· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-06

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal,, Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Asystent sędziego Jowita Dudek, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 listopada 2012 r. sprawy ze skargi "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia kodu CN towaru importowanego oddala skargę.

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w B. po rozpoznaniu odwołania "[...]" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Z. z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...], zmieniającą nieprawidłowe dane w zgłoszeniu celnym.

Podstawę faktyczną powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia:

W dniu [...] października 2009 r. w Oddziale Celnym w H. zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu wg dokumentu SAD nr [...], importowany z R. przez spółkę "[...]" siarczan sodu. Towar został zaklasyfikowany do kodu taryfy celnej 2530 90 98 00 z zastosowaniem stawki celnej erga omnes w wysokości 0%. Zgłoszenie celne zostało przyjęte jako odpowiadające wymogom formalnym.

W wyniku kontroli postimportowej zgłoszenia celnego organ celny pierwszej instancji powziął wątpliwości co do zadeklarowanego przez stronę kodu taryfowego.

W następstwie przeprowadzonego postępowania Naczelnik Urzędu Celnego w Z. decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. zaklasyfikował importowany towar do kodu CN 2833 11 00 00 oraz zastosował preferencyjną stawkę celną w wysokości 0%, gdyż strona przedłożyła świadectwo pochodzenia Form A nr [...].

W odwołaniu od decyzji spółka "[...]" zakwestionowała przyjęty przez organ pierwszej instancji sposób klasyfikacji towaru, powołując się na szereg złożonych w sprawie dokumentów i opinii potwierdzających, iż towar powinien być klasyfikowany zgodnie z pierwotnym zgłoszeniem celnym spółki. W toku postępowania odwoławczego spółka przedstawiła nowe świadectwo pochodzenia Form A nr A [...].

Decyzją z dnia [...] maja 2012 r. Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] grudnia 2011 r.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że kwestią sporną w sprawie jest ustalenie prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanego siarczanu sodu.

Powołując się szeroko na treść uwag do działów 25 i 28 Wspólnej Taryfy Celnej oraz odpowiednich not wyjaśniających do tych działów, Dyrektor Izby Celnej stwierdził, że produkty otrzymywane za pomocą krystalizacji, oczyszczane za pomocą rekrystalizacji nie mogą być klasyfikowane w dziale 25 Wspólnej Taryfy Celnej. Wyklucza to uwaga 1 do działu 25. W przypadku towaru podlegającego obróbce cieplnej klasyfikacja w dziale 25 jest możliwa tylko wówczas, gdy takie obróbki są specyficznie dozwolone przez tekst pozycji (pozycje 2513 i 2517).

Powołując się na wyjaśnienia producenta importowanego towaru organ celny wyjaśnił, że importowany siarczan sodu jest otrzymywany w procesie technologicznym obejmującym następujące etapy:

1) przetransportowanie naturalnej solanki z jeziora do sztucznego zbiornika w okresie letnim;

2) strącanie w okresie jesiennym przy temperaturach poniżej 5°C mirabilitu (Na2SO4*10H2O), który osadza się na dnie basenu;

3) w okresie wiosennym resztki roztworu pozbawionego siarczanu są usuwane;

4) w okresie następującego lata na powierzchni mirabilitu przy podwyższaniu temperatury powyżej 25°C, także wskutek wietrzenia, zachodzi jego naturalne odwodnienie i przemiana w tenardyt (Na2SO4);

str. 1/15
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Lu 448/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Jadwiga Pastusiak
Jerzy Drwal
Jerzy Marcinowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła
Celne prawo
Celne postępowanie
Sygnatury powiązane
I GSK 210/13
Skarżony
Dyrektor Izby Celnej