· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2003-12-08

Sentencja

I. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz stosowanie do art. 28 ust. 5 i 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko Elektrolux Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, oraz jego dealerom :

1. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu "LASEL" Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku,, ul. Żorska 38, 44-203 Rybnik,

2. Centrum Techniki Leśnej i Ogrodniczej HUBERTECH Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice,

3. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "HUSKY" Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Budowlanych 51, 95-040 Koluszki,

4. "IMPET" Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Hallera 23, 86-300 Grudziądz,

5. "A-RENT" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa,

6. Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług "POLMAL" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 66, 51-166 Wrocław,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :

1. uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w.w. ustawy praktykę, sprowadzającą się do zawarcia porozumienia cenowego pomiędzy Elektrolux Poland Spółka z o.o. i Przedsiębiorstwem Produkcyjno-UsługowoHandlowym "LASEL" Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, Centrum Techniki Leśnej i Ogrodniczej HUBERTECH Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, "IMPET" Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, "A-RENT" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług "POLMAL" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na krajowym rynku sprzedaży pił łańcuchowych ręcznych, polegającego na ustalaniu bezpośrednio cen odsprzedaży (ceny detaliczne) pił łańcuchowych ręcznych (wg PKWiU 29.40.51-50.1, 29.40.52-23, 29.40.52-25, 29.40.52-27) marki Husqvarna i nakazuje zaniechanie jej stosowania,

2. uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 w.w. ustawy praktykę, sprowadzającą się do zawarcia porozumienia pomiędzy Elektrolux Poland Spółka z o.o. i Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "LASEL" Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku, Centrum Techniki Leśnej i Ogrodniczej HUBERTECH Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach Przedsiębiorstwem ProdukcyjnoHandlowym "HUSKY" Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach, "IMPET" Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, "A-RENT" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług "POLMAL" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ograniczającego dostęp do rynku lub eliminującego z krajowego rynku sprzedaży pił łańcuchowych ręcznych przedsiębiorców nie objętych porozumieniem, w następstwie zakazu sprzedaży przez ww. dealerów pił łańcuchowych ręcznych (wg PKWiU 29.40.5150.1, 29.40.52-23, 29.40.52-25, 29.40.52-27), firm konkurencyjnych w stosunku do marki Husqvarna, i nakazuje zaniechanie jej stosowania II. Na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 ww ustawy oraz stosowanie do art. 28 ust. 5 i 6 tej ustawy i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu przeciwko Elektrolux Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, oraz jego dealerom wymienionym w pkt I,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :

nakłada się na Elektrolux Poland Spółka z o.o. karę pieniężną w wysokości 200 000 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) płatną do budżetu państwa.

III. Na podstawie art. 11 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosowanie do art. 28 ust. 5 i 6 tej ustawy i § 6 powołanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :

nie stwierdza się stosowania przez Elektrolux Poland Spółka z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HUSKY" Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach praktyki ograniczającej konkurencję, sprowadzającej się do zawarcia porozumienia cenowego polegającego na ustalaniu bezpośrednio cen odsprzedaży (ceny detaliczne) pił łańcuchowych ręcznych (wg PKWiU 29.40.51-50.1, 29.40.52-23, 29.40.52-25, 29.40.52-27) marki Husqvarna

Uzasadnienie

1. W toku prowadzonego badania rynku produkcji i sprzedaży pilarek, w sprawie o sygn. akt RWR 401-1/03/WS, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "organem antymonopolowym", powziął informację o możliwości naruszenia przez Elektrolux Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jego dealerów, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą antymonopolową".

Zebrane w ramach tego postępowania informacje wskazywały na możliwość zawarcia w umowach dystrybucyjnych niedozwolonych klauzul umownych ograniczających konkurencję, w szczególności w zakresie ustalania bezpośrednio cen detalicznych, jak również zakazu sprzedaży towarów firm konkurencyjnych względem marki Husqvarna.

1.1. W związku z powyższym organ antymonopolowy postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2003 r. wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, przeciwko Elektrolux Poland Spółka z o.o., zwanemu dalej "Elektrolux", oraz jego dealerom :

1). Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu "LASEL" Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku,, ul. Żorska 38, 44-203 Rybnik,

2). Centrum Techniki Leśnej i Ogrodniczej HUBERTECH Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice,

3). Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "HUSKY" Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Budowlanych 51, 95-040 Koluszki,

4). "IMPET" Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Hallera 23, 86-300 Grudziądz,

5). "A-RENT" Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Floriana 3/5, 04-664 Warszawa,

6). Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług "POLMAL" Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 66, 51-166 Wrocław (zwanymi dalej "Dealerami") w sprawie możliwości naruszenia przez ww. przedsiębiorców :

a) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej poprzez zawarcie porozumienia cenowego pomiędzy Elektrolix i Dealerami, w wyniku którego zostały ustalone ceny sprzedaży (detaliczne) pił łańcuchowych ręcznych (wg PKWiU 29.40.51-50.1, 29.40.52-23, 29.40.5225, 29.40.52-27) użytkownikom końcowym,

b) art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej poprzez zawarcie porozumienia polegającego na zakazie sprzedaży przez Dealerów pił łańcuchowych ręcznych (wg PKWiU 29.40.51-50.1, 29.40.52-23, 29.40.52-25, 29.40.52-27), firm konkurencyjnych względem marki Husqvarna.

W toku postępowania, na skutek uzyskanych informacji i danych, organ antymonopolowy sprecyzował zarzut stosowania porozumienia z art. 5 ust. 1 pkt 1 w ten sposób, iż opisany zarzut dotyczył pił łańcuchowych ręcznych marki Husqvarna dowód - postanowienie z dnia 21 października 2003 r. k. 189.

1.2. W odpowiedzi na stawiane zarzuty Uczestnicy : Elektrolux i Dealerzy wyjaśnili :

- Elektrolux : Spółka wyjaśniła, iż w ramach sieci sprzedaje przede wszystkim wyroby firmy Husqvarna a ponadto firmy Partner, Jonsered oraz McCulloch (k. 99); łączny udział w rynku w zakresie wszystkich sprzedawanych przez siebie produktów Spółka oszacowała na 41% w 2001 r. i 35% w 2002 r.; Spółka potwierdziła, iż wprowadziła sztywne ceny na pilarki Husqvarny, negocjując z dealerami wysokość marży i ustalając ją na poziomie 16%; spowodowało to, że uniknięto gwałtownych ruchów cen, a pilarki spalinowe Husqvarny są w Polsce o ok. 20% tańsze niż w krajach sąsiednich (k. 100); Spółka zakazała w umowach sprzedaży pilarek spalinowych konkurencyjnych firm z uwagi na fakt, iż jest to powszechna zasada handlowa, Spółka poniosła wysokie nakłady na organizację sieci, stąd dopuszczenie firm konkurencyjnych (które nakładów nie poniosły) byłoby naruszeniem zasad równorzędności podmiotów w działalności handlowej a ponadto trudno byłoby zagwarantować utrzymanie tajemnicy handlowej (mechanicy warsztatów serwisowych otrzymują dokumenty techniczne producenta); zdaniem Spółki z uwagi na fakt, iż sprzedaż wyrobów m-ki Husqvarna nie przekracza 30%, nie ma do niej zastosowania art. 5 ustawy antymonopolowej (k.103); ponadto Spółka wyjaśniła, iż na podstawie umowy dystrybucyjnej rozprowadzane są wyroby firmy Husqvarna, zaś wyroby firmy Partner, Jonsered oraz McCulloch sprzedawane są w trybie hurtu "otwartego" i nie są uważane za konkurencyjne względem wyrobów firmy Husqvarna (k. 142);

str. 1/18
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RWR-502-S-1/03/WS
Nr decyzji
RWR-39/2003
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Porozumienia ograniczające konkurencję
Branża
produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
produkcja narzędzi
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
Region
Mazowieckie, Śląskie, Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie, Dolnośląskie
Strony postępowania
Elektrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe LASEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, Centrum Techniki Leśnej i Ogrodniczej HUBERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HUSKY Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, IMPET Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, A-RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług POLMAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu