· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-06-13

Tezy

Sąd prowadzący rejestr czasopism nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu o to, kto jest wydawcą oraz komu przysługują prawa do tytułu prasowego.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Józefa N. i Ryszarda T. - wspólników spółki cywilnej "Gazeta J." w J. przy uczestnictwie J. Ośrodka Kultury w J. i Gminy

J. o dokonanie zmian wpisów w rejestrze, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na rozprawie w dniu 13 czerwca 2002 r. kasacji wnioskodawców od postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 1999 r.

oddalił kasację i zasądził od wnioskodawców na rzecz każdego z uczestników kwotę 150 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia 3 sierpnia 1990 r. do prowadzonego przez ten Sąd rejestru dzienników i czasopism wpisano "Gazetę J.", a jako jego wydawcę - J. Ośrodek Kultury.

Ten sam Sąd postanowieniem z dnia 11 marca 1999 r. oddalił wniosek Józefa

N. i Ryszarda T. - wspólników spółki cywilnej "Gazeta J." o zmianę wpisów w rejestrze, w tym wpisu w rubryce 3, zawierającej określenie wydawcy.

Wnioskodawcy twierdzili, że przysługują im prawa do tego tytułu, w tym prawa autorskie, oraz powoływali się na dołączoną umowę, w ich ocenie świadczącą o przysługujących im prawach. Twierdzenia wnioskodawców i ich żądanie zostały zakwestionowane przez J. Ośrodek Kultury oraz Gminę J. Oddalając wniosek, Sąd Okręgowy wskazał, że do zgłaszania wniosków o zmiany wpisów w rejestrze uprawniony jest tylko wpisany w nim wydawca oraz stwierdził, że "o ewentualnej legitymacji wnioskodawców do zgłoszenia wniosku (w charakterze wydawcy czasopisma) o dokonanie zmian wpisów w sądowym postępowaniu rejestrowym może ewentualnie zadecydować korzystny dla nich wynik procesu cywilnegoustalenie praw do tytułu".

Oddalając postanowieniem z dnia 29 czerwca 1999 r. apelację wnioskodawców, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił w pełni przytoczony pogląd prawny Sądu pierwszej instancji, dodając że "takie zdarzenie prawne" (odmienne rozstrzygnięcie w zakresie wydawcy czasopisma, uzyskane na drodze postępowania procesowego cywilnego) "może uczynić, że wnioskodawcy będą mieć interes prawny w udziale także w postępowaniu rejestrowym z mocy art. 510 k.p.c.".

Kasację od postanowienia Sądu Apelacyjnego wnioskodawcy oparli na obu podstawach wymienionych w art. 393-1 k.p.c. Naruszenie prawa materialnego wnioskodawcy upatrywali w błędnej wykładni art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm. - dalej: "Pr.pras."), polegającej na bezpodstawnym przyjęciu, że jedynie zarejestrowany wydawca czasopisma jest legitymowany do złożenia wniosku o zmianę w rejestrze wpisu odpowiadającego rzeczywistemu stanowi rzeczy, oraz w błędnej wykładni art. 20 ust. 5 Pr.pras., polegającej na przyjęciu, że skutki przejęcia czasopisma oraz zmiany wydawcy pozostają poza regulacją przepisów tej ustawy, oraz że przepisy te nie mają zastosowania przy określaniu kręgu osób zainteresowanych i ich interesu prawnego w udziale w postępowaniu rejestrowym. Naruszenie przepisów postępowania wyraża się, według skarżących, w naruszeniu art. 510 § 1 k.p.c., polegającym na przyjęciu, że w wypadku zmiany wydawcy czasopisma nowy wydawca nie ma, w rozumieniu tego przepisu, interesu prawnego decydującego o jego legitymacji do wzięcia udziału w sprawie o zmianę wpisu, a także na przyjęciu, że dopiero rozstrzygnięcie uzyskane w procesie cywilnym mogłoby ukształtować pozycję wnioskodawców jako uczestników postępowania uprawnionych do zgłaszania wniosków rejestrowych.

W konkluzji skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji.

str. 1/6
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
V CKN 1040/00
Izba
Izba Cywilna
Wydział
V
Sędziowie
Iwona Koper (przewodniczący)
Hubert Wrzeszcz
Mirosława Wysocka (sprawozdawca)
Publikacje
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2003/7-8/111