· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2011-12-01

Sentencja

Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 4 i § 5 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887),

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Internetq Poland spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie:

I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę stosowaną przez Internetq Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie polegającą na podejmowaniu bezprawnych działań noszących znamiona praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegającej na przesyłaniu konsumentom, w związku z prowadzoną przez Internetq Poland Sp. z o.o. loterią audioteksową "BMW od Orange Druga Edycja", krótkich wiadomości tekstowych o treściach sugerujących pewność wygranej, co godzi w zbiorowe interesy konsumentów oraz stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o jakiej mowa w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 04 kwietnia 2010 r.;

II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na Internetq Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pienię ną w wysokości 338538 zł (słownie: trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu ośmiu złotych), płatną do bud etu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji niniejszej decyzji.

III. Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie art. 264 § 1 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 83 i art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postanawia się obcią yć Internetq Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kosztami przeprowadzonego postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zobowiązać ww. przedsiębiorcę do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 34 zł (słownie: trzydziestu czterech złotych), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej "Prezesem Urzędu") zostało przeprowadzone z urzędu, w związku z zawiadomieniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach, postępowanie wyjaśniające pod sygn. akt RKT-40319/10/AD mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością Internetq Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej tak e "Spółką" lub "Internetq") miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach oraz mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W toku przedmiotowego postępowania zbadano między innymi regulamin, na podstawie którego została przeprowadzona ww. loteria oraz wzory komunikatów tekstowych przesyłanych konsumentom w ramach loterii.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu powziął podejrzenie, i w zakresie opisanym w sentencji niniejszej decyzji mogło dojść do naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów".

W dniu 7 czerwca 2011 r. Postanowieniem Nr 1 wszczęte zostało w tej sprawie z urzędu postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (dowód: karty nr 3-4). Postanowieniem nr 2 z tej samej daty (dowód: karta nr 6) w poczet dowodów zaliczono materiały zgromadzone w toku ww. postępowania wyjaśniającego (dowód: karty nr 8-143).

Spółce postawiono zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez podejmowanie bezprawnych działań noszących znamiona praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, polegających na przesyłaniu konsumentom, w związku z prowadzoną przez Internetq loterią audioteksową "BMW od Orange Druga Edycja", krótkich wiadomości tekstowych o treściach sugerujących pewność wygranej, co mo e godzić w zbiorowe interesy konsumentów oraz stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, o jakiej mowa w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) - dalej tak e jako "ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym".

Spółka ustosunkowała się do postawionych jej zarzutów w pismach z dnia 11.07.2011 r. (dowód: karty nr 152-160), z dn. 11.07.2011 r. (dowód: karty nr 161-162), z dn. 10.08.2011 r. (dowód: karty nr 165-169) i z dn. 29.09.2011 r. (dowód: karty nr 172-179).

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, pismem z dnia 06.10.2011 r. Spółka została poinformowana o zakończeniu zbierania materiału dowodowego (dowód: karta nr 180).

Spółka Internetq w dniu 17.10.2011 r. skorzystała z prawa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym (dowód: karty nr 182-183). W wyznaczonym terminie Spółka odniosła się do zebranego materiału dowodowego, w piśmie z dn. 24.10.2011 r. (dowód: karty nr 184187).

str. 1/26
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RKT-61-13/11/MZ
Nr decyzji
RKT-39/2011
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Branża
działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Region
Mazowieckie
Strony postępowania
Internetq Poland spółce z o.o. z siedzibą w Warszawie