· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok Sądu Najwyższego z 2011-02-04

Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie : SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA Maria Szulc w sprawie z powództwa E. sp. z o.o. w K. przeciwko Województwu Ś. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 lutego 2011 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 7 września 2009 r. oddalił powództwo E. sp. z o. o. z siedzibą w K. przeciwko Województwu Ś. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w

K. o zapłatę kwoty 640.368,30 zł.

Z ustaleń wynika, że w dniu 11 października 2006 r. pomiędzy inwestorami Województwem Ś. Zarządem Dróg Wojewódzkich w K. i Gminą S., a wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych D. sp. z o.o. w S. została zawarta umowa, której przedmiotem była przebudowa skrzyżowania oraz budowa sygnalizacji świetlnej. Wykonawca zawarł z powodową spółką jako podwykonawcą umowę dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, przebudowy oświetlenia i przebudowy sieci teletechnicznej. Powódka przedłożyła inspektorowi nadzoru budowlanego inwestora specyfikację materiałów i ich producentów niezbędnych do przebudowy skrzyżowania i uzyskała jego zgodę.

Roboty elektryczne i telefoniczne zostały odebrane przez inspektora nadzoru w dniu 16 lutego 2007 r. Pismami z dnia 21 maja i 21 czerwca 2007 r. wykonawca zwrócił się do inwestora z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie środków finansowych wynikających z wykonania robót elektrycznych bezpośrednio na konto podwykonawców, w tym na rzecz powódki. Do drugiego z tych pism wykonawca dołączył kopie umów z podwykonawcami. Inwestor nie zgodził się na przekazywanie należności bezpośrednio podwykonawcom, bowiem umowa o roboty budowlane ich nie obejmowała i nie mogli oni wystawiać faktur obciążających inwestora. Wynagrodzenie za roboty budowlane mogły być przekazywane podwykonawcy tylko pod warunkiem wystawienia faktur przez wykonawcę i tylko po dokonaniu cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy.

Sąd Okręgowy uznał powództwo za niezasadne, bowiem obciążenie inwestora obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wymagało uzyskania zgody inwestora na jego udział w procesie realizacji inwestycji, a to nie miało miejsca. Nie stanowiło takiej zgody akceptowanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego złożonego przez podwykonawcę wykazu materiałów elektrycznych i ich producentów oraz prowadzenie z nim rozmów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest reprezentantem inwestora na placu budowy, 3 a jego rola ogranicza się do czynności określonych w prawie budowlanym, związanych z prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego, nie jest on natomiast uprawniony do składania oświadczeń woli nie związanych z czynnościami technicznymi, wykraczających poza uregulowania prawa budowlanego.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 2 grudnia 2009 r. oddalił apelację powódki od powyższego wyroku.

Podzielając ustalenia faktyczne uznał, że pozwany jako jeden z inwestorów nie wyraził zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą.

Czynności podejmowane przez powódkę dotyczyły wyłącznie finansowania, w szczególności bezpośredniego przekazywania środków finansowych na rzecz podwykonawcy. Nie ma to znaczenia dla odpowiedzialności inwestora, uregulowanej w art. 6471 § 5 k.c., ponieważ nie potwierdzono, że pozwanemu przedstawiono projekt umowy lub umowę zawartą przez powódkę z wykonawcą wraz z częścią dokumentacji wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, tak, aby mogła świadomie złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na jej zawarcie.

str. 1/3
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
III CSK 152/10
Izba
Izba Cywilna
Wydział
III
Sędziowie
SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)