· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-18

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Białek - sprawozdawca Sędziowie Sędzia WSA Alicja Palus Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Protokolant Malwina Jaworska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2009r. sprawy ze skarg T. sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego D. S.A. we W. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku biurowego - nowej siedziby P. S.A. przy ul. K. [...]-[...] we W. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. uchyla postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] Nr[...]; III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; IV. zasądza od Wojewody na rzecz T. sp. z o.o. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych oraz na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego D. S.A. we W. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...], Nr [...] Prezydent W., działając na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ w zw. z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. S.A. z siedzibą w W. ul. J. P. [...] nr [...] pozwolenia na budowę budynku biurowego - nowej siedziby oddziału P. S.A. przy ul. K. [...]-[...] we W. wraz z przebudową przylegających do inwestycji elementów sąsiedniego budynku.

W osnowie decyzji Prezydent W. określił ponadto szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych oraz szczególne wymagania dotyczące nadzoru na budowie, a ponadto zamieścił pouczenie o obowiązku uzyskania przez inwestora przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i informację o obowiązkach kierownika budowy oraz o obszarze oddziaływania obiektu, o którym mowa w przepisie art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

Z przedstawionego w uzasadnieniu decyzji szczegółowego opisu przebiegu postępowania wynika, że w dniu [...] do Urzędu Miejskiego W. wpłynął wniosek inwestora, P. S.A, reprezentowanego przez pełnomocnika S. B., o pozwolenie na budowę budynku biurowego- nowej siedziby oddziału P. S.A. przy ul. K. [...]-[...] we W. wraz z przebudową przylegających do inwestycji elementów sąsiedniego budynku /dz. nr [...], [...], [...], AM-[...], obręb S. M.

W wyniku analizy powyższego wniosku, Prezydent W., postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...], nałożył na inwestora obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w projekcie budowlanym m.in. poprzez doprowadzenie do zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm./.

Na prośbę inwestora, pismem z dnia [...] /znak: [...] Prezydent W. wystąpił do Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów § 12 ust. 2 pkt 2 i § 13 wyżej wskazanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Minister Infrastruktury, biorąc pod uwagę opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych przychylił się do powyższego wniosku i na podstawie art. 9 Prawa budowlanego pismem z dnia [...] /Nr [...]/ upoważnił Prezydenta W. do wyrażenia zgody na przedmiotowe odstępstwo. Korzystając z tego upoważnienia Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] Nr [...] udzielił zgody na odstępstwo od przepisów § 12 ust. 2 pkt 2 i § 13 powołanego wcześniej rozporządzenia.

W dalszej części uzasadnienia Prezydent W. motywując podjęte w sprawie orzeczenie wyjaśnił, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem pozwolenia na budowę właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu, a także wymaganiami ochrony środowiska; zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane oraz wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Stwierdził ponadto, iż do obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji dołączone zostało oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W opisie technicznym do projektu budowlanego projektant wskazał na spełnienie przez projektowany obiekt wymagań dotyczących zacieniania i przesłaniania obiektów sąsiednich, poinformował również o konieczności wykonania metalowych ścianek szczelnych wykonywanych metodą wibracyjną przy zastosowaniu wibromłotów nierezonansowych umożliwiających wykonywanie ścianek w niewielkiej odległości od istniejących budynków oraz konieczność monitorowania stanu przyległego budynku w trakcie realizacji robót. Organ orzekający podał następnie, że zakres projektowanej inwestycji jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Ś. we W. uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej W. Nr [....] z dnia [...]r. /ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa D. dnia [...]r. Nr [...], poz.[...] /. Projektowana inwestycja usytuowana jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem A6.3UC przeznaczonych dla funkcji centrotwórczej i parkingu podziemnego, integralnie związanego z funkcją centrotwórczą. Projektowany budynek przylega do istniejącego sąsiedniego budynku przy ul. K. [...] nawiązując do niego wysokością i formą zabudowy, tworząc zabudowę obrzeżną. W projektowanym budynku zaakcentowano i wyeksponowano narożnik ul. B. oraz przewidziano podcienia od strony tej ulicy. Wjazd i wyjazd z parkingu podziemnego przewidziano od strony ul. B.

str. 1/16 dalej > koniec >|
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Łd 122/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-08-14
Sprawa ze skargi K. R. i P. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] (znak:[...]) w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] Nr [...] (znak:[...]) z dnia [...]; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Wojewody [...] na rzecz K. R. i P. R. solidarnie kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów sądowych.

IV SA/Po 387/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-04
Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. K. w P. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia (...) r. Nr (...), 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, 3. zasądza od Wojewody W. na rzecz strony skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. K. w P. kwotę (...) złotych (...) tytułem zwrotu k...

IV SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-01
skarg H. F. i K. F. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy [...] w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargi -

II OSK 719/11 - Wyrok NSA z 2011-10-20
Skargi kasacyjne Wojewody Świętokrzyskiego oraz E. i K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 632/10 w sprawie ze skargi T. Sp. j. z siedzibą w S. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia [...] sierpnia 2010 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od T. Sp. j. z siedzibą w S. na rzecz E. i K. S. kwotę 430 (czterysta...

II SA/Ka 2659/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-12
Sprawa ze skargi Jerzego B. i Anny P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. z dnia 7 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta Miasta Cz. z dnia 12.06.2001 r. (...), (...).

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Wr 128/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
*Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie
Alicja Palus (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła
Budowlane prawo
Skarżony
Wojewoda
Polska Szarlotka