· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-25

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz,, Asesor WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Agata Banc, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na przebudowę oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. znak . [...] wydaną na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 oraz art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm) Prezydent Miasta [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił M. C. pozwolenia na przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej, likwidację łuku nad drzwiami oraz wykonanie wnęki na grzejnik w lokalu mieszkalnym nr [...] przy ul. [...] w [...].

Od powyższej decyzji odwołanie wnieśli Z. W. i J. W. -współwłaściciele lokalu Nr [...] w w/w budynku jednorodzinnym.

Zarzucili w nim organowi I instancji:

- naruszenie prawa procesowego poprzez nieuwzględnienie wniosku z [...] r. o zawieszenie postępowania,

- naruszenie prawa procesowego poprzez nie pouczenie strony w zawiadomieniu z dnia [...] r. zgodnie z art. 9 kpa. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ w przypadku niewniesienia zastrzeżeń lub wniosków przed wydaniem decyzji

- naruszenie prawa procesowego polegające na wspólnym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania F. i Z. W., co miało konsekwencję w naruszeniu art. 30 § 5 kpa,

- naruszenie art. 97 § 1 ust. 1 kpa przez uznanie, że organ administracji publicznej nie ma obowiązku ustalenia spadkobierców, względnie nie musi zawiesić postępowanie do czasu ustalenia ich przez sąd,

- naruszenia art. 97 § 1 ust. 4 kpa, przez przyjęcie że organ nie musiał zawieszać postępowania do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w [...] zgodności Ksiąg Wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym jak i kasacji postanowienia Sądu Okręgowego w [...],

- naruszenia art. 32.1 ust.2 Prawa budowlanego, przez uznanie, że inwestor uzyskał wymagane przepisami szczegółowymi niezbędne pozwolenia i uzgodnienia,

- naruszenie art.32.4 ust.2 Prawa budowlanego, przez uznanie że złożone przez M.C. pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jest zgodne z prawdą.

Podnosząc powyższe zarzuty odwołujący wnieśli o:

1/ uchylenie zaskarżonej decyzji i orzeczenie zgodnie z wnioskiem o zawieszeniu postępowania administracjynego,

ewentualnie

2/ o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W uzasadnieniu odwołania podano, że organ I instancji dokonał zawiadomienia o wszczęciu postępowania kierując zawiadomienie wspólnie na F. i Z. W., przez co nie otrzymał informacji, czy zawiadomienie dotarło do F. W. Spowodowało to, że nie zostały podjęte działania zgodnie z art. 30 § 5 kpa.

Urząd Miejski w [...] nie zawiesił postępowania do momentu ustalenia spadkobierców F. W.

Wnioskiem z dnia r. o zawieszenie postępowania, Urząd Miejski w [...] W.U. i A.B. został powiadomiony o wniesieniu przez odwołujących się pozwu do Sądu Rejonowego w [...], o ustalenie zgodności Ksiąg Wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym jak i kasacji postanowienia Sądu Okręgowego w [...]. Okoliczność ta została przemilczana.

Inwestor M. C. otrzymał decyzję nr [...] udzielającą pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej, likwidacji łuku nad drzwiami oraz wykonaniu wnęki na grzejnik, przy uznaniu, że zakres robót będzie prowadzony w lokalu mieszkalnym nr [...]. Zatwierdzono projekt przebudowy instalacji gazowej, nie wnikając, czy wykonana wcześniej instalacja gazowa była wykonana zgodnie z prawem i spełniała wymogi techniczne.

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OZ 188/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06
Zażalenie J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2008 r. sygn. akt II SA/Sz 649/05 w zakresie określenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt II SA/Sz 649/05 w zakresie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi J. W. i Z. W. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budo...

II SA/Wr 1090/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-27
Sprawa ze skargi D. i Z. Ł., I. i M. M., M. i B. R. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. B. C. [...] w K. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Sz 649/05
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Arkadiusz Windak
Marzena Iwankiewicz
Stefan Kłosowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła
Budowlane prawo
Sygnatury powiązane
IIOZ 35/07, II OZ 1200/07
Skarżony
Wojewoda