· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-17

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dąbek ( spr.) Sędziowie NSA Krystyna Kutzner SO del. Janusz Bociąga Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2013 r. sprawy ze skargi H. K. na uchwałę Rady Gminy C. z dnia 29 lutego 2012r. nr [...] w przedmiocie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w B. skargę oddala

Uzasadnienie

wyroku WSA z dnia 17 września 2013r.

W dniu 29 lutego 2012r. Rada Gminy C. podjęła uchwałę Nr [....] w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w B. Została ona podjęta na podstawie art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Pismem z dnia 21 marca 2012r. H. K. i I. C. wezwały Radę Gminy C. do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie w/w uchwały z dnia 29 lutego 2012r. Nr [....] zarzucając naruszenie:

1. art. 166 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), poprzez zaprzestanie realizacji obowiązkowego zadania własnego z zakresu edukacji publicznej;

2. art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, poprzez nieprzeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w B.;

3. art. 7, art. 17 i art. 67 ustawy o systemie oświaty, poprzez wydłużenie drogi dzieci do szkoły, obniżenie poziomu ich bezpieczeństwa przez konieczność poruszania się oraz oczekiwania na środek lokomocji na wąskiej jezdni bez przystanku autobusowego oraz pogorszenie warunków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych uczniów;

4. art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, poprzez:

a) nie zawiadomienie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w B. przez Gminę C. na co najmniej 6 miesięcy przed terminem jej likwidacji każdego z rodziców uczniów tej szkoły,

b) nie stworzenie organizacyjnych warunków przyjęcia dzieci z likwidowanej szkoły do szkoły przejmującej w P. i tym samym nie zapewnienie możliwości kontynuowania nauki dzieciom w innej szkole publicznej tego samego typu,

c) nie podanie informacji co się stanie z pracownikami likwidowanej szkoły,

d) oparcie uchwały o likwidacji szkoły jedynie o zinterpretowany w sposób całkowicie dowolny czynnik ekonomiczny i demograficzny;

5. art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) poprzez:

a) nie przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy C. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkoły Podstawowej w B. do zaopiniowania statutowym organom związków zawodowych,

b) nie przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy C. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w B. do zaopiniowania statutowym organom związków zawodowych,

str. 1/14
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Ol 661/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-19
Sprawa ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 sierpnia 2008 roku nr XXIII/372/08 w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kalniku oddala skargę.

I OSK 205/13 - Wyrok NSA z 2013-05-28
Skarga kasacyjna Rady Miejskiej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 1010/12 w sprawie ze skargi A. S., J. S., A. L., E. K., J. W., D. W., J. G. na uchwałę Rady Miejskiej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej w K. w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w W. 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala wniosek A. S., J. S., A. L., E. K., J. W., D. W., J. G. o z...

III SA/Kr 609/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-17
skarg R. K. na uchwały Rady Gminy G. z dnia 27 marca 2012r. nr [...] w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół w G. z dnia 27 marca 2012r. nr [....] w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę G. oraz granic ich obwodów skargi oddala

I SA/Gd 933/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-18
Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na uchwałę Rady Miasta z dnia 29 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie G. oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 1. umarza postępowanie w za...

II SA/Rz 256/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-07-11
skarg M. Z. i R. J. na uchwałę Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2012 r., nr XXX/232/2012 w przedmiocie likwidacji szkoły -skargi oddala-

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III SA/Kr 907/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
oddalono skargę
Sędziowie
Dorota Dąbek (przewodniczący, sprawozdawca)
Janusz Bociąga
Krystyna Kutzner
Symbole
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła
Oświata
Samorząd terytorialny
Skarżony
Rada Gminy