· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej - UZP z 2010-06-02

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff, Protokolant: Mateusz Michalec,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez DIAMENT Poszukiwania Naftowe Sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra w dniu 14 maja 2010 r., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: "EKO DOLINA" Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 99, Łużyce, 84-207 Koleczkowo. przy udziale Konsorcjum Wykonawców: 1) Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (lider); 2) WAKOZ Sp. z o.o. z siedzibą w Luzino (partner) z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. Kosztami postępowania obciąża DIAMENT Poszukiwania Naftowe Sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra i nakazuje zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych wpis w wysokości 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczony przez DIAMENT Poszukiwania Naftowe Sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra stanowiący koszty postępowania odwoławczego.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ....................................

Uzasadnienie

do wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 890/10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz budowa wałów ochronnych z nasadzeniem zieleni i jej pielęgnacją", nr postępowania: PWP-K/01/2010, zostało wszczęte przez "EKO DOLINA" Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo zwaną dalej: "Zamawiającym", ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2010/S 46-067739 w dniu 06.03.2010 r.

W dniu 05.05.2010 r. faxem Zamawiający poinformował zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej: "Pzp" o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Wykonawców: 1) Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o., ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk (lider); 2) WAKOZ Sp. z o.o., ul. G. Sikorskiego 3, 84-242 Luzino (partner) z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Czarny Dwór 8A, 80-365 Gdańsk zwane dalej: "Konsorcjum J.A.T." albo "Przystępującym". Poinformował także, że drugą pozycje w rankingu złożonych ofert zajął Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, 58-100 Świdnica zwany dalej: "FOLEKO Sp. z o.o.", jak również o wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a w konsekwencji także odrzuceniu oferty firmy:

Poszukiwania Naftowe "Diament" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra zwanej dalej: "Diament Sp. z o.o." albo "Odwołującym". W ramach uzasadnienia Zamawiający wskazał, że Wykonawca został wykluczony z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, a zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający oczekiwał od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: "SIWZ" m.in. spełnienia warunku posiadania doświadczenia w zakresie wykazania się realizacją co najmniej 2 robót polegających na doszczelnieniu gruntów bentonitem o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, uzasadniając to tym, że w celu udokumentowania wprawy, czyli wielokrotnego wykonania danej czynności Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 takich robót. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, do wykonania zamówienia, w części dotyczącej uszczelnienia dna misy: wykonanie przesłony bentonitowo-gruntowej, Wykonawca w swojej ofercie przedstawił doświadczenie firmy CETCO Europę Limited.

Pomimo tego, w załączniku nr 2 do oferty: "Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców" Wykonawca nie wskazał żadnego podwykonawcy. Taka treść oferty czyniła ją wewnętrznie sprzeczną. Zamawiający w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, poprosił o wyjaśnienie m.in. tej sprzeczności. Z odpowiedzi Wykonawcy oraz dokumentu z dnia 13.04.2010 r., tj. "Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia" podpisanego przez firmę CETCO Europę Ltd. wynikało, że całość zamówienia wykona własnymi siłami, zaś firma CETCO Europę Ltd. zobowiązała się względem Wykonawcy jedynie do udostępnienia mu wiedzy i doświadczenia w zakresie uszczelnienia dna misy:

str. 1/18
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
KIO/UZP 890/10
Sędziowie
Ryszard Tetzlaff (przewodniczący)