· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-05-31

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś (spr.) Sędzia WSA Mirella Ławniczak As. sąd. Szymon Widłak Protokolant : sekr. sąd. Damian Wojtkowiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2007 r. przy udziale sprawy ze skargi Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. oddala skargę /-/ Sz. Widłak /-/ B. Koś /-/ M. Ławniczak

Uzasadnienie

Rada Miejska w R. uchwałą nr [...] z dnia [...] - działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 ze zm. ) - powołała z dniem 01.01.2007r. B .L. na funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w R..

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym nr [...] z dnia [...] - wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - orzekł nieważność powyższej uchwały.

W uzasadnieniu organ podniósł, iż funkcję kierownika USC powierzono bez zachowania obligatoryjnej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze przewidzianej w ustawie z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 ze zm. ). Zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent, przy czym rada danej gminy może powołać innego kierownika lub jego zastępców. Zgodnie z art. 3 a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne ( w tym kierownicze ) stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie mianowania i umowy o pracę jest otwarty i konkurencyjny. W ocenie organu podstawą zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest powołanie, ze względu na art. 2 pkt. 3 ustawy o pracownikach samorządowych zawierający zamknięty katalog stanowisk, na których zatrudnienie następuje na tej podstawie. Wynika stąd, iż podstawą nawiązania stosunku pracy z kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest umowa o pracę bądź mianowanie. Z tego względu uchwała o powierzeniu stanowiska bez przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

W skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zarzucono mu naruszenie art. 3 a ustawy o pracownikach samorządowych poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, art. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego poprzez wykluczenie możliwości awansowania pracownika Urzędu Stanu Cywilnego na stanowisko jego kierownika oraz art. 7, 77 i 107 kpa. Wniesiono o uchylenie w całości zaskarżonego aktu nadzoru. Gmina Rychwał podniosła, iż pominięcie obligatoryjnego trybu konkursowego było uzasadnione w niniejszej sprawie, gdyż dotyczyła ona przesunięcia pracowniczego wewnątrz urzędu polegającego na zmianie stanowiska zajmowanego dotychczas. Niecelowe miało być wobec tego poszukiwanie kandydatów na przedmiotowe stanowisko spoza pracowników urzędu. Celem spornej uchwały miało być w istocie awansowanie pracownika, a nie zatrudnianie nowego.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie, powołując się na uzasadnienie swojego orzeczenia.

Na rozprawie w dniu 31.05.2007r. pełnomocnik strony skarżącej podniósł, iż osoba powołana na stanowisko kierownika była już zatrudniona w Urzędzie Stanu Cywilnego, wobec czego uchwała Rady Miejskiej w R. nie kreowała nowego stosunku pracy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

str. 1/3
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 1445/07 - Wyrok NSA z 2007-10-17
Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Po 382/07 w sprawie ze skargi Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oddala skargę kasacyjną.

IV SA/Gl 928/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-07
Sprawa ze skargi Wojewody Ś. na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i określa, że nie może być ona wykonana

II SA/Go 836/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-20
Sprawa ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II OSK 749/08 - Wyrok NSA z 2008-09-02
Skarga kasacyjna Rady Miejskiej w S. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlk. z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Go 836/07 w sprawie ze skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Miejskiej w S. K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w S. K. oddala skargę kasacyjną.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Po 382/07
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Barbara Koś (przewodniczący, sprawozdawca)
Mirella Ławniczak
Szymon Widłak
Symbole
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Sygnatury powiązane
II OSK 1445/07
Skarżony
Wojewoda