· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-30

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Donata Starosta (spr.) Sędziowie WSA Ewa Kręcichwost - Durchowska WSA Izabela Bąk - Marciniak Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Andrzejak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi P. P. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...] listopada [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu dokończenia rozpoczętych robót budowlanych 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na rzecz P. P. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z dnia [...].02.2010 r. (znak NB [...]) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta K. (dalej PINB albo organ I instancji) działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 156 poz. 1118 ze zm., dalej pb, obecnie t.j. Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) nakazał J. i Z. P. dokończenie rozpoczętych robót budowlanych związanych z utwardzeniem powierzchni działki położonej w K. przy ul. [...] zgodnie z oceną techniczną wykonaną przez mgr inż. Z. J. i mgr inż. J. G., w terminie do dnia [...] lipca 2010 r.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że w trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego związanego z utwardzeniem powierzchni działki znajdującej się w Kaliszu przy ul. [...] ustalono, że roboty zostały rozpoczęte bez dopełnienia złożenia zgłoszenia prowadzenia robót. Stanowiło to naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 2 pb. Postanowieniem nr 53/09 z dnia 21.12.2009 r. PINB zobowiązał J. i Z. P. do przedłożenia w Inspektoracie inwentaryzacji geodezyjnej w formie szkicu wykonanych robót budowlanych zawierającej rzędne terenu wzdłuż granicy działek [...] i [...],[...] i [...] oraz [...] i [...] mierzone po obu ich stronach. W dniu [...].01.2010 r. została przedłożona w Inspektoracie inwentaryzacja nakazana powyższym postanowieniem.

Charakteryzując ukształtowanie terenu na spornych działkach PINB wskazał, że spadek terenu działki nr [...] występuje wzdłuż granicy z działką nr [...] i nr [...] z zastrzeżeniem, że teren wzdłuż granicy działek nr [...] i nr [...], a nr [...] jest wyższy po stronie działek nr [...] i nr [...]. Oznacza to, że nieruchomość P. P. jest nieco wyżej niż nieruchomość państwa J. i Z.i P.. Działka nr [...] od strony północnej jest niżej położona niż działka nr [...] i jej pochylenie jest w kierunku zachodnim tj. w kierunku działki nr [...]. Wykonane utwardzenie posiada spadek poprzeczny i podłużny ca. 1%. Spadek został wykonany od budynku przy ul. [...], co jest zgodne ze sztuką budowlaną w kierunku działki nr [...] i nr [...]. Krawędź boku utwardzenia oddalony jest ca. [...] m od granicy z działką nr [...] i jego powierzchnia jest o kilka centymetrów wyżej niż grunt rodzimy na działce nr [...]. Z przedłożonej inwentaryzacji geodezyjnej wynika, że grunt rodzimy na działce nr [...] i nr [...] jest wyżej niż na działce nr [...]. Naturalny spadek z działki nr [...] jest w kierunku działki nr [...], a z działki nr [...] w kierunku działki nr [...].

Postanowieniem nr [...] z dnia [...].02.2010 r. PINB zobowiązał J. i Z. P. do opracowania oceny technicznej mającej określić stan wykonanych robót budowlanych, jak również określić zakres robót niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia zaistniałej sytuacji do staniu zgodnego z przepisami. Przedłożona w dniu [...].02.2010 r. w Inspektoracie ocena techniczna wykonana przez uprawnionych projektantów branży drogowej i sanitarnej zawiera opis stanu zastanego, jak i zakres robót do wykonania. Wykonanie robót zgodnie z rozwiązaniem podanym przez projektantów uniemożliwi odprowadzanie wód opadowych na teren działek nr [...], nr [...] i nr [...].

str. 1/13
Użytkownicy, którzy oglądali to orzeczenie byli zainteresowani również

II OSK 1568/11 - Wyrok NSA z 2012-10-05
Sprawa ze skargi kasacyjnej P. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 r. sygn. akt IV SA/Po 89/11 w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie nakazania dokończenia rozpoczętych robót budowlanych oddala skargę kasacyjną

II SA/Wr 572/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-20
Skarga W. B. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia do stanu poprzedniego samowolnie wykonanego utwardzenia pod zjazd oraz przebudowanych samowolnie miejsc parkingowych I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; III. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł) tytułem z...

II SA/Go 106/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-07
Sprawa ze skargi K.G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę.

II SA/Lu 841/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-24
Sprawa ze skargi H. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..] r. nr [...] w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...]; II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz H. B. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 77/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18
Sprawa ze skargi kasacyjnej J. W. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Po 157/09 w sprawie ze skargi J. W. D. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania 2. zasądza od Wielkopols...

Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
IV SA/Po 89/11
Status
prawomocne, kończące
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie
Donata Starosta (przewodniczący, sprawozdawca)
Ewa Kręcichwost-Durchowska
Izabela Bąk-Marciniak
Symbole
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła
Budowlane prawo
Administracyjne postępowanie
Sygnatury powiązane
II OSK 1568/11
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego