· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2013-03-19

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.) Sędziowie NSA Wiesław Morys del. WSA Agnieszka Miernik Protokolant asystent sędziego Wojciech Latocha po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Ke 446/12 w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B. 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Gminy D. na rzecz M. M. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Ke 446/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę M. M. na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Uchwałą z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w B., Rada Miejska w D. - działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - stwierdziła, że z dniem [...] sierpnia 2012 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w B. - jednostkę budżetową Gminy D. (§ 1 pkt 1), a uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się kontynuację nauki w Szkole Podstawowej im. [...] w D., wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w D. (§ 1 pkt 2).

W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że uchwałą intencyjną z dnia [...] lutego 2012 r. Rada Miejska zadecydowała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w B. Rodzice uczniów tej szkoły zostali zawiadomieni o powyższym zamiarze, pozytywnie zaopiniował go również [...] Kurator Oświaty, a ponadto opinię w tej sprawie przedstawił także Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu k.

Skargę na w/w uchwałę z dnia [...] kwietnia 2012 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach M. M. - nauczycielka zatrudniona w likwidowanej szkole - zarzucając zaskarżonej uchwale naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty poprzez niepowiadomienie wszystkich rodziców o zamiarze likwidacji szkoły.

W uzasadnieniu skargi skarżąca w szczególności wskazała, że dwaj ojcowie dzieci uczęszczających do objętej likwidacją szkoły, to jest: K. S. (ojciec S. S.) i P. K. (ojciec N. K.), którzy - z uwagi na orzeczony rozwód związku małżeńskiego - nie zamieszkują razem z dziećmi i ich matkami, nie otrzymali informacji o zamiarze likwidacji szkoły. Korespondencja w tej kwestii, w obu przypadkach, była kierowana tylko do matek dzieci i na ich adresy zamieszkania. Akcentowano przy tym, że ani K. S., ani P. K. nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich i - zgodnie z decyzją sądu - są uprawnieni do wyboru i decydowania, do jakiej szkoły będą uczęszczały ich dzieci.

Ponadto skarżąca podkreślała, że informacja o zamiarze likwidacji szkoły winna być skierowana do każdego rodzica osobno i musiała do niego skutecznie dotrzeć. Obowiązku tego nie spełniało zaś łączne powiadomienie obojga rodziców wspólnie zamieszkujących, gdyż przepisy k.p.a. stanowią o doręczaniu korespondencji "adresatowi", a nie "adresatom". Żaden też przepis prawa nie pozwala na przyjęcie, że doręczenie zawiadomienia jednemu z rodziców dziecka, czyni skutecznym doręczenie informacji - drugiemu.

str. 1/9
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I OSK 2630/12 - Wyrok NSA z 2013-03-19
Skarga kasacyjna M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Ke 447/12 w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. M. w D. w miejscowości B. 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Gminy D. na rzecz M. M. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Ke 446/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-02
Sprawa ze skargi M.M. na uchwałę Rady Miejskiej w D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w B. oddala skargę.

II SA/Wa 1922/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22
Sprawa ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Gminy P. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości.

I OSK 1024/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08
Sprawa ze skargi kasacyjnej U. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Sz 818/11 w sprawie ze skargi U. P. na uchwałę Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr VI/69/2011 w przedmiocie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa, 2. zasądza od Gminy Świdwin na rzecz U. P. kwotę 1000 (tysiąc) złotych tytułem zwro...

I OSK 2376/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22
Skarga kasacyjna Rady Gminy Dorohusk od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. sygn. akt III SA/Lu 381/11 w sprawie ze skargi Rady Gminy Dorohusk na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Brzeźnie 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Gminy Dorohusk na rzecz Wojewody Lubelskiego kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwr...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I OSK 2629/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Sędziowie
Agnieszka Miernik
Monika Nowicka (przewodniczący, sprawozdawca)
Wiesław Morys
Symbole
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła
Oświata
Sygnatury powiązane
II SA/Ke 446/12
Skarżony
Rada Gminy