· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-15

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Karpińska (spr.) Sędziowie NSA Anna Wiciak Asesor WSA Mirosław Kupiec Protokolant Magdalena Nowacka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2005 r. przy udziale - sprawy ze skargi R. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K., po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez pełnomocnika R. Z. (Z.), uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. z dnia [...] r. nr [...] i określił za wrzesień 1999 r. zobowiązanie w podatku od towarów i usług w kwocie 2.163 zł. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołał art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 13 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Przedstawiając stan faktyczny podał, iż podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, korzystał w 1999 r. ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, bowiem w 1999 r. rozliczał podatek dochodowy w formie karty podatkowej na podstawie decyzji z dnia [...] r. nr [...], bez zatrudnienia pracownika. Przeprowadzona w dniu [...] 1999 r. na placu targowym w J. kontrola w zakresie podatku dochodowego wykazała, że R. Z. zatrudniał pracownika P. M., który w złożonym oświadczeniu wyjaśnił, iż jest ojczymem i pomaga nieodpłatnie. O zmianie warunków opodatkowania w formie karty podatkowej, polegającej na zatrudnieniu pracownika, strona nie powiadomiła urzędu skarbowego. W tym stanie faktycznym Urząd Skarbowy w D. decyzją z dnia [...] r. nr [...] stwierdził wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej na 1999 r.. Po przeprowadzeniu postępowania została wydana decyzja z dnia [...] r. nr [...] określająca zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. na zasadach ogólnych, przy czym miesięczna sprzedaż towarów handlowych została określona na kwotę 12.000 zł.

W związku z wyłączeniem za 1999 r. opodatkowania w formie karty podatkowej, R. Z. utracił zwolnienie od podatku od towarów i usług, z którego korzystał na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Organ podatkowy pierwszej instancji dokonując wymiaru podatku od towarów i usług zastosował regulacje z art. 14 ust. 3 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 1 tej ustawy i stosownie do art. 14 ust. 6 i 7 ustalił, iż limit obrotów zwolnionych od podatku od towarów i usług podatnik przekroczył w sierpniu 1999 r. o 10.667 zł, wobec czego wydał decyzję określającą za wrzesień 1999 r. zobowiązanie w kwocie 2.640 zł.

W odwołaniu pełnomocnik strony wskazał, że podczas kontroli targowiska ojczym strony jedynie pilnował stoiska w związku z awarią samochodu, a nadto w zaświadczeniu o działalności gospodarczej wymieniony widnieje jako pełnomocnik. Zaakcentował, że podczas przesłuchania nie pouczono go o prawie odmowy zeznań, a nadto nie udowodniono, że wykonywał czynności sprzedawcy. Zarzucił naruszenie art. 122, 187 i 210 § 4 Ordynacji podatkowej

str. 1/3
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Gl 1656/04
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Anna Wiciak
Ewa Karpińska (przewodniczący, sprawozdawca)
Mirosław Kupiec
Symbole
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony
Dyrektor Izby Skarbowej