· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Decyzja Prezesa UOKiK z 2005-10-14

Sentencja

I. Na podstawie art. 11a ust. 1 i 2 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172, z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego - wszczętego z urzędu - w związku z podejrzeniem stosowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 1 praktyk ograniczających konkurencję, polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kraków, poprzez narzucanie w umowach przyłączeniowych i umowach o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbiorcom indywidualnym uciążliwych dla nich i przynoszących Przedsiębiorstwu nieuzasadnione korzyści warunków, w świetle których:

1) odbiorca dokonuje nieodpłatnego przekazania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - wybudowanego własnym kosztem i staraniem - na własność i do eksploatacji Przedsiębiorstwa, w razie jednak nie przekazania przyłącza na warunkach ustalonych przez Przedsiębiorstwo, odbiorca zobowiązany jest ponosić dodatkowe - uciążliwe dla siebie obowiązki - w tym również ustawowo ciążące na Przedsiębiorstwie, a jednocześnie

2) odbiorca jest zobowiązany zlecić odpłatne wykonanie części robót przyłączeniowych wyłącznie Przedsiębiorstwu; w trakcie którego:

- zostało uprawdopodobnione, że objęte ww. zarzutami działania Przedsiębiorstwa naruszają zakaz, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie zobowiązało się do zaniechania przedmiotowych działań, poprzez opracowanie i przedstawienie organowi antymonopolowemu nowych - zmienionych i uzupełnionych - wzorców umów przyłączeniowych, umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i cenników usług Przedsiębiorstwa oraz - po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa

- wprowadzenie w życie opartych na nich umów, stosowanych wobec odbiorców indywidualnych

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

nakłada się na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie obowiązek wykonania podjętych zobowiązań, w terminie do dnia 30 grudnia 2005 r.

II. Na podstawie art. 11a ust. 3 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172, z późn. zm.)

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

nakłada się na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 1, obowiązek składania informacji o stopniu realizacji zobowiązań określonych w pkt I, w następujących terminach:

- do dnia 30 listopada 2005 r. - sprawozdania w zakresie stopnia zaawansowania prac organów Gminy Kraków nad projektem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa oraz planu działań zmierzających do wprowadzenia do obrotu prawnego nowych - przedstawionych organowi antymonopolowemu wraz z pismem z dnia 18 lipca 2005 r. (znak: NPR/1385/05) - wzorców umów przyłączeniowych, umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i cenników usług Przedsiębiorstwa;

- do dnia 16 stycznia 2006 r. - informacji o liczbie nowo zawartych - od dnia 30 grudnia 2005 r., w oparciu o te wzorce - umów przyłączeniowych i umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z kopiami 3 takich umów.

III. Na podstawie art. 9 w związku z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172, z późn. zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

uznaje się za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 1, polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kraków, poprzez narzucanie odbiorcom indywidualnym uciążliwych dla nich i przynoszących Przedsiębiorstwu nieuzasadnione korzyści warunków umów przyłączeniowych i umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, w świetle których:

Przedsiębiorstwo wykonuje na zasadzie wyłączności i pełnej odpłatności usługę włączenia (tzw. wcinki) przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - polegającą na założeniu opaski i wykonaniu nawiertu, umożliwiających przepływ strumienia wody (ścieków) pomiędzy przyłączem a siecią - pomimo iż roboty te realizowane są na majątku Przedsiębiorstwa i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.

Uzasadnienie

W okresie od 15 października 2004 r. do 17 stycznia 2005 r. przeprowadzono - na skutek skargi konsumenckiej - postępowanie wyjaśniające w sprawie zasad wykonywania włączenia przyłączy indywidualnych odbiorców do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czyli tzw. "wcinki" oraz ustalania i pobierania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. z siedzibą w Krakowie (zwane dalej "Przedsiębiorstwem") opłat za te usługi. W toku tego postępowania Przedsiębiorstwo przedstawiło (jako załączniki do pism z dnia 22 października i 29 listopada 2004 r.) aktualnie stosowane w obrocie prawnym:

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa, zatwierdzony uchwałą Nr XV/101/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa (zwany dalej "Regulaminem"),

- taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązującą w gminie miejskiej Kraków, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXIII/275/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3grudnia 2003 r. (zwaną dalej "Taryfą"),

- wzorzec umowy przyłączeniowej Nr ....... dotyczącej budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zwanej dalej "umową przyłączeniową"),

- wzorzec umowy Nr ....... o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zwanej dalej "umową o zaopatrzenie"),

- cennik na dodatkowe usługi świadczone na zewnątrz MPWiK S. A. w Krakowie przez komórki i jednostki organizacyjne Spółki , wprowadzony zarządzeniem Nr 2/03 Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego MPWiK S. A. w Krakowie z dnia 14 stycznia 2003 r. (zwany dalej "cennikiem usług"),

- warunki wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (zwane dalej "warunkami wykonania przyłącza"), wraz z aneksami i załącznikami do nich, w postaci:

- zestawienia opłat pobieranych przez MPWiK S. A. od właścicieli nieruchomości przyłączanych do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zwanym dalej "zestawieniem opłat").

- wniosku o przejęcie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (zwanym dalej "wnioskiem o przejęcie przyłącza").

Prezes UOKiK - Delegatura w Krakowie (zwany dalej "organem antymonopolowym") przeprowadził również, w ramach przedmiotowego postępowania wyjaśniającego, badania porównawcze w zakresie zasad wykonywania i rozliczania przyłączy oraz ich włączania do sieci przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, mających siedziby w 10 dużych miastach na obszarze całej Polski.

Po dokonaniu analizy ww. dokumentów i informacji, organ antymonopolowy

- postanowieniem Nr RKR - 15/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. - wszczął z urzędu postępowanie antymonopolowe, pod zarzutem nadużywania przez Przedsiębiorstwo pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kraków, polegającego na narzucaniu w umowach przyłączeniowych i umowach o zaopatrzenie (...) odbiorcom indywidualnym uciążliwych dla nich i przynoszących Przedsiębiorstwu nieuzasadnione korzyści warunków, w świetle których:

str. 1/30
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
RKR-411-2/05/WJ-21/05
Nr decyzji
RKR-58/2005
Data wpisu
Rodzaj praktyk
Nadużywanie pozycji dominującej
Branża
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Region
Małopolskie
Strony postępowania
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. z siedzibą w Krakowie