11 w sprawie ze skargi Rady Gminy Somianka na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 marca 2011 r., nr 91/K/11 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 marca 2011...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Sz 1129/13
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono akt nadzoru
Sędziowie
Anna Sokołowska
Elżbieta Woźniak (przewodniczący)
Joanna Wojciechowska (sprawozdawca)
Symbole
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła
Finanse publiczne
Skarżony
Regionalna Izba Obrachunkowa