· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-28

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska (spr.) WSA Mirella Ławniczak As. sąd. Szymon Widłak Protokolant : sekr. sąd. Katarzyna Skrocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2008 r. przy udziale sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego I. stwierdza, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z prawem, II. zasądza od Rady Miejskiej na rzecz skarżącego kwotę [...],- ([...] złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. /-/Sz. Widłak /-/M. Kwiecińska /-/M. Ławniczak

Uzasadnienie

Rada Miejska uchwałą nr [...] z dnia [...] w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) powołała z dniem [...] inspektora Urzędu Miasta i Gminy M. K. na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w K., wykonanie uchwały powierzając Burmistrzowi.

W uzasadnieniu do uchwały przedstawiono wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej M. K. w Urzędzie Miasta i Gminy, stwierdzając że posiada ona pełne kwalifikacje i wykształcenie do powołania jej na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w K.

Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie w dniu [...].

Wojewoda, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), złożył skargę na powyższą uchwałę, zarzucając istotne naruszenie art. 3a-3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) polegające na powołaniu Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bez przeprowadzenia konkursu. Wskazując na powyższe, Wojewoda wniósł o stwierdzenie niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu Wojewoda podniósł, iż powołanie na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nie było poprzedzone otwartym i konkurencyjnym naborem, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Urząd stanu cywilnego na mocy art. 5a Prawa o aktach stanu cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy. Jego pracownicy łącznie z zastępcą kierownika USC są pracownikami samorządowymi, do których ma zastosowanie art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, co oznacza, że musi być poprzedzony konkursem. Zdaniem organu nadzoru podjęcie przez Radę uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bez uprzedniego przeprowadzenia konkursu czyni tę uchwałę niezgodną z prawem, gdyż przeprowadzenie konkursu na to stanowisko ma charakter bezwzględny i ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków. Wymóg przeprowadzenia konkursu ma zastosowanie zarówno do nowo zatrudnianych kandydatów spoza urzędu, jak i do kandydatów już w tym urzędzie zatrudnionych.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska wniosła o odrzucenie skargi ze względu na niedopuszczalność zaskarżenia przedmiotowej uchwały do sądu administracyjnego, a w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie skargi - o jej oddalenie oraz o zasądzenie od skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania.

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Ol 262/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01
Sprawa ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Gl 1075/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-19
skarg A. S., J. S. i B. S. na decyzję Wojewody S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie aktów stanu cywilnego 1. ze skargi A. S. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Z. z dnia [...] r. nr [...], a także postanowienie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Z. z dnia [...] r. nr [...], 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Wojewody S. na rzecz skarżącego A. S. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów p...

II SA/Op 44/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-31
Sprawa ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Rady Miejskiej w Z. na rzecz Wojewody [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

III SA/Lu 455/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-02-12
Sprawa ze skargi A. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzupełnienia aktu zgonu I. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia [...] sierpnia 2008 r. Nr [...]; II. Zasądza od Wojewody na rzecz A. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem kosztów postępowania.

II SA/Ke 517/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-29
Sprawa ze skargi S. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia pisowni nazwiska w aktach stanu cywilnego oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Po 884/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego aktu
Sędziowie
Maria Kwiecińska (przewodniczący, sprawozdawca)
Mirella Ławniczak
Szymon Widłak
Symbole
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła
Akta stanu cywilnego
Samorząd terytorialny
Pracownicy samorządowi
Skarżony
Rada Miasta