· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-11

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Banasiewicz (spr.) Sędziowie : WSA Gabriela Nowak asesor WSA Przemysław Żmich Protokolant Ilona Sułek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2006 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy T. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę oddala skargę.

Uzasadnienie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] lutego 2006 r.,

nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy T. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...], którą stwierdzono nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 1994 r., nr [..], stwierdzającej nabycie przez Gminę T. z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o powierzchni [...] m² i nr [...] o powierzchni [...] m², obręb ewid. [...] k. m. [...], uregulowanej w księdze wieczystej KW nr [...], zgodnie ze sporządzonym spisem, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr [...], stanowiącej integralną część wyżej wymienionej decyzji, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu przedstawiono, co następuje:

Wojewoda [...], działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), decyzją z dnia [...] września 1994 r., nr [...] stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę T., nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr [...] o powierzchni [...] m² i [...]o powierzchni [...] m², obręb ewid. [...] k. m. [...], uregulowanej w księdze wieczystej KW nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w T., zgodnie ze sporządzonym spisem, opisanej w karcie inwentaryzacyjnej

nr [...], stanowiącej integralną część wyżej wymienionej decyzji. Decyzja ta stała się ostateczna.

Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wystąpiło Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...].

W uzasadnieniu wniosku zarzucono wydanie wspomnianej decyzji z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ skomunalizowane zostały tą decyzją grunty wyłączone spod komunalizacji, będące w posiadaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa [...].

Decyzją z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność wyżej opisanej decyzji komunalizacyjnej. Minister podkreślił w uzasadnieniu, iż akta sprawy potwierdzają, że nieruchomość, na którą składają się działki nr [...] i [...], stanowiła w dniu 27 maja 1990 r. własność Skarbu Państwa i należała do Państwowego Funduszu Ziemi. W związku z tym podlegała ona wyłączeniu spod komunalizacji stosownie do treści przepisu art. 11

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające (...).

Wójt Gminy T. wystąpił w trybie art. 127 § 3 kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wyżej wymienioną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarzucając, że przy podejmowaniu rozstrzygnięcia Minister nie wziął pod uwagę "prawa obowiązującego w czasie skomunalizowania przedmiotowych działek", to jest obowiązującego wówczas art. 15 ustawy z dnia

str. 1/4
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Wa 806/06
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Gabriela Nowak
Joanna Banasiewicz (przewodniczący, sprawozdawca)
Przemysław Żmich.
Symbole
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Skarżony
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji