· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok NSA z 2013-07-11

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędzia WSA (del.) Izabela Najda - Ossowska (sprawozdawca), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2944/11 w sprawie ze skargi H. P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz H. P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Syg. akt I FSK 1305/12

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2011r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

2. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji podał, że we wniosku o interpretację indywidualną H. Sp. z o.o. w W. (Skarżąca) jako podstawowy przedmiot działalności wskazała sprzedaż samochodów i motocykli. Skarżąca nabywa nowe motocykle, a następnie dokonuje ich odsprzedaży na rzecz dealerów, którzy odsprzedają je ostatecznym klientom. Niektóre z motocykli nabytych przez nią, są przed ich sprzedażą użytkowane przez Skarżącą. Motocykle są rejestrowane i wykorzystywane przez Spółkę jako: 1) motocykle demonstracyjne (wykorzystywane w celu zaprezentowania ich potencjalnym klientom Spółki, dla testów lub w celu udostępnienia ich do jazd próbnych), 2) motocykle zastępcze (wydawane w przypadku, gdy zbyty motocykl jest niesprawny a Skarżąca, zgodnie z umową, zobowiązana jest udostępnić motocykl); 3) motocykle służbowe na potrzeby pracowników spółki.

3. Motocykle wymienione powyżej i przeznaczone do odsprzedaży, nie są klasyfikowane dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe, lecz jako towary handlowe. Ich odsprzedaż następuje po okresie używania nieprzekraczającym 1 roku.

4. W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny, Skarżąca zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, zgodnie z którym:

1) ograniczenie odliczenia podatku naliczonego przewidziane w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 dalej ustawa nowelizująca), nie ma zastosowania, w odniesieniu do nabywanych przez nią motocykli, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży (towary handlowe), ale przed ich odsprzedażą są używane przez Skarżącą (np. do celów demonstracyjnych), jeżeli ich odsprzedaż następuje po okresie użytkowania nieprzekraczającym roku od daty oddania do użytkowania (która w przypadku Skarżącej jest równoznaczna z datą zakupu);

2) w przypadku sprzedaży motocykli, które były wcześniej użytkowane przez Skarżącą (np. do celów demonstracyjnych), ale są odprzedawane po okresie użytkowania nieprzekraczającym roku od daty oddania do użytkowania, (która w przypadku Skarżącej jest równoznaczna z datą zakupu) nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT określone w § 13 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm. dalej Rozporządzenie wykonawcze), a w konsekwencji sprzedaż tego rodzaju motocykli podlegać będzie opodatkowaniu VAT według stawki właściwej;

3) w przypadku, gdy Skarżąca użytkować będzie motocykle przez okres dłuższy, niż rok od daty oddania do użytkowania, (która w przypadku Skarżącej jest równoznaczna z datą zakupu), Skarżąca powinna dokonać zmiany klasyfikacji motocykli z towarów handlowych na środki trwałe i dokonać korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia towaru, tj. w miesiącu wprowadzenia motocykla do ewidencji środków trwałych?

str. 1/11
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

I FSK 1268/12 - Wyrok NSA z 2013-07-11
Skarga kasacyjna Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2943/11 w sprawie ze skargi H. Sp. z o. o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz H. Sp. z o. o. z siedzibą w W. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowa...

III SA/Wa 2944/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-06
Sprawa ze skargi H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz H. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I FSK 1131/12 - Wyrok NSA z 2013-07-25
Skarga kasacyjna Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 243/12 w sprawie ze skargi Firmy M. L. Sp. z o. o. w J. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

I FSK 1295/12 - Wyrok NSA z 2013-08-01
Skarga kasacyjna Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Bd 288/12 w sprawie ze skargi M .G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz M. G. kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

I FSK 1127/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10
Skarga kasacyjna Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 359/12 w sprawie ze skargi Z.C. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
I FSK 1305/12
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie
Grażyna Jarmasz
Izabela Najda-Ossowska (sprawozdawca)
Janusz Zubrzycki (przewodniczący)
Symbole
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła
Podatek od towarów i usług
Sygnatury powiązane
III SA/Wa 2944/11
Skarżony
Minister Finansów