· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-01

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi A. F. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia 18 grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu 23 października 2008 r. A.F. złożył deklarację AKCU [...] dotyczącą podatku akcyzowego od samochodu osobowego marki Chrysler Town&Country, rok produkcji 2007, o numerze nadwozia [...], deklarując podstawę opodatkowania w wysokości [...] zł oraz kwotę należnego podatku akcyzowego [...] zł.

Podatnik nabył przedmiotowy samochód na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 17 lipca 2008 r. za kwotę [...] dolarów amerykańskich.

W dniu 16 października 2008 r. dokonał odprawy celnej samochodu w Urzędzie Celnym, w związku z czym samochód uzyskał status towaru wspólnotowego.

W dniu 23 października 2008 r. Podatnik dokonał wpłaty zadeklarowanego podatku akcyzowego w kwocie [...] zł.

Uwzględniając zapis art. 82a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Naczelnik Urzędu Celnego pismem z dnia 23 października 2008 r. nr [...] wezwał podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej (tj. kwoty [...] zł).

W odpowiedzi na wezwanie podatnik w piśmie z dnia 24 października 2008 r. wskazał jako przyczynę uzasadniającą podanie podstawy opodatkowania w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej niski kurs dolara amerykańskiego w dniu zawarcia transakcji zakupu pojazdu.

Postanowieniem nr [...] z dnia 28 października 2008 r. Naczelnik Urzędu Celnego odmówił wydania zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym wskazując na nie dokonanie przez stronę zmiany wysokości podstawy opodatkowania oraz nie uiszczenie należnego podatku akcyzowego w całości (tj. w kwocie [...] zł).

Pismem z dnia 6 listopada 2008 r. strona złożyła zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego.

Zawiadomieniem z dnia 1 grudnia 2008 r. nr [...] wyznaczono stronie 7-dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego dotyczącego niniejszej sprawy.

W dniu 4 grudnia 2008 r. podatnik skorzystał z przysługującego mu ustawowego prawa zapoznając się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, a następnie w piśmie z dnia 5 grudnia 2008 r. podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w zażaleniu.

Dyrektor Izby Celnej, po rozpoznaniu zażalenia z dnia 6 listopada 2008 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 28 października 2008 r. znak [...] dotyczące odmowy wydania zaświadczenia w postaci "Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym" utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

W uzasadnieniu stwierdzono, iż do nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, które nastąpiło w dniu 19 października 2008 r. ma zastosowanie przepis 82a ustawy o podatku akcyzowym w kształcie obowiązującym od dnia 19 lipca 2008 r.

Odmowa wydania wnioskowanego zaświadczenia w postaci "Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym" po dokonaniu "częściowej" wpłaty podatku akcyzowego wynikała z konieczności spełnienia podstawowej funkcji tego dokumentu, jaką jest dawanie świadectwa co do istnienia (bądź nie) pewnych stosunków prawnych i faktów mających znaczenie dla prawa.

str. 1/5
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I SA/Bd 123/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-01
Sprawa ze skargi L. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w T. na rzecz skarżącego L. S. kwotę 283,00 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Sz 673/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19
Sprawa ze skargi M. i A. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżących M. i A. W. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SA/Gd 834/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-19
Sprawa ze skargi H.Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę.

IV SA/Po 578/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-11
Sprawa ze skargi W. M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę /-/I. Kucznerowicz /-/E. Kręcichwost-Durchowska /-/P. Miładowski

I SA/Sz 9/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-11
Sprawa ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego i stwierdzenia nadpłaty w tym podatku I. uchyla zaskarżoną decyzję II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę [...] złote tytułem zwrotu kosztów postępowania

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Gd 65/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Alicja Stępień (przewodniczący, sprawozdawca)
Ewa Kwarcińska
Joanna Zdzienicka-Wiśniewska
Symbole
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła
Podatkowe postępowanie
Skarżony
Dyrektor Izby Celnej