· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk, Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak, Bogumiła Kalinowska (sprawozdawca), , Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 8 maja 2013 r. sprawy ze skargi Gminy W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 5 we fragmencie "w szczególności" oraz § 11 ust. 7 we fragmencie "w szczególności" załącznika do uchwały Nr [...] Rady Miejskiej W. z dnia [...] listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Miasta W. z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku

z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm., zwanej dalej w skrócie: "ustawą") Rada Miejska W. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie programu współpracy Miasta W. z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...]r., nr [...] Wojewoda D. stwierdził nieważność § 5

we fragmencie "w szczególności", § 11 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 we fragmencie

"w szczególności" załącznika do opisanej wyżej uchwały Rady Miejskiej W.

z dnia [...] r., jako podjętych z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 1

w związku z art. 5a ust. 4 i 11 oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d oraz 2da ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru podkreślił, że uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jakim jest rada gminy uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Wojewoda podał także, że w art. 5a ust. 4 ustawy wskazano jakie elementy powinien zawierać uchwalany przez radę gminy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Podkreślono przy tym, że ustawodawca w art. 5a ust. 4 ustawy, poprzez posłużenie się zwrotem "w szczególności" wskazał jedynie na te elementy, które są niezbędne w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. W konsekwencji zatem organ stanowiący jednostki samorządu, jak zauważył Wojewoda, jest upoważniony również do poszerzenia postanowień programu o dodatkowe kwestie, niewymienione w art. 5a ust. 4 ustawy, mając przy tym na uwadze konieczność zawarcia w programie obligatoryjnych elementów wskazanych przez ustawodawcę w tym przepisie.

Wojewoda uznał, że § 5 załącznika do przedmiotowej uchwały poprzez użycie zwrotu "w szczególności", został podjęty z naruszeniem prawa, Rada stworzyła bowiem otwarty katalog form współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zdaniem organu nadzoru, prawidłowa realizacja kompetencji zawartej w art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy nakazuje Radzie wskazanie tych form współpracy, z których korzystał będzie organ wykonawczy w czasie realizacji programu. Katalog ten powinien zatem mieć charakter zamknięty, określenie bowiem form współpracy w formie katalogu otwartego, wprowadza niepewność dla organu wykonawczego w zakresie form współpracy z podmiotami określonymi w ustawie. Stanowi to również nieuprawnione przekazanie kompetencji w zakresie wyznaczania form współpracy bliżej nieokreślonemu podmiotowi, do czego Rada nie została upoważniona. Z tych samych powodów, organ nadzoru stwierdził nieważność § 11 ust. 7 załącznika do uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. we fragmencie ,,w szczególności" określającego sposób oceny merytorycznej ofert, jako naruszającego art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy.

str. 1/8
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

III SA/Wr 124/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-11
Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia 'Rocznego programu współpracy Gminy Ś. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013' I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana do dnia prawomocności wyroku.

III SA/Wr 110/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08
Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Miejskiej J. G. z dnia [...] listopada 2012 r. Nr [...] w przedmiocie przyjęcia 'Programu współpracy Miasta J. G. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2013 rok' I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana do dnia prawomocności wyroku.

III SA/Wr 98/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-24
Sprawa ze skargi Wojewody D. na punkt [...] rozdziału [...] sposób oceny realizacji programu we fragmencie 'w szczególności' oraz punkt [...] rozdziału [...] postanowienia końcowe załącznika do uchwały Rady Powiatu L. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie uchwalenia 'Rocznego programu współpracy Powiatu L. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok [...]' I. stwierdza nieważność punktu [...] rozdziału [...] sposób oceny realizacji p...

III SA/Wr 80/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-03
Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 5 ust. 1 we fragmencie 'w szczególności'; § 6 ust. 1 we fragmencie 'w szczególności'; § 5 ust. 2; § 8 ust. 2 we fragmencie 'w szczególności'; § 12 ust. 11 załącznika do uchwały Rady Miasta O. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie 'Programu współpracy Miasta O. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013' I. stwierdza nieważność § 5 ust. 1 we fragmencie 'w szczególności'; § 6 ust. 1 we fra...

II SA/Ol 131/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-04-18
Sprawa ze skargi Gminy K. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013r. oddala skargę.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj