· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2007-10-25

Sentencja

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego na wniosek: "ATEMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, Tomasza Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Diler" z siedzibą w Mąchocicach, Janusza Walocha i Marka Grzegolca prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą FHUP "JAMAR" s.c. J.

Walocha & M. Grzegolec z siedzibą w Kielcach, Eweliny Baranowskiej, Przemysława Nikiel, Marcina Nikiel prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPHU "NIKI" s.c.

Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Marcin Nikiel z siedzibą w Bielsko-Białej, Spółdzielni Kółek Rolniczych z siedzibą w Bielinach, Lecha Marchlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno-Budowlany "LEMAR"- Lech Marchlewski z siedzibą w Toruniu, Beaty Pietrzak, Bogdana Pietrzak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Renault Pietrzak B.B. s.j. Pietrzak Beata, Pietrzak Bogdan z siedzibą w Katowicach, Edwarda Detka i Mieczysława Krzyszczaka prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Produkcyjny "Max-Mont" s.c. z siedzibą w Sitkówce-Nowinach, HTS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Jastrzębskich Zakładów Remontowych "Dźwigi" Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie ("PZU Życie"), pod zarzutem stosowania praktyk ograniczających konkurencję, określonych w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 244, poz. 2080 ze zm.) oraz w art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.),

1. uznaje za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykę PZU Życie polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie w Polsce poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji w drodze działań PZU Życie, polegających na wprowadzeniu i utrzymywaniu w systemie grupowych ubezpieczeń pracowniczych "Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego Typ P" zatwierdzonych uchwałą Nr 93/92 Zarządu PZU Życie z dnia 7 grudnia 1992 r., utrudniających zmianę przez ubezpieczających (pracodawców) ubezpieczyciela na skutek:

- wprowadzenia wymogu wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowego przez pracowników, pomimo że pracownicy nie są stroną umowy,

- rozciągnięcia ochrony ubezpieczeniowej pracownika po wystąpieniu przez niego z ubezpieczenia i obciążania ubezpieczającego (pracodawcę) składkami za pracownika za okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia i nakazuje zaniechania jej stosowania,

2. uznaje za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykę PZU Życie polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie w Polsce poprzez przerzucanie na ubezpieczającego (pracodawcę) ryzyka finansowego wystąpienia przez ubezpieczonych pracowników z grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie i nakazuje zaniechania jej stosowania.

II. Na podstawie art. 3 i art. 5 w związku z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. WE L 1 z 4 stycznia 2003 r.), jak również na podstawie art. 9 i art. 24 ust. 1 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331),

1. uznaje za niezgodną ze wspólnym rynkiem i naruszającą zakaz wyrażony w art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską praktykę nadużywania przez PZU Życie pozycji dominującej na rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie w Polsce, które wpływa na handel między państwami członkowskimi, poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji w drodze działań PZU Życie, polegających na wprowadzeniu i utrzymywaniu w systemie grupowych ubezpieczeń pracowniczych "Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego Typ P" zatwierdzonych uchwałą Nr 93/92 Zarządu PZU Życie z dnia 7 grudnia 1992 r., utrudniających zmianę przez ubezpieczających (pracodawców) ubezpieczyciela na skutek:

- wprowadzenia wymogu wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowego przez pracowników, pomimo że pracownicy nie są stroną umowy,

- rozciągnięcia ochrony ubezpieczeniowej pracownika po wystąpieniu przez niego z ubezpieczenia i obciążania ubezpieczającego (pracodawcy) składkami za pracownika za okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia i nakazuje zaniechania jej stosowania,

2. uznaje za niezgodną ze wspólnym rynkiem i naruszającą zakaz wyrażony w art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę praktykę nadużywania przez PZU Życie pozycji dominującej na rynku grupowych ubezpieczeń pracowniczych na życie w Polsce, które wpływa na handel między państwami członkowskimi, poprzez przerzucanie na ubezpieczającego (pracodawcę) ryzyka finansowego wystąpienia przez ubezpieczonych pracowników z grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie i nakazuje zaniechania jej stosowania.

