· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
A A A
Aby wyszukać interesujący nas wyraz lub frazę wystarczy przycisnąć jednocześnie CTRL i F

Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-04-26

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Przybielski,, Asesor WSA Krzysztof Retyk, Protokolant Agnieszka Dobroń, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2005 r., na rozprawie sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 lutego 2002 r., nr [...] w przedmiocie przywrócenie do stanu poprzedniego instalacji gazowej oddala skargę.

Uzasadnienie

Wojewoda , na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., decyzją

z dnia 8 grudnia 2000 r., nr [...] stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2000 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi - Zrzeszeniu A w T. pozwolenia na budowę - modernizację istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. S. [...] w T.. Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie podmiotowi legitymującemu się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy czym realizacja inwestycji na nieruchomości objętej współwłasnością wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Powyższe wymogi nie zostały spełnione, gdyż inwestor nie legitymował się ww. prawem, a zgodę na planowaną przebudowę instalacji gazowej wyraziła tylko część współwłaścicieli.

W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w T., działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), decyzją z dnia 20 lutego 2001 r., nr [...] zobowiązał Zrzeszenie A w T. do przedłożenia zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości położonej w T. przy ul. W. S. [...] na wykonaną częściowo wymianę wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w terminie do 15 kwietnia 2001 r. Powyższe obowiązki nałożone zostały na zrzeszenie w związku z ustaleniami, że jako inwestor wykonuje roboty budowlane bez zgody wszystkich współwłaścicieli budynku. Organ wskazał również, że Wojewoda stwierdził nieważność ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie, której są prowadzone prace modernizacyjne.

Decyzją z dnia 10 października 2001 r., nr [...] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w T., działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), zobowiązał - tym razem wymienionych współwłaścicieli budynku przy ul. W. S. [...] w T. - do przedłożenia zgód na wykonaną częściowo wymianę wraz z modernizacją instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w terminie do 15 listopada 2001 r.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B., na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a., decyzją z dnia 10 stycznia 2002 r., nr [...] z urzędu stwierdził nieważność decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w T. z dnia 10 października 2001 r. W uzasadnieniu wskazał, że decyzja dotyczy sprawy, która została już rozstrzygnięta przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzją ostateczną z dnia 20 lutego 2001 r. Zarzucił także organowi, że w żaden sposób nie ustosunkował się do kwestii niewywiązania się przez Zrzeszenie A w T. z nałożonego już w tym przedmiocie obowiązku.

W związku z niewykonaniem przez Zrzeszenie A w T. nałożonych na niego obowiązków, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w T., na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzją z dnia 21 stycznia 2002 r., nr [...] nakazał Zrzeszeniu A w T. przywrócenie do stanu poprzedniego wewnętrznej instalacji gazowej wykonanej w części lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w T. przy ul. W. S. [...].

str. 1/3
Wyszukiwarka orzeczeń sądowych
»
»
»
»   »
[RRRR-MM-DD]
Szukaj
Sygnatura
II SA/Gd 742/02
Status
nieprawomocne, kończące
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sędziowie
Andrzej Przybielski
Krzysztof Retyk
Krzysztof Ziółkowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Symbole
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła
Budowlane prawo
Skarżony
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego