· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Najwyższego z 2011-04-14

Tezy

Jeżeli osoba, której dotyczy postępowanie o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody lub zmianę postanowienia o przyjęciu (art. 39 w związku z art. 38 oraz art. 41 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) z powodu upośledzenia funkcji intelektualnych nie ma rozeznania w prostych sprawach życiowych, to ustanowienie pełnomocnika na podstawie art. 48 ustawy jest obowiązkowe.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Sabiny M. przy uczestnictwie Jakuba M. o zmianę postanowienia dotyczącego umieszczenia w domu pomocy społecznej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 kwietnia 2011 r. skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 4 marca 2010 r.

uchylił

zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Suwałkach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach orzekł przyjęcie do domu pomocy społecznej Jakuba M., urodzonego dnia 25 lipca 1986 r., bez jego zgody. Orzeczenie to zapadło na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S., złożony na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 536 ze zm. - dalej: "u.o.z.p."). Uczestnik nie miał pełnomocnika, uzasadnienie postanowienia nie było sporządzone, a apelację uczestnika odrzucono.

Sabina M., matka Jakuba M., wniosła o zmianę wymienionego postanowienia.

Sąd Rejonowy w Suwałkach oddalił ten wniosek, a Sąd Okręgowy w Suwałkach oddalił apelację wnioskodawczyni oraz uczestnika Jakuba M. postanowieniem z dnia 4 marca 2010 r.

Sąd Okręgowy przytoczył ustalenie Sądu pierwszej instancji oparte na opinii biegłego lekarza psychiatry, że Jakub M. jest upośledzony umysłowo w stopniu co najmniej umiarkowanym, z powodu tego stanu nie jest zdolny do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki, przy czym brak takiej opieki zagraża jego życiu. Te przyczyny orzeczenia o przyjęciu uczestnika do domu pomocy społecznej bez zgody nie ustały. Akta pierwszej sprawy, "które w całości zaliczono w poczet materiału dowodowego" oraz "okoliczności podane przez wnioskodawczynię" świadczą o tym, że nie jest ona w stanie samodzielnie zapewnić opieki synowi, gdyż sama nadużywa alkoholu.

Sąd Okręgowy dodatkowo ustalił, że w stosunku do wnioskodawczyni prowadzono postępowanie o przymusowe leczenie odwykowe, lecz nadal pije ona alkohol i nie pracuje. Według Sądu, zainteresowanie matki synem wzrosło z chwilą uzyskania przez niego uprawnienia do renty socjalnej, która - obok zarobków jej męża, ojca uczestnika - stanowi źródło utrzymania rodziny. Ojciec nie może się synem zajmować na bieżąco, gdyż pracuje poza domem. Dwie siostry uczestnika, cierpiące na porażenie mózgowe, przebywają w domach opieki, a brat przebywa w zakładzie karnym.

W 2009 r. policja prowadziła postępowanie w związku z zawiadomieniem o uciążliwym, mającym charakter seksualny, zachowaniu uczestnika; policja nie stwierdziła przestępstwa, lecz zwróciła się do ośrodka pomocy społecznej o objęcie go opieką. Jak wskazał Sąd Okręgowy, "z okoliczności tych bezpośrednio wynikał wniosek o przyjęcie uczestnika postępowania do domu pomocy społecznej bez jego zgody". Podkreślił, że wnioskodawczyni i uczestnik nie kwestionowali opinii biegłego. Stwierdził, że opieka rodziców jest niewystarczająca, uczestnik często przebywa sam na podwórku lub w parku, co może go narażać na niebezpieczeństwo, zwłaszcza w zestawieniu np. z zaczepnym zachowaniem.

Zdaniem Sądu, oddalenie wniosku było uzasadnione, gdyż nadal istnieją przesłanki wskazane w art. 38 i 39 u.o.z.p., a zainteresowani nie wykazali żadnymi dowodami, aby stan zdrowia uczestnika pozwalał mu na samodzielne zaspokajanie potrzeb życiowych, by nie potrzebował stałej opieki ani też by opieka, którą otaczają go rodzice, była odpowiednia do jego stanu zdrowia.

str. 1/4
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV CSK 483/10
Izba
Izba Cywilna
Wydział
IV
Sędziowie
Mirosława Wysocka (przewodniczący)
Mirosław Bączyk
Hubert Wrzeszcz
Publikacje
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/1/12