III. Na podstawie art. 3 i art. 5 w związku z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. WE L 1 z 4 stycznia 2003 r.), jak również na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331), wobec stwierdzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję w zakresie wskazanym w punkcie I i II sentencji niniejszej decyzji, nakłada na Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 50 361 080 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych) płatną do budżetu Państwa.

IV. Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331) nadaje niniejszej decyzji w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

V. Na podstawie art. 69 ust. 1 w związku z art. 75 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331) uwzględniając wynik postępowania antymonopolowego opisany w punktach I i II sentencji, postanawia obciążyć Powszechny Zakład Ubezpieczeń na ��ycie SA z siedzibą w Warszawie kosztami niniejszego postępowania antymonopolowego w wysokości 22 750 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i zobowiązuje do uiszczenia na rzecz Wnioskodawców, tytułem zwrotu kosztów przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie

W dniu 9 listopada 2004 r. wpłynął do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej "organ antymonopolowy" lub "Prezes Urzędu") opłacony wniosek (pismo z dnia 4 listopada 2004 r., bez znaku) o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej "PZU Życie", skierowany przez przedsiębiorców: "ATEMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, Tomasza Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Diler" Tomasz Woźniak z siedzibą w Mąchocicach, Janusza Walocha i Marka Grzegolca prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą FHUP "JAMAR" s.c. J. Walocha & M. Grzegolec z siedzibą w Kielcach, Ewelinę Baranowską, Przemysława Nikiel, Marcina Nikiel prowadzących działalność pod nazwą PPHU "NIKI" s.c. Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Marcin Nikiel z siedzibą w Bielsko-Białej, Spółdzielnię Kółek Rolniczych z siedzibą w Bielinach, Lecha Marchlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład InstalacyjnoBudowlany "LEMAR"- Lech Marchlewski z siedzibą w Toruniu, Szkołę Podstawową im.

Adama Mickiewicza z siedzibą w Udaninie, Beatę Pietrzak, Bogdana Pietrzak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Renault Pietrzak B.B. s.j. Pietrzak Beata, Pietrzak Bogdan z siedzibą w Katowicach, Edwarda Detka i Mieczysława Krzyszczaka prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Produkcyjny "Max-Mont" s.c. z siedzibą w Sitkówce-Nowinach, zwani dalej "Wnioskodawcami". Powyżej wymienieni wnioskodawcy, reprezentowani przez radcę prawnego Elżbietę Modzelewską-Wąchal, prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego "Centrum Prawa Konkurencji", wnieśli o:

1) uznanie za praktykę ograniczającą konkurencję, określoną art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. nr 86, poz. 804 ze zm.) zwana dalej "ustawą antymonopolową", polegającą na nadużyciu pozycji dominującej na rynku ubezpieczeń grupowych na życie, polegającą na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków do rozwoju konkurencji działań PZU Życie polegających na utrzymaniu systemu grupowych ubezpieczeń pracowniczych utrudniających zmianę przez ubezpieczających (pracodawców) ubezpieczyciela na skutek:

- wprowadzenia wymogu wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy grupowego ubezpieczenia przez pracowników pomimo, że pracownicy nie są stroną umowy,

- rozciągnięcia ochrony ubezpieczeniowej pracownika po wystąpieniu przez niego z ubezpieczenia i obciążanie ubezpieczającego (pracodawcę) składkami za pracownika za okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, oraz na podstawie art. 9 ustawy antymonopolowej nakazanie zaniechania tej praktyki;

2) uznanie za praktykę ograniczającą konkurencję, określoną art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej, polegającą na nadużyciu pozycji dominującej na rynku grupowych ubezpieczeń na życie polegającą na przerzucaniu na ubezpieczającego (pracodawcę) ryzyka finansowego wystąpienia przez ubezpieczonych pracowników z grupowego ubezpieczenia pracowniczego i na podstawie art. 9 ustawy antymonopolowej nakazanie zaniechania tej praktyki;

str. 1/62
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
DAR-411-03/05/DL
Nr decyzji
DOK-96/2007
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Nadużywanie pozycji dominującej
Branża
ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
ubezpieczenia
pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Region
Mazowieckie
Strony postępowania
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie