· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-25

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2009 r. sprawy ze skargi L.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia [...]r. nr [...]

Uzasadnienie

Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] r. Nr [...] odmówił przyznania L.K. dodatku mieszkaniowego z powodu nadwyżki powierzchni mieszkaniowej przekraczającej dopuszczalną normę wynikającą z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu odwołania strony decyzją z dnia [...] r. Nr [...] utrzymało w mocy tą decyzję.

Pismem z dnia [...] r. (data wpływu do organu [...] r.) strona złożyła wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...]. W uzasadnieniu wniosku stwierdziła, iż żąda wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1, pkt 5 , pkt 7 i pkt 8 k.p.a. Powołała się na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uchylające decyzje Kolegium dotyczące utrzymania w mocy decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego. Do wniosku dołączyła kserokopie dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej i mieszkaniowej rodziny.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] r. Nr [...] odmówiło wznowienia postępowania w sprawie w/wym. decyzji Prezydenta Miasta B.

L. K. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku stwierdziła, iż w całości podtrzymuje swoje stanowisko, które zawarła we wniosku o wznowienie postępowania z [...] r. Wskazała, że powołuje się na przesłankę wznowienia postępowania wymienioną w art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a..

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] r. Nr [...]:

1/ uchyliło decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] odmawiającą wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] dotyczącą odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego,

2/ w formie postanowienia wznowiło postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. Nr [...] dotyczącą odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Decyzją Nr [...] wydaną na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. orzekło odmówić uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. Nr [...] dotyczącą odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z art. 145 § 1 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie w przypadkach opisanych w pkt. 1 - 8 tegoż przepisu. Organ podniósł, iż po zapoznaniu się z wnioskiem strony o wznowienie i analizie akt sprawy stwierdził, iż nie zaszła żadna z wymienionych w art. 145 § 1 k.p.a. przesłanek do wznowienia postępowania. W szczególności odnosząc się do powołanych przez stronę przesłanek wznowienia podano iż :

1/ nie zostało stwierdzone w postępowaniu karnym, że dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności są fałszywe,

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

IV SA/Gl 1147/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-16
Sprawa ze skargi L.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...]

IV SA/Gl 352/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-04
Sprawa ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Prezydenta Miasta T. dnia [...] nr [...]

II SA/Po 1478/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-11
Sprawa ze skargi Zenobii J. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia 16 maja 2000 r. (...) w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich - oddala skargę.

II SA/Po 692/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-09
Sprawa ze skargi B. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] czerwca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji dotychczasowej i odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K. z dnia [...] kwietnia 2009r. Nr [...] , II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. /-/ E. Brychcy /-/ B. Drzazga /-/W. Batorowicz

III SA/Lu 361/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-22
Sprawa ze skargi B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2[...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia [...] marca 2009 r. nr [...].

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA/Gl 335/09
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie
Stanisław Nitecki
Tadeusz Michalik (przewodniczący, sprawozdawca)
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Symbole
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła
Dodatki mieszkaniowe
Skarżony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze