· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-18

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Henryk Dolecki, Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska, Protokolant Michał Iwanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją Nr [...] dnia [...] r. wydaną na podstawie art. 42 ustawy z 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.)

w związku z art. 103 ust. 2 i art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 104 kpa Inspektor Nadzoru Budowlanego, uwzględniając wniosek C. P., udzielił mu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, usytuowanego na granicy działek o numerach geodezyjnych [...] i [...] w miejscowości [...], gmina [...], wskazując podstawowe dane techniczne tego budynku według inwentaryzacji technicznej:

Powierzchnia zabudowy - [...] m2,

Powierzchnia użytkowa -[...]m2,

Kubatura - [...] m3.

W uzasadnieniu tejże decyzji organ I instancji wskazał, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie samowoli budowlanej Inspektor Nadzoru Budowlanego, postanowieniem z dnia [...]r., znak: [...], nałożył na inwestora - C. P., obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie określonych dokumentów, niezbędnych do doprowadzenia wykonanych w latach [...] ub. wieku bez pozwolenia na budowę robót budowlanych, polegających na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego o część mieszkalną, na terenie działki oznaczonej nr ewid. gruntów [...], wzdłuż granicy z działką nr [...], w obrębie miejscowości [...], gmina [...], do stanu zgodnego z prawem.

W dniu [...] r. inwestor przedłożył wymagane w/w postanowieniem:

- ocenę stanu technicznego sporządzoną przez B. C., legitymującego się uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr [...], będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - [...],stwierdzającą, iż budynek mieszkalny został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz, iż nadaje się do użytkowania,

- opinię z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzoną przez P. S. upr. nr [...], stwierdzającą, iż w zakresie bezpieczeństwa w przypadku pożaru, wzajemne usytuowanie budynków na działkach nr [...] i [...] jest dopuszczalne i spełnia wymagania; odległość od granic działek, przy obecnym sposobie ich zagospodarowania nie rzutuje na warunki bezpieczeństwa pożarowego,

- inwentaryzację geodezyjną budynku, sporządzoną przez uprawnionego geodetę J. P.

Decyzją z dnia [...]r., znak: [...], Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał C. P. wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do doprowadzenia dokonanej bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę rozbudowy budynku mieszkalnego do stanu zgodnego z prawem, poprzez skierowanie rury spustowej odprowadzającej wody opadowe wylewem na teren swojej posesji oraz wykonanie tynku na elewacji od strony działki sąsiedniej.

W dniu [...]r. C. P. zawiadomił INB o wykonaniu obowiązku nałożonego powyższą decyzją, oraz dołączył orzeczenie techniczne sporządzone przez rzeczoznawcę B. C. stwierdzające, iż została wykonana rozbiórka pomieszczenia gospodarczego dobudowanego do istniejącego budynku mieszkalnego, wody opadowe zostały odprowadzone na teren posesji C. P. oraz wykonano tynk na elewacji budynku od strony działki nr ewid. gruntów [...]. Ponadto rzeczoznawca potwierdził prawidłowość wykonania robót budowlanych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w art. 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonanie obowiązku nałożonego w/w decyzją potwierdzili też podczas oględzin przeprowadzonych w dniu [...]r., pracownicy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie C. P. wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego powstałego w wyniku wyżej opisanej rozbudowy.

str. 1/6
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II SA/Gd 65/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-05-27
Sprawa ze skargi W. B., J. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

II SA/Gl 328/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-17
Sprawa ze skargi D. D. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu oddala skargę.

II OSK 528/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30
Sprawa ze skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Sz 883/09 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie oddala skargę kasacyjną.

II SA/Sz 250/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-17
Sprawa ze skargi M. i J. H. na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...], II stwierdza, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżących M. i J. H. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Sz 930/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-01
Sprawa ze skargi J. i W. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu oddala skargę

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Sz 883/09
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska
Henryk Dolecki
Stefan Kłosowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła
Budowlane prawo
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego