· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 1999-09-08

Tezy

W uprawnieniach organu I instancji określonych przepisem art. 132 par. 1 Kpa nie mieści się jedynie częściowa zmiana zaskarżonego w całości rozstrzygnięcia.

Byłoby to naruszeniem właściwości organu odwoławczego i skutkowałoby nieważnością nowej decyzji z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 8 września 1999 r. sprawy ze skargi P.-E. - Spółki z o.o. w W. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1997 r. (...) w przedmiocie wymiaru cła - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającą decyzją Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 12 maja 1997 (...); (...).

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w W. zawartej w dokumencie SAD (...) z dnia 2 czerwca 1995 r. dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym importowane z Niemiec płyty kompaktowe i kasety magnetofonowe.

W następstwie odwołania importera - Spółki z o.o. P.-E. z siedzibą w W. - Dyrektor Urzędu Celnego w W., działając w trybie art. 132 Kpa, decyzją z dnia 29 sierpnia 1995 r. (...) zmienił swoje pierwotne rozstrzygnięcie w części dotyczącej wartości celnej i wymiaru cła, odpowiednio obniżając kwoty o przysługujący Spółce rabat.

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 1997 r. Dyrektor Urzędu Celnego w W. wznowił z urzędu postępowanie zakończone decyzją ostateczną (...) z dnia 2 czerwca 1995 r. zawartą w dokumencie SAD oraz decyzją (...) z dnia 29 sierpnia 1995 r.

W następstwie wznowienia postępowania, na podstawie decyzji z dnia 12 maja 1997 (...), wydanej z powołaniem się na przepisy art. 151 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa oraz art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./, Dyrektor Urzędu Celnego w W. uchylił decyzję ostateczną zawartą w dokumencie SAD (...) z dnia 2 czerwca 1995 r. i ponownie orzekł w zakresie wartości celnej towaru i wymiaru cła.

Rozstrzygnięcie organu I instancji zostało utrzymane w mocy decyzją Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1997 r. (...).

W skardze na powyższą decyzję Spółka z o.o. P.-E. wniosła o jej uchylenie. Zarzuciła naruszenie przepisów procedury administracyjnej, w tym art. 7-8, art. 10, art. 77, art. 107, art. 145 par. 1 pkt 5 i art. 151 par. 1 pkt 2 Kpa, a także przepisów Prawa materialnego, to jest art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo celne.

W odpowiedzi na skargę Prezes Głównego Urzędu Ceł wniósł o jej oddalenie. Podtrzymał argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 i art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uprawnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego sprowadzają się do kontroli zgodności zaskarżonych decyzji z przepisami postępowania administracyjnego a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm Prawa materialnego.

Dokonując oceny zaskarżonej decyzji w takim zakresie, a także wychodząc poza granice skargi /art. 51 cyt. ustawy/, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że została ona wydana z rażącym naruszeniem przepisów postępowania.

W sprawie wydana została w dniu 29 sierpnia 1995 r. decyzja w trybie art. 132 Kpa. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji państwowej, który wydał decyzję uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Tak więc Dyrektor Urzędu Celnego w W., który uznał, że odwołanie Spółki P.-E. od zawartej w dokumencie SAD decyzji (...) z dnia 2 czerwca 1995 r. zasługuje w całości na uwzględnienie, wydał w sprawie nową decyzję z dnia 29 sierpnia 1995 r. (...), odmiennie ustalając wartość celną towaru i wymierzając cło w innej wysokości. W ten sposób decyzja z dnia 2 czerwca 1995 r. zachowała swoją moc jedynie w zakresie dopuszczenia towaru do obrotu na polskim obszarze celnym, natomiast w objętym odwołaniem zakresie dotyczącym wartości celnej i wymiaru cła została w całości zastąpiona nową decyzją z dnia 29 sierpnia 1995 r., wydaną w trybie art. 132 Kpa.

str. 1/2
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA 1429/82 - Wyrok NSA z 1982-11-19
Administracyjne postępowanie

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
V SA 228/98
Status
nieprawomocne, kończące
Sędziowie
Zajda Janusz (przewodniczący, sprawozdawca)
Myślińska Maria
Zieliński Czesław
Symbole
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny