· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-16

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Joanna Zdrzałka po rozpoznaniu w dniu 16 października 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L. C. o przedłużenie ustawowego terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi L. C. na postanowienie Wojewody z dnia [...] marca 2008r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia, iż odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu - postanawia - oddalić wniosek o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie

W dniu 10 czerwca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie wpłynęła skarga L. C. na postanowienie Wojewody z dnia [...] marca 2008r., Nr [...] stwierdzające, iż odwołanie L. C. od decyzji Wójta Gminy z dnia [...].09.2007r. nr [...] orzekającej o wymeldowaniu ww. z pobytu stałego z lokalu przy ul. [...] w miejscowości B. zostało wniesione z uchybieniem terminu.

Z uwagi na braki formalne skargi, zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 i 18 czerwca 2008r. Sąd wezwał L. C. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz do nadesłania 3 egzemplarzy odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z uwagi na fakt, iż L. C. przebywa w Zakładzie Karnym nr 2 w Ł. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało przesłane, stosownie do treści art. 71 § 2 p.p.s.a., za pośrednictwem Naczelnika powyższego Zakładu Karnego.

Wezwanie doręczono skarżącemu ze skutkiem prawnym w dniu 22 lipca 2008r., przy zachowaniu rygorów przewidzianych w p.p.s.a. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 29 lipca 2008r.

Pismem z dnia 29 lipca 2008r. - data złożenia w Areszcie Śledczym w Łodzi

(k. 32 akt sądowych) L. C. wniósł zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, a także wniosek o przedłużenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Równocześnie zawnioskował o przesłanie kserokopii złożonej przez niego skargi z dnia 30.04.2008r. celem sporządzenia odpisów, albowiem nie ma on dostępu do "kserografu i kalki". Nie posiada także skargi sporządzonej w formie brudnopisu, co uniemożliwia mu sporządzenie jej odpisów. W piśmie przewodnim do powyższych wniosków wskazał, iż "nie ma fizycznych możliwości wykonania kopii, w areszcie śledczym w Ł. Kserokopie wykonywane są na pisemną prośbę, podpisywaną we wtorki przez dyrektora aresztu i za odpłatnością. Dlatego też w tej sytuacji nie ma możliwości dotrzymania 7 - dniowego terminu, wyznaczonego przez Sąd."

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 84 p.p.s.a. przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony. Należy wskazać, iż przedłużać lub skracać terminy sądowe może również sąd.

Zauważyć trzeba, iż terminy procesowe dzielą się na ustawowe i sądowe. Pierwsze są wyszczególnione w ustawie i nie mogą być przez sąd przedłużane lub skracane. Drugie natomiast wyznaczane są przez sąd lub przewodniczącego i mogą być w zależności od okoliczności przedłużane lub skracane.

Przykładem ustawowego terminu jest m.in. siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Stosownie natomiast do art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony (w tym wypadku skarga) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

str. 1/2
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Rz 370/08
Status
prawomocne, niekończące
Treść wyniku
Oddalono wniosek
Sędziowie
Joanna Zdrzałka (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła
Inne
Skarżony
Wojewoda