· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2013-03-06

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Krystyna Smaga (spr.)

Sędziowie:

SA Barbara Mazurkiewicz-Nowikowska

SA Bogdan Świerk

Protokolant: st. prot. sądowy Krzysztof Wiater

po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2013 r. w Lublinie

sprawy J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o ustalenie kapitału początkowego

na skutek apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 26 listopada 2012 r. sygn. akt VII U 2390/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I częściowo, w zakresie przyjęcia do wysokości kapitału początkowego J. K. okresu pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą od dnia 1 stycznia 1972 roku do dnia 28 sierpnia 1973 roku i oddala odwołanie;

II.  oddala apelację w pozostałej części.

III AUa 57/13

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 19 marca 2012 r, znak (...)-2012, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r Nr 153, poz. 1227 ze zm.), ustalił J. K. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r w wymiarze 112 663,54 zł. Nie uwzględniono przy tym okresu od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r, ponieważ nie został wystarczająco udowodniony, brak bowiem wykazu zarobków za każdy miesiąc oddzielnie.

W odwołaniu od decyzji J. K. domagała się jej zmiany przez uwzględnienie w obliczeniach okresu od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r, kiedy pracowała jako chałupnik w Zakładach (...) w L..

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wniósł o jego oddalenie w zakresie uwzględnienia w obliczeniach stażu pracy okresu od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r.

Decyzją z dnia 23 kwietnia 2012 r, znak (...)-2012, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. ponownie ustalił wnioskodawczyni kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r w wymiarze 112 872,54 zł. Nie uwzględnił przy tym ponownie okresu od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r, ponieważ nie został wystarczająco udowodniony.

W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni domagała się jej zmiany przez uwzględnienie przy ustalaniu jej stażu pracy okresu od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r. Ponadto domagała się przeliczenia świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za okresy, za które nie było możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia miesięcznego.

W odpowiedzi na powyższe odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy w Lublinie zarządził połączenie spraw z odwołań od zaskarżonych decyzji do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2012 r Sąd Okręgowy w Lublinie: I. zmienił zaskarżone decyzje w ten sposób, że uwzględnił J. K. do ustalenia wysokości kapitału początkowego okres zatrudnienia w Zakładach (...) w L. od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r; II wniosek J. K. z 7 maja 2012 r w przedmiocie przeliczenia świadczenia według minimalnego wynagrodzenia przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L. do merytorycznego rozpoznania.

Sąd Okręgowy oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych i ich ocenie prawnej.

J. K., urodzona (...), decyzją z dnia 5 kwietnia 2007 r miała przyznane prawo do emerytury od 19 kwietnia 2007 r.

Na skutek złożenia przez wnioskodawczynię odwołania od decyzji o ustaleniu kapitału początkowego z dnia 19 marca 2012 r, organ emerytalny dokonał jego przeliczenia z uwzględnieniem okresu od 5 lutego 1979 r do 3 września 1979 r, tj. okresu przebywania na urlopie wychowawczym bezpłatnym w związku z chorobą dziecka. W efekcie wydana została druga z zaskarżonych decyzji - o ponownym ustaleniu kapitału początkowego. W obu tych decyzjach obliczeń dokonano pomijając okres od 21 października 1970 r do 28 sierpnia 1973 r, tj. okres pracy chałupniczej.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III AUa 57/13
Wydział
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędziowie
Krystyna Smaga (przewodniczący)
Barbara Mazurkiewicz-NowikowskaBogdan Świerk
Hasła
Wysokość Świadczenia