· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-08

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Mazur (spr.), Sędziowie (NSA, WSA Anna Żak, Krystyna Tomaszewska, Protokolant Piotr Zawadzki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2005 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2003 r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w W. kwotę 305 zł (trzysta pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

7/IV S.A. 5015/03

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia [...] czerwca 2003 r. nr [...] Prezydent [...] po rozpatrzeniu wniosku inwestora Z. K. na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 ze zm. / i § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nieużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części / Dz. U. Z 1995 r. nr 10, poz. 47 / zezwolił na zmianę sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr [...] położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. [...] w W. na lokal użytkowy - gabinet stomatologiczny. Wprowadzenie nowej funkcji lokalu nie może powodować zakłóceń w korzystaniu z pozostałych lokali mieszkalnych. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że zmiana przeznaczenia dotyczy części lokalu o powierzchni [...] m2, którego powierzchnia całkowita wynosi [...] m2. Lokal znajduje się na [...] piętrze budynku mieszkalnego, zakres prac remontowych koniecznych do wykonania w celu wprowadzenia nowego sposobu użytkowania nie wymaga wydania pozwolenia na budowę a projekt adaptacji lokalu posiada pozytywne opinie rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-higienicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Decyzją z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] Wojewoda [...] po rozpatrzeniu odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w W. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy w/w decyzję. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, iż w świetle obowiązujących przepisów do zmiany sposobu użytkowania lokalu nie jest wymagana zgoda wspólnoty mieszkaniowej, która to mogłaby ewentualnie ingerować w zmianę sposobu przeznaczenia części wspólnych nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. Inwestor wraz z żoną posiada prawo do lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...], zmiana przeznaczenia części lokalu mieszkalnego na użytkowy jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiazującymi w tym zakresie przepisami budowlanymi. Ponadto inwestor spełnił wymogi art. 32 Prawa budowlanego.

Skargę do sądu administracyjnego na powyższą decyzję złożyła Wspólnota Mieszkaniowa [...] w W. zarzucając naruszenie art. 71 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego oraz art. art. 46 ust. 1, 47 i 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zdaniem skarżącej organy administracyjne powinny przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zamierzonej zmiany sposobu użytkowania lokalu a wydana decyzja nie została uzgodniona z właściwym organem ochrony środowiska. Ponadto zdaniem skarżącej z uwagi na art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali inwestor powinien uzyskać zgodę Wspólnoty na zmianę przeznaczenia części wspólnej nieruchomości przy ul. [...] z uwagi na zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu korzystania z części wspólnych budynku, które po zmianie sposobu użytkowania lokalu będą służyć do użytku publicznego a nie wyłącznie mieszkańcom budynku. Również zarzucono naruszenie art. 7 k.p.a. poprzez nie wyjaśnienie zakresu i warunków, w jakich dochodzi do zmiany przeznaczenia przedmiotowego lokalu. Z decyzji organu I instancji wynika, iż zmiana dotyczy części lokalu o pow. [...] m2 natomiast ze znajdującej się w aktach dokumentacji techniczno-technologicznej wynika, iż adaptacja wnętrza lokalu dla potrzeb praktyki stomatologicznej dotyczy części lokalu o pow. [...] m2. Organy nie uwzględniły ponadto słusznego interesu skarżącej wynikającego ze statutu Wspólnoty a mianowicie, iż działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie na parterze budynku a na zmianę przeznaczenia lokalu na cele inne niż mieszkalne wymagana jest zgoda Wspólnoty.

str. 1/3
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA 5015/03
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie
Anna Żak
Krystyna Tomaszewska
Wojciech Mazur (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony
Wojewoda