· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Najwyższego z 2013-03-07

Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie : SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSA Magdalena Tymińska (sprawozdawca) Protokolant Grażyna Grabowska w sprawie z powództwa J. M. przeciwko Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Ł. o wyrównanie wynagrodzenia za pracę i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek dla pracowników wykonujących zawód medyczny za okres od dnia 1 października 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku z ustawowymi odsetkami i odsetkami od odsetek, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 7 marca 2013 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ł. z dnia 28 lutego 2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Ł. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ł., Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 27 października 2011 r. zasądził od Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Ł. na rzecz J. M.: kwotę 18.669.80 zł tytułem dodatku dla pracowników wykonujących zawód medyczny i skapitalizowanych odsetek, z ustawowymi odsetkami od dnia 10 listopada 2009 r. do dnia zapłaty, kwotę 7.061,85 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i skapitalizowanych odsetek, z ustawowymi odsetkami od dnia 10 listopada 2009 r., kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; oddalił powództwo w zakresie roszczenia o wyrównanie wynagrodzenia za pracę i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych za miesiące wrzesień i październik 2008 r.

Sąd Rejonowy zasądził ponadto od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego w Ł. kwotę 912 zł tytułem zwrotu kosztów oraz nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 3.556,21 zł.

Sąd Rejonowy ustalił, że J. M. był zatrudniony od dnia 10 lipca 1989 r. w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Z., należącej do Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Ł., na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy karetki pogotowia ratunkowego. Wskutek połączenia Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego (WKTS) w Ł. i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Ł. z dniem 1 września 2002 r. utworzono Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego (WSRM) w Ł. Z tym dniem wszyscy pracownicy zatrudnieni w WKTS i WSPR stali się na mocy art. 231 k.p. pracownikami WSRM w

Ł. Przed połączeniem WKTS zatrudniała kierowców karetek, zaś WSPR wyłącznie pracowników medycznych. Obie jednostki miały różne zasady wynagradzania pracowników, które obowiązywały również po powstaniu WSRM w Ł. Obowiązujące w WSRM w Ł. od dnia 1 września 2002 r. Zasady wynagradzania składały się z dwóch części: I. części medycznej, określającej zasady wynagradzania pracowników byłej WSPR, II. części technicznej, określającej zasady wynagradzania pracowników byłej WKTS.

Powód uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego w dniu 26 czerwca 2005 r. Po uzyskaniu uprawnień ratownika medycznego powód nadal był 3 zatrudniony na stanowisku kierowcy i podlegał zasadom wynagradzania określonym w II. części technicznej Zasad wynagradzania, przy czym został mu z tego tytułu przyznany dodatek do wynagrodzenia w wysokości 200 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2007 r. nastąpiła zmiana stanowiska powoda i powierzono mu obowiązki kierowcy - ratownika medycznego zespołu specjalistycznego. Wynagrodzenie powoda nadal było ustalane według zasad określonych w części technicznej Zasad wynagradzania. W dniu 30 kwietnia 2007 r. powodowi doręczono wypowiedzenie warunków pracy i płacy, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w części dotyczącej dodatku z tytułu uzyskania tytułu ratownika medycznego w kwocie 200 zł miesięcznie. W ramach wypowiedzenia zmieniającego z dniem 1 sierpnia 2007 r. powodowi zaproponowano stanowisko kierowcy, ratownika medycznego zespołu specjalistycznego z wynagrodzeniem wg 13 kategorii zaszeregowania 1.200 zł, premią, dodatkiem stażowym, dodatkiem za szkodliwe warunki pracy i pracę w nocy oraz dodatkiem ustawowym. W pozostałym zakresie warunki umowy nie ulegały zmianie. Powód przyjął warunki wypowiedzenia zmieniającego.

str. 1/11
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I PK 188/12
Izba
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Wydział
I
Sędziowie
SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący)
SSN Zbigniew Myszka