· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-07

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi G. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Leśnicy z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz skarżącej G. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2007r., G. M. wystąpiła do Burmistrza Leśnicy o wydanie zaświadczenia o okresie prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego wliczanego do pracowniczego stażu pracy, podając, że wniosek dotyczy okresu pracy od dnia 27 września 1989 r. do dnia 31 marca 2002 r. w gospodarstwie rolnym położonym w Z. przy ul. [...], będącym własnością A. i G. M. i wyjaśniając, iż zaświadczenie niezbędne jest do przedłożenia w zakładzie pracy. Do wniosku dołączyła kserokopię odpisu z Księgi Wieczystej z dnia 11 stycznia 1995 r., z którego wynika, że gospodarstwo o pow. 1,04 ha wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem A. M. na podstawie umowy sprzedaży 27 listopada 1989 r. oraz kserokopię wypisu z rejestru gruntów z dnia 4 stycznia 1990 r. potwierdzające posiadanie przez w/w osoby tytułu prawnego do tejże nieruchomości. Analogiczny wniosek złożył również A. M.

Oba wnioski Burmistrz Leśnicy rozstrzygnął jednym postanowieniem z dnia [...], nr [...], wydanym na podstawie art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., którym odmówił wnioskodawcom wydania zaświadczenia o treści żądanej przez strony. W uzasadnieniu organ podniósł, że pismem z dnia 26 lipca 2007 r. poinformował strony, iż Urząd Miejski nie dysponuje dokumentami umożliwiającymi wydanie zaświadczenia o żądanej treści, wskazując, że w posiadaniu Urzędu są "jedynie informacje o powierzchni gospodarstwa oraz dokumenty o opłacaniu podatku rolnego, co nie jest jednoznaczne z prowadzeniem gospodarstwa bądź pracą w tym gospodarstwie". Ponadto poinformowano strony, że w celu otrzymania stosownego zaświadczenia należy spełnić przesłanki art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy i na tę okoliczność przedstawić dwóch świadków zamieszkałych w tym czasie na terenie położenia gospodarstwa rolnego. Uzasadniając odmowę wydania zaświadczenia organ podniósł, że wobec nieprzedstawienia świadków nie przeprowadzono postępowania dowodowego w tym zakresie. Następnie organ wskazał, iż pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. G. i A. M. ponownie zwrócili się z wnioskiem o wydanie wspomnianych zaświadczeń, jednakże organ uznał, że wniosek ten "nie posiadał waloru dokumentu ze względu na brak podpisów", stąd pismem z dnia 17 stycznia 2008r. organ dokonał jego zwrotu. W dalszej części uzasadnienia organ podał, iż w okresie od 25 kwietnia 1992 r. do 1 kwietnia 1997 r. A. M. figurował w ewidencji pod nr 291 jako prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Z. ul. [...]. Organ dodał, że osoby będące właścicielami gospodarstw i pracujące w rolnictwie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu, stąd możliwe jest uzyskanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stosownego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu i opłacaniu składek. W końcowej części uzasadnienia organ stwierdził, iż nie posiada jakichkolwiek dokumentów, nie prowadzi ewidencji ani też rejestrów umożliwiających wydanie zaświadczenia o treści zgodnej z żądaniem stron.

str. 1/7
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Op 28/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-07
Sprawa ze skargi A. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza [...] z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz skarżącego A. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania s...

II SA/Bk 794/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-05
Sprawa ze skargi S. D. - P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia - oddala skargę.-

II SA/Op 210/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-09-09
Sprawa ze skargi Z. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o treści żądanej 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Prudnika z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości.

I OSK 730/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05
Skarga kasacyjna Komendanta Głównego Straży Granicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2008r. sygn. akt II SA/Wa 30/08 w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] października 2007r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat oddala skargę kasacyjną.

II SA/Wa 181/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-25
Sprawa ze skargi M. K. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający ją rozkaz personalny Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej Nr [...] z dnia [...] lipca 2007 r. 2. stwierdza że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości 3. zasądza zwrot na rzecz M. K. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Op 27/09
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono postanowienie I i II instancji
Sędziowie
Elżbieta Naumowicz (przewodniczący, sprawozdawca)
Grażyna Jeżewska
Teresa Cisyk
Symbole
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła
Administracyjne postępowanie
Sygnatury powiązane
II OSK 1121/09
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze