· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Zespołu Arbitrów - UZP z 2006-12-28

Sentencja

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów, Elżbieta Wójcicka, arbitrzy: Hanna Barbara Furman, Stanisław Chudecki, protokolant Filip Orczykowski,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.12.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Drogpol - ZW Sp. z o.o., Katowice, ul. Siemianowicka 52d od oddalenia przez zamawiającego Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6 protestu z dnia 21.11.2006 r. przy udziale zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego Zakład Robót Inżynieryjnych "Infrapol", Ruda Śląska, Ul. Pomorska 16/2 po stronie zamawiającego.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Drogpol - ZW Sp. z o.o., Katowice, ul. Siemianowicka 52d i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4056 zł 5 gr (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych pięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Drogpol - ZW Sp. z o.o., Katowice, ul. Siemianowicka 52d

2) dokonać wpłaty kwoty 2440 zł 0 gr (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych zero groszy) przez Drogpol - ZW Sp. z o.o., Katowice, ul. Siemianowicka 52d na rzecz Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6, stanowiącej uzasadnione koszty uczestnika postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zastępstwa procesowego

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 15943 zł 95 gr (słownie: piętnascie tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Drogpol - ZW Sp. z o.o., Katowice, ul. Siemianowicka 52d .

Uzasadnienie

W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego- Miasto Ruda Śląska o udzielenie zamówienia publicznego pn. .Przebudowa ul.Okopowej w Rudzie Śląskiej-Wirku, Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o. w Katowicach wniósł protest na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający uznał za najkorzystniejsza ofertę firmy "INFRAPOL"-K.Linkiewicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Wykonawca oprotestowując powyższą czynność zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez uznanie za najkorzystniejszą ofertę sprzeczną z postanowieniami SIWZ. Wykonawca wskazał, iż zgodnie z zapisem pkt.IX ppkt 3.1 SIWZ oferta sporządzona niezgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i projektem budowlano-wykonawczym dołączonym do SIWZ (np. .brak pozycji, niezgodność w zakresie ilości, zastosowanie niewłaściwych materiałów) zostanie odrzucona. W wybranej ofercie wystąpiła niezgodność w zakresie ilości .W załączonym kosztorysie w pozycji 6 obejmującym przebudowę sieci teletechnicznej wykonawca podał ilość 7,8 m3 a zgodnie z przedmiarem winno być 2,8 m3.

Powyższe w ocenie Wykonawcy w świetle zapisów SIWZ winno stanowić podstawę do uznania tej oferty za niezgodną z treścią SIWZ skutkujące jej odrzuceniem. Dokonanie przez Zamawiającego wybory tej oferty do wykonania zamówienia nastąpiło zdaniem Wykonawcy z naruszeniem wskazanych przepisów ustawy.

Zamawiający protest oddalił w całości. Zamawiający nie zgodził się z zarzutem Wykonawcy, iż podanie w poz.6 kosztorysu ofertowego innej wielkości niż podana w przedmiarze robót stanowi podstawę do uznania tej oferty za niezgodną z treścią SIWZ.

Zamawiający wskazał, iż pozycja ta odnosi się do wywozu gruntu samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km. W wybranej ofercie pozycja ta została ujęta co oznacza, że oferta odpowiada zakresowi opisanemu w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wskazał również ,że zawyżenie tej pozycji o 5 m3 nie ma istotnego znaczenia, bowiem zawyżenie tej spowodowało ew. wzrost ceny ofertowej o 399,56 zł a nadto rozliczenie robót będzie następowało na podstawie obmiarów powykonawczych - za zakresy robót faktycznie wykonanych i nie ma możliwości, by ten błąd spowodował zawyżenie należnego wynagrodzenia.

Wobec oddalenia protestu Wykonawca wniósł odwołanie, w którym podtrzymał uprzednio podniesiony zarzut.

Zespół Arbitrów, po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania oraz wyjaśnieniami Stron złożonymi na rozprawie, uznał odwołanie za nieuzasadnione.

Uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego oferta złożona przez Zakład Robót Inżynieryjnych "INFRAPOL" z Rudy Śląskiej w kosztorysie ofertowym zawiera w poz. 6 str. 90 oferty zawyżoną ilość metrów sześciennych gruntu przewidzianych do wywozu samochodami skrzyniowymi w stosunku do przedmiaru robót załączonego do SIWZ. Zespół Arbitrów nie podziela zarzutu Odwołującego, iż zawyżenie ilości metrów sześciennych ziemi przewidzianych do wywozu stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ, skutkującą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
UZP/ZO/0-2993/06
Sędziowie
Elżbieta Wójcicka (przewodniczący)
Hanna Barbara Furman
Stanisław Chudecki