· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-18

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Białek - sprawozdawca Sędziowie Sędzia WSA Alicja Palus Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Protokolant Malwina Jaworska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2009r. sprawy ze skarg T. sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego D. S.A. we W. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku biurowego - nowej siedziby P. S.A. przy ul. K. [...]-[...] we W. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. uchyla postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] Nr[...]; III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; IV. zasądza od Wojewody na rzecz T. sp. z o.o. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych oraz na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego D. S.A. we W. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...], Nr [...] Prezydent W., działając na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ w zw. z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. S.A. z siedzibą w W. ul. J. P. [...] nr [...] pozwolenia na budowę budynku biurowego - nowej siedziby oddziału P. S.A. przy ul. K. [...]-[...] we W. wraz z przebudową przylegających do inwestycji elementów sąsiedniego budynku.

W osnowie decyzji Prezydent W. określił ponadto szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych oraz szczególne wymagania dotyczące nadzoru na budowie, a ponadto zamieścił pouczenie o obowiązku uzyskania przez inwestora przed przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i informację o obowiązkach kierownika budowy oraz o obszarze oddziaływania obiektu, o którym mowa w przepisie art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

Z przedstawionego w uzasadnieniu decyzji szczegółowego opisu przebiegu postępowania wynika, że w dniu [...] do Urzędu Miejskiego W. wpłynął wniosek inwestora, P. S.A, reprezentowanego przez pełnomocnika S. B., o pozwolenie na budowę budynku biurowego- nowej siedziby oddziału P. S.A. przy ul. K. [...]-[...] we W. wraz z przebudową przylegających do inwestycji elementów sąsiedniego budynku /dz. nr [...], [...], [...], AM-[...], obręb S. M.

W wyniku analizy powyższego wniosku, Prezydent W., postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...], nałożył na inwestora obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w projekcie budowlanym m.in. poprzez doprowadzenie do zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. zm./.

Na prośbę inwestora, pismem z dnia [...] /znak: [...] Prezydent W. wystąpił do Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów § 12 ust. 2 pkt 2 i § 13 wyżej wskazanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Minister Infrastruktury, biorąc pod uwagę opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych przychylił się do powyższego wniosku i na podstawie art. 9 Prawa budowlanego pismem z dnia [...] /Nr [...]/ upoważnił Prezydenta W. do wyrażenia zgody na przedmiotowe odstępstwo. Korzystając z tego upoważnienia Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] Nr [...] udzielił zgody na odstępstwo od przepisów § 12 ust. 2 pkt 2 i § 13 powołanego wcześniej rozporządzenia.

W dalszej części uzasadnienia Prezydent W. motywując podjęte w sprawie orzeczenie wyjaśnił, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem pozwolenia na budowę właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu, a także wymaganiami ochrony środowiska; zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane oraz wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Stwierdził ponadto, iż do obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji dołączone zostało oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej projekt o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W opisie technicznym do projektu budowlanego projektant wskazał na spełnienie przez projektowany obiekt wymagań dotyczących zacieniania i przesłaniania obiektów sąsiednich, poinformował również o konieczności wykonania metalowych ścianek szczelnych wykonywanych metodą wibracyjną przy zastosowaniu wibromłotów nierezonansowych umożliwiających wykonywanie ścianek w niewielkiej odległości od istniejących budynków oraz konieczność monitorowania stanu przyległego budynku w trakcie realizacji robót. Organ orzekający podał następnie, że zakres projektowanej inwestycji jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Ś. we W. uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej W. Nr [....] z dnia [...]r. /ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa D. dnia [...]r. Nr [...], poz.[...] /. Projektowana inwestycja usytuowana jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem A6.3UC przeznaczonych dla funkcji centrotwórczej i parkingu podziemnego, integralnie związanego z funkcją centrotwórczą. Projektowany budynek przylega do istniejącego sąsiedniego budynku przy ul. K. [...] nawiązując do niego wysokością i formą zabudowy, tworząc zabudowę obrzeżną. W projektowanym budynku zaakcentowano i wyeksponowano narożnik ul. B. oraz przewidziano podcienia od strony tej ulicy. Wjazd i wyjazd z parkingu podziemnego przewidziano od strony ul. B.

str. 1/16
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Łd 122/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-08-14
Sprawa ze skargi K. R. i P. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] (znak:[...]) w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] Nr [...] (znak:[...]) z dnia [...]; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Wojewody [...] na rzecz K. R. i P. R. solidarnie kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów sądowych.

IV SA/Po 387/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-04
Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. K. w P. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia (...) r. Nr (...), 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, 3. zasądza od Wojewody W. na rzecz strony skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. K. w P. kwotę (...) złotych (...) tytułem zwrotu k...

IV SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-01
skarg H. F. i K. F. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy [...] w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargi -

II OSK 719/11 - Wyrok NSA z 2011-10-20
Skargi kasacyjne Wojewody Świętokrzyskiego oraz E. i K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 632/10 w sprawie ze skargi T. Sp. j. z siedzibą w S. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia [...] sierpnia 2010 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od T. Sp. j. z siedzibą w S. na rzecz E. i K. S. kwotę 430 (czterysta...

II SA/Ka 2659/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-12
Sprawa ze skargi Jerzego B. i Anny P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Cz. z dnia 7 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta Miasta Cz. z dnia 12.06.2001 r. (...), (...).

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Wr 128/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
*Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie
Alicja Palus (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła
Budowlane prawo
Skarżony
Wojewoda