· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2013-07-24

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz ( spr. ) Sędzia del. WSA Zbigniew Ślusarczyk Protokolant starszy inspektor sądowy Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej R.R., R.R. i T.R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 88/11 w sprawie ze skargi T.R., R.R. i R.R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2010 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 88/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T.R., R.R.

i R.R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2010 r. znak [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2010 r., znak: [...], Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 48 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 4, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nakazał R. R., T.R. i R.R., rozbiórkę odbudowanego w warunkach samowoli budowlanej - na działce nr [...] ark. mapy [...] położonej w J. przy ul. M. [...], budynku konstrukcji drewnianej o wymiarach w rzucie 6,20 x 14,50 m piętrowego, z tarasem od strony zatoki, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki, przy granicy z działką nr 100 - z wyłączeniem fundamentów.

W uzasadnieniu wskazano, że w związku z ustaleniem, iż opisany wyżej budynek powstał w warunkach samowoli budowlanej, w toku postępowania administracyjnego, został na inwestorów, tj. T.R., R.R.

i R.R. nałożony obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. obowiązek przedstawienia wskazanych w treści postanowienia z dnia [...] marca 2010 r. dokumentów. Zaś w związku z tym, że obowiązek ten nie został przez inwestorów wykonany, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane organ nałożył na inwestorów obowiązek rozbiórki samowolnie odbudowanego obiektu, za wyjątkiem pozostałych po pożarze w 2003 r. fundamentów - słupków betonowych, na których obiekt został odbudowany.

Na skutek wniesionego przez inwestorów odwołania, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy podzielił stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego co do prawidłowości zastosowania art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Odnosząc się zaś do zarzutu dotyczącego wniosku inwestorów o przedłużenie terminu do załatwienia sprawy organ odwoławczy wskazał, że wniosek ten został złożony już po terminie wyznaczonym przez organ I instancji do wykonania nałożonego obowiązku, a poza tym zakreślony w postanowieniu termin organ odwoławczy uznał za wystarczający, zaznaczając przy tym, że w zakreślonym terminie inwestorzy nie przedłożyli nie tylko decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ale i żadnego z pozostałych dokumentów warunkujących odstąpienie od nakazu rozbiórki. Odnosząc się zaś do twierdzenia inwestorów, że sporny obiekt został jedynie wyremontowany, a nie odbudowany, co powoduje, że art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie będzie miał w sprawie zastosowania, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że w jego ocenie sporny obiekt budowlany został w całości odbudowany. Nadto organ odwoławczy powołał się na pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w P. z dnia [...] sierpnia 2010 r., znak: [...], w którym stwierdzono, że sporny obiekt budowlany uległ całkowitemu spaleniu w 2003 r. Ponadto T.R. w dniu 25 września 2009 r., podczas oględzin przeprowadzonych przez pracowników Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, potwierdził oświadczenie Kierownika Urzędu Morskiego w G., że sporny obiekt budowlany został odbudowany w 2003 r. po pożarze. Odbudowę tego obiektu budowlanego po pożarze w 2003 r. potwierdza również dokumentacja fotograficzna sporządzona w czerwcu 2003 r. dołączona do protokołu oględzin przeprowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w dniu 5 lutego 2004 r., na której widnieje obiekt w trakcie odbudowy.

str. 1/8
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 686/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24
Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Spółdzielni [...] z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 1937/11 w sprawie ze skargi [...] Spółdzielni [...] z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2011 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę kasacyjną.

II OSK 1211/13 - Wyrok NSA z 2013-07-12
Sprawa ze skargi kasacyjnej A. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 2768/12 w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i A. L. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2012 r. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną

II OSK 678/12 - Wyrok NSA z 2013-07-18
Sprawa ze skargi kasacyjnej C. T. i H. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 1149/11 w sprawie ze skargi C. T. i H. T. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną.

II OZ 628/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-01
Zażalenie S. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 2648/12 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi S. C. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 września 2012 r. nr DON/ORZ/7101/1363/12 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: oddalić zażalenie.

VII SA/Wa 88/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-02
Skarga T. R., R. R., R. R. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2010 r., znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II OSK 2513/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Andrzej Gliniecki (przewodniczący)
Andrzej Jurkiewicz (sprawozdawca)
Zbigniew Ślusarczyk
Symbole
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła
Budowlane prawo
Sygnatury powiązane
VII SA/Wa 88/11
Skarżony
Inspektor Nadzoru Budowlanego