· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-15

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.), Sędzia WSA - Barbara Mleczko-Jabłońska, Protokolant - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2010 r. sprawy ze skargi W.B. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2009 r. nr [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu renty strukturalnej; 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa z [...] grudnia 2008 r.; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ba rzecz W.B. kwotę 200 (dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi z dnia 16 listopada 2009 r. wniesionej przez W.B. jest decyzja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2009 r. nr [...] znak [...], utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. nr [...] z dnia [...] grudnia 2008 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] i decyzji z dnia [...] marca 2008 r. nr [...], wydanych przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w przedmiocie przyznania renty strukturalnej.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:

W dniu 13 sierpnia 2007 r. W.B. złożyła w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w B. wniosek o przyznanie renty strukturalnej.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. stwierdził, iż W.B. spełnia wstępne warunki wymagane do uzyskania renty strukturalnej.

W dniu 9 stycznia 2008 r. do Biura Powiatowego ARiMR w B. wpłynął Akt Notarialny z dnia 10 grudnia 2007 r. (Repertorium [...]) zatytułowany "umowa darowizny (celem uzyskania renty strukturalnej)", na mocy którego W.B. (matka obdarowanego) oraz P.B. (brat obdarowanego) darowali W.B. swoje udziały w nieruchomościach rolnych stanowiących przedmiot ww. wniosku z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w B. przyznał W.B. od stycznia 2008 roku do sierpnia 2017 r. rentę strukturalna w wysokości [...] zł. Wysokość przyznanej renty strukturalnej na mocy decyzji z dnia [...] marca 2008 r. nr [...], wydanej przez ten sam organ, została powiększona o kwotę 64,07 zł.

Pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w T. zawiadomił W.B. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w B. nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. o przyznaniu renty strukturalnej i powiązanej z nią decyzji nr [...] z dnia [...] marca 2008 r. o zmianie wysokości renty strukturalnej.

Pismem z dnia 19 grudnia 2008 r. W.B. ustosunkowując się do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w jej sprawie wskazała m.in., iż określone we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007 r. gospodarstwo rolne zostało przekazane zgodnie z wnioskiem na rzecz jednego następcy. Wyjaśniła przy tym, iż w jej ocenie obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają przekazania gospodarstwa stanowiącego przedmiot współwłasności.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. stwierdził nieważność decyzji ostatecznej nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. o przyznaniu renty strukturalnej i powiązanej z nią decyzji nr [...] z dnia [...] marca 2008 r. o zmianie wysokości renty strukturalnej przyznanej W.B. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, iż większość użytków rolnych przekazanych przez stronę na rzecz następcy w dniu 10 grudnia 2007 r. stanowiła jej współwłasność z synem D.B. Podniesiono przy tym, iż obowiązujące przepisy prawa nie przywidują sytuacji, kiedy przekazywane przez rolnika ubiegającego się o przyznanie renty strukturalnej użytki rolne stanowią jego współwłasność z osoba trzecią, nie będącą jego małżonkiem. W ocenie Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w T., Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w B. przyznając W.B. rentę strukturalną dopuścił się zatem rażącego naruszenia przepisu § 19 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia o rentach strukturalnych.

str. 1/7
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

VIII SA/Wa 843/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-03
Sprawa ze skargi J.K. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...]; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia si...

V SA/Wa 942/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15
Sprawa ze skargi J.K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu renty strukturalnej; oddala skargę

V SA/Wa 246/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-11
Sprawa ze skargi P. D. na decyzję Dyrektora M.o Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia ... grudnia 2009 r. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej; 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. ... stycznia ...; 2. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz adw. P. D., tytułem kosztów nieopłaco...

I SA/Kr 1619/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-20
Sprawa ze skargi J. K., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z dnia 27 listopada 2008 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej, I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. określa, że powyższe decyzje nie mogą być wykonane do chwili uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz skarżącego k...

I SA/Gd 16/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-02-18
Sprawa ze skargi L. Z. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 27 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania renty strukturalnej i odmowy przyznania renty strukturalnej oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj