· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 2006-11-30

Sentencja

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący, Adam Jamróz - sprawozdawca, Marek Kotlinowski, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2006 r., pisma procesowego pełnomocnika skarżącego Andrzeja Marka określonego jako zażalenie na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. o uchyleniu postanowienia tymczasowego z dnia 18 stycznia 2006 r. o sygn. Ts 196/04,

postanawia

nie uwzględnić wniosku skarżącego zawartego w powyższym piśmie.

Uzasadnienie

1. W dniu 18 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie tymczasowe wstrzymujące wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie z 6 lutego 2004 r. (sygn. akt XIV Ko 20/04) w zakresie zarządzenia wykonania kary 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z 8 listopada 2002 r. (sygn. akt XIV K 332/01) do czasu zakończenia przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania wszczętego ze skargi konstytucyjnej Andrzeja Marka.

Postanowieniem z 3 listopada 2006 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie zainicjowane skargą Andrzeja Marka (sygn. SK 9/06), ze względu na zbędność wydania orzeczenia, wobec czego, postanowieniem z tej samej daty, uchylił także wcześniejsze postanowienie tymczasowe.

Pełnomocnik skarżącego Andrzeja Marka zaskarżył postanowienie o uchyleniu postanowienia tymczasowego w całości i wniósł o jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, że jego podstawą jest fakt złożenia przez skarżącego zażalenia na postanowienie umarzające postępowanie w jego sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym - tym samym wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności wobec skarżącego winno być przedłużone przynajmniej do czasu rozpatrzenia zażalenia na umorzenie postępowania lub do czasu wydania orzeczenia ad meritum w sprawie skargi. Jako podstawa prawna zażalenia wskazany został art. 20 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) w związku z art. 394 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że postanowienie tymczasowe pozostaje zawsze w ścisłym związku z zawisłą przed Trybunałem sprawą dotyczącą kontroli zgodności określonych przepisów z Konstytucją. W postanowieniu tymczasowym wydanym w sprawie Andrzeja Marka wyraźnie wskazano, że wstrzymuje ono wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie z 6 lutego 2004 r. (sygn. akt XIV Ko 20/04), w zakresie zarządzenia wykonania kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z 8 listopada 2002 r. (sygn. akt XIV K 332/01), do czasu zakończenia przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania wszczętego ze skargi konstytucyjnej Andrzeja Marka. Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja Marka zostało zakończone w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia o umorzeniu tego postępowania.

Orzeczenia Trybunału, w tym także postanowienia o umorzeniu postępowania, są ostateczne. Wynika to z art. 190 ust. 1 Konstytucji.

Sytuacje, w których dopuszczalne jest wniesienie zażalenia na postanowienia Trybunału (ale które, ze względu na ich występowanie wyłącznie na etapie wstępnej kontroli skarg i wniosków nie naruszają ww. konstytucyjnej zasady ostateczności orzeczeń Trybunału) ujęte są szczegółowo w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym (art. 36 ust. 4 oraz z art. 49 w związku z art. 36 ust. 4). Przepisy ustawy nie dają podstaw do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej.

Samo wniesienie pisma procesowego określonego przez skarżącego jako zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania nie kwalifikuje tego pisma jako zażalenie.

Trybunał zaznacza, że do ww. postanowienia Trybunału o uchyleniu postanowienia tymczasowego nie mają też odpowiedniego zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a w szczególności art. 394 § 1 k.p.c.

W związku z powyższym Trybunał postanowił nie uwzględnić wniosku przedstawionego przez skarżącego we wspomnianym piśmie z 20 listopada 2006 r., aby do czasu rozpatrzenia zażalenia skarżącego na umorzenie postępowania w tej sprawie lub wydania orzeczenia merytorycznego przedłużyć wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Trybunał nadmienia też, że w odrębnym postanowieniu, w związku z pismem skarżącego, wyjaśnił dlaczego nie przysługuje skarżącemu zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania w jego sprawie.

Z tych wszystkich względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.

str. 1/1
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
SK 9/06
Sędziowie
Andrzej Mączyński (przewodniczący)
Adam Jamróz (sprawozdawca)
Marek Kotlinowski
Jerzy Stępień
Bohdan Zdziennicki
Przedmiot
prawo do wolności wypowiedzi
Publikacje
Z.U. 2006 / 10A / 166