· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska Sędziowie WSA Emilia Lewandowska WSA Joanna Skiba (spr.) Protokolant Monika Chorzewska-Korczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2009 r. sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] października 2008 roku nr [...] Minister Infrastruktury po rozpatrzeniu odwołania M. M. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] orzekającej w przedmiocie ustalenia na rzecz M. M. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny jakim jest budowa drogi ekspresowej [...] na odcinku [...], prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w gminie S., obręb [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha - o łącznej powierzchni [...] ha, obciążonej nieodpłatną i dożywotnią służebnością osobistą na rzecz I. W., ustalającą odszkodowanie za ww. nieruchomość na kwotę [...] zł i odszkodowanie za obciążającą nieruchomość służebność osobistą w kwocie [...] zł oraz zobowiązującą M. M. i I. W. do rozwiązania umowy dożywocia i wykreślenia obciążenia z działu III księgi wieczystej - uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji Minister Infrastruktury podał, że decyzją z dnia [...] marca 2007 r. Wojewoda [...] ustalił lokalizację dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej [...] na odcinku [...] , obwodnica miejscowości S., O., L. i W.; decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r. Minister Infrastruktury stwierdził, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, o których mowa w ust. 2 (linie podziału nieruchomości), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu drogi stała się ostateczna za odszkodowaniem ustalonym przez wojewodę w odrębnej decyzji, o której mowa w art. 18 i 18 a.

Z ustaleń Ministra Infrastruktury wynika, że pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. Wojewoda [...] zawiadomił o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności przedmiotowych nieruchomości. Decyzją z dnia [...] stycznia 2008 roku Wojewoda [...] ustalił na rzecz M. M. odszkodowanie za ww. nieruchomość na kwotę [...] zł i odszkodowanie za obciążającą nieruchomość służebność osobistą w kwocie [...] zł oraz zobowiązującą M. M. i I. W. do rozwiązania umowy dożywocia i wykreślenia obciążenia z działu III księgi wieczystej.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła M. M. w części dotyczącej ustalenia wartości działki nr [...] o pow. [...] ha .

Pismem z dnia 4 lutego 2008 roku Minister Infrastruktury wystąpił do M. M. i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie zgody na wszczęcie przez organ wojewódzki z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Pismem z dnia 12 czerwca 2008 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wyraził zgodę na wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z przedmiotową nieruchomość.

str. 1/4
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I OSK 900/09 - Wyrok NSA z 2010-10-22
Skarga kasacyjna Ministra Infrastruktury od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1831/08 w sprawie ze skargi Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora ...

I SA/Wa 727/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06
Sprawa ze skargi B. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w części dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania, 2. w pozostałym zakresie skargę oddala, 3. stwierdza, że decyzja w części uchylonej, opisanej w pkt 1 wyroku, nie podlega wykonaniu.

I SA/Wa 1625/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10
Sprawa ze skargi E. M. i A. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania oddala skargę.

I SA/Wa 1680/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-04
skarg Z. W. i K. N. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz Z. W. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SA/Wa 1295/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13
Sprawa ze skargi H. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata K. M. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w W., ulica [...], tytułem kosztów nieopłaconej pomocy pr...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I SA/Wa 1831/08
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie
Joanna Skiba (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła
Nieruchomości
Sygnatury powiązane
I OSK 900/09
Skarżony
Minister Infrastruktury