· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy z 2013-05-20

Sentencja

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Barbara Nowicka

Sędziowie : SO Aleksandra Żurawska

SO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia wierzyciela (...) Spółki z o. o. z siedzibą w S.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt I Co 445/13

oddalające jego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

w sprawie przeciwko dłużniczce K. K.

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w dniu 18 maja 2011 r. przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 170070/11, na rzecz (...) Spółki z o. o.w S., na którą przeszło uprawnienie (...) w L.oraz zasądzić od dłużniczki K. K.na rzecz wierzyciela 127 zł tytułem kosztów postępowania;

II.  zasądzić od dłużniczki na rzecz wierzyciela 90 zł kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy oddalił wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności na jego rzecz, jako następcy prawnego, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w dniu 29 marca 2011 r. w sprawie VI Nc-e (...). Powołując przepis art. 788 § 1 kpc, Sąd wskazał, że wnioskodawca przedłożył oświadczenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. sporządzone w formie aktu notarialnego, z których wynika, że wierzyciel (...)w G.umową z dnia 9 sierpnia 2012 r. zbył wierzytelność

-2-

posiadaną wobec dłużniczki , a określoną w załączniku do umowy, na rzecz (...)w L., który to wykaz wierzytelności stanowi załącznik do aktu notarialnego, a następnie (...)zbyła tę wierzytelność na rzecz (...) sp. z o. o.w S.. Oświadczenia te podpisali pełnomocnicy stron oraz notariusz. Załącznik, na który powołały się strony składające oświadczenie został dołączony do aktów notarialnych w formie kserokopii bez pieczęci notarialnych (lub z pieczęcią nieczytelną). Zdaniem Sądu, treść załącznika nie może być integralną częścią złożonych aktów notarialnych, gdyż nie ma ona formy aktu notarialnego. Załącznik, w którym została określona przelana wierzytelność, nie stanowi ani dokumentu urzędowego, ani dokumentu prywatnego z podpisami urzędowo poświadczonymi osób uprawnionych do reprezentowania cedenta i cesjonariusza. Charakteru takiego nie nadaje mu poświadczenie za zgodność z oryginałem przez reprezentującego wnioskodawcę adwokata w oparciu o przepis art. 129 kpc. Przewidziana w tym przepisie możliwość poświadczenia odpisu dokumentu przez pełnomocnika będącego adwokatem dotyczy jedynie poświadczenia odpisu dokumentu z jego oryginałem. Pełnomocnik procesowy nie może natomiast na podstawie art. 129 kpc poświadczyć urzędowo złożonego podpisu pod dokumentem. Przedmiotowy załącznik stanowi zatem wyłącznie dokument prywatny, lecz nie spełnia wymogów z art. 788 kpc.

W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca, wnosząc o jego zmianę przez uwzględnienie wniosku, zarzucił naruszenie art. 788 § 1 kpc przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji odmowę nadania klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień, mimo spełnienia przesłanek opisanych tym przepisem.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie jest uzasadnione. Stosownie do treści art. 788 § 1 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Mając na uwadze treść powołanego przepisu stwierdzić należy, że sąd w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela bada jedynie, czy zostały spełnione przesłanki określone w art. 788 § 1 kpc, tj. czy przejście uprawnienia (obowiązku) nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed jego wydaniem, oraz czy przejście to wykazane zostało przez wierzyciela dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